Stressad person framför dator, illustrerar problem att redovisa moms korrekt
Fler verksamheter slipper administrera moms (Bild Elisa Ventur, unsplash.com)

Riksdagen har nu beslutat om lagändringen som höjer gränsen för momsfri verksamhet (momsplikt) från 30 000 kr till 80 000 kr i nettoomsättning per år.

Företag som har en årsomsättning på högst 80 000 kr behöver inte längre vara momsregistrerade. Därmed behöver de inte hålla reda på momsreglerna och deklarera momsen.

Den nya gränsen 80 000 kr börjar gälla den 1 juli 2022, genom ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200) i 9 d kap. 1 § och 5 §.

 

Frivilligt att avstå

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

 

Hur ska du beräkna omsättningsgränsen för momsfri verksamhet?

Skatteverket har redogjort för sin syn på beräkning av omsättningsberäkningen i två ställningstaganden.

Vi kan förvänta oss att Skatteverket uppdaterar bägge ställningstagandena med den nya gränsen på 80 000 kr. I övrigt bedömer vi ställningstagandena kommer att fortsätta gälla.

Ingen ansökan. Ett nystartat företag som gör en rimlig bedömning av att årsomsättningen understiger gränsen för momsplikt behöver inte momsregistrera sig. Om försäljningen överskrider gränsen ska företaget skicka in en anmälan om registrering för mervärdesskatt. Dessutom ska företaget ta ut moms på sin omsättning efter att gränsen har överskridits.

Kan Skatteverket visa att bedömningen var orimlig ska företaget däremot ta ut moms på all omsättning från verksamhetens början.

Ansökan. Ett företag som är momsregistrerat men bedömer att den framtida årsomsättningen kommer att understiga gränsen för momsplikt kan ansöka om att bli skattebefriad.

 

Kan gränsen för momsfri verksamhet komma att höjas igen?

Skatteutskottet tillstyrkte att riksdagen skulle fatta beslutet om höjning av gränsen för momsplikt till 80 000 kr. Företrädare för M och KD lämnade dock särskilda yttranden, även om de ställde sig bakom höjningen.

M påpekar att även efter höjningen kommer Sverige att ha en av de lägsta gränserna för momsplikt inom EU. ”Det är skadligt för Sveriges konkurrenskraft om Sverige ständigt lägger grund för sämre företagarvillkor än andra EU-länder” säger M och avslutar med att gränsen bör höjas ytterligare i framtiden.

KD lyfter fram att även efter höjningen kommer Sveriges gräns att vara låg i förhållande till många andra EU-länder. ”Den genomsnittliga gränsen för mervärdesskatteplikt i EU är drygt 30 000 euro, vilket motsvarar ca 316 700 kr”. Även KD avslutar med att gränsen bör höjas ytterligare i framtiden.

 

Kontakta oss om momsfri verksamhet

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2022-04-26) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Vårändringsbudget | Överblick över nuläget

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Lantbruk, illustrerar utredning om jordförvärvslagen
Lantmäteriet har fått i uppdrag att se över jordförvärvslagen, mer i del 1 (Bild pxhere.com)

Premiär för Månadens Nyheter i ny förpackning. Vi har delat upp genomgången i fyra delar, var och en kortare än förut.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken (april 2022)

Ekonominyheter om lagstiftning i urval för dig företagare.

Regeringskansliet
– 2 nya utredningar
– 8 pågående och avslutade utredningar
– 10 nya, pågående och avslutade remisser
– 8 nya propositioner
Riksdagen
– 7 nya riksdagsbeslut
– 3 propositioner som väntar på beslut
– Datum börjar och slutar gälla
– Coronastöden

Del 2 – Nytt från myndigheter (mars-april 2022)

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket
– FI Finansinspektionen
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Bolagsverket
– Pensionsmyndigheten
– Statistikmyndigheten SCB
– Riksbanken
– Riksgälden

Del 3 – Nytt om redovisning (mars-april 2022)

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen
– Srf konsulterna
– FAR
– Poddar och filmer
– Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall (januari – april 2022)

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser.

– HD Högsta domstolen
– HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– SRN Skatterättsnämnden

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Ingresserna till 2022 års ekonomiska vårproposition (2021/22:100) och Vårändringsbudget för 2022 (2021/22:99)
Riktlinjer för budget 2023 och vårändringsbudget för 2022 (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 19 april 2022 överlämnade regeringen två ordinarie budgetpropositioner till riksdagen. Förslagen handlar om dels riktlinjer för nästa års budget och dels ändringar i årets budget. Budgetarna beslutades redan den 13 april 2022.

Vi berättar här framför allt om innehåll som berör företagande, eftersom övriga nyhetsmedia har omfattande bevakning av övriga viktiga områden som till exempel förstärkningar av försvaret.

Uppdateringar: Se under respektive avsnitt hur det har gått med besluten i riksdagen.

 

2022 års ekonomiska vårproposition – Riktlinjer för 2023

Den avlämnade ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till allmänna riktlinjer för nästa års budget.

Vårpropositionen innehåller inga färdiga lagförslag och få nyheter för företag. Regeringen tar dock upp att Rysslands invasion av Ukraina visar på ”vikten av en trygg tillgång på råvaror för svenska företag och en trygg livsmedelsförsörjning”.

 • Förslag: Råvarugaranti, kreditgarantier för att säkra tillgången till råvaror (genom Exportkreditnämnden, EKN)

Regeringen tar också upp inflationen och åtgärder för företag och privatpersoner. Specifikt för företag har vi följande.

 • Förslag: Tillfälligt stöd till växthusodlingsföretag och gris- och fjäderfäsektorerna
 • Förslag: Tillfällig skattesänkning på diesel inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk

De konkreta förslagen kommer under hösten, i budgetpropositionen för 2023.

Tidplanen för nästa års budget är följande.

 1. Mitten av juni 2022 – Riksdagens beslut om riktlinjerna (rambeslutet)
 2. Slutet av september 2022 – Budgetproposition för 2023
 3. November-december 2022 – Riksdagen fattar beslut om de olika delarna av budgeten

Den 11 september 2022 har vi allmänna val i Sverige. Frågan är hur utgången av valet kan påverka budgetprocessen från september 2022 och framåt.

Uppdatering: Den 15 juni sa riksdagen ja till riktlinjerna i propositionen (rambeslutet, steg 1 ovan).

 

Vårändringsbudget för 2022

Den avlämnade vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag ändringar av årets budget. Vårändringsbudgeten innehåller 16 färdiga förslag till lagändringar, som kan sammanfattas till följande.

 • 1-3 Ändringar i lagen om skatt på energi
  • Ytterligare tillfälligt sänkta skatter på diesel för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk
  • Ska börja gälla med olika nivåer 1 juli och 1 oktober 2022 respektive 1 juli 2023
 • 4-11 Ändringar i socialförsäkringsbalken
  • Införande av garantitillägg i bostadstillägget (nytt 102 a kap.)
  • De nya reglerna ska börja gälla 15 juli 2022, från månaden för fyllda 65 år
  • Från 1 januari 2023 ska reglerna börja gälla från månaden för fyllda 66 år
  • Från 1 januari 2026 ska reglerna börja gälla från månaden för uppnådd riktålder
 • 12-14 Ändringar i lagen om social trygghetsförmåner efter att Förenade kungariket (Storbritannien) har lämnat EU
 • 15-16 Ändringar i socialförsäkringsbalken
  • Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer juli-december 2022
  • … för att skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar

Tidplanen för ändringarna av årets budget är följande.

 • Mitten av juni 2022 – Riksdagens beslut

Regeringens förslag att införa garantitillägg i bostadstillägget är dock mycket omdebatterat och kritiserat. Kritiker pekar på att regeringen går förbi den parlamentariskt tillsatta pensionsgruppen genom att själv lägga förslaget i vårändringsbudgeten. Höjningen av bostadstillägget avviker från principen om samband mellan livsinkomst och ålderspension. Kritikerna menar också att förslaget förrycker principen om självständig finansiering av pensionssystemet utanför den statliga budgeten. I debatten har också framförts att förslaget om garantitillägg läggs fram av taktiska skäl inför valet. Bedömningen från flera håll är att förslaget kanske inte går igenom i riksdagen. Vi får se hur detta utvecklar sig.

Uppdatering 1: Den 15 juni sa riksdagen nej till regeringens vårändringsbudget, efter stor politisk oenighet om pensionsfrågorna (punkt 4-11 ovan).

Uppdatering 2: Den 22 juni sa riksdagen ja till en ny vårändringsbudget, som regeringen lade fram i en extra ändringsbudget efter avslaget 15 juni.

Beslutet den 22 juni innebär att garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer höjs från 1 augusti 2022. Dessutom innebär beslutet att övriga punkter i vårändringsbudgeten (se punktlistan ovan) genomförs enligt förslagen.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Flera coronastöd upphörde att gälla 31 mars 2022, men i flera andra fall fortsätter de att löpa ett tag till. Du får en överblick över nuläget här. ”Nuläge” avser den 12 april 2022.

Information om ansökningsperioder m m som har upphört finns i förra översikten Coronastöd från 1 januari 2022.

Skatteverket har mycket information på sin hemsida.

 

Innehåll

I denna översikt behandlar vi nuläget för följande åtgärder.

 • Omställningsstöd
 • Evenemangsstöd
 • Omsättningsstöd
 • Korttidsstöd och kompetensinsatser
 • Stöd för sjuklönekostnader
 • Stöd för karensavdrag och karensdagar
 • Läkarintyg
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
 • Skattefri förmån av fri parkering
 • Tillfälligt anstånd med skatter och avgifter
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Ordinarie omställningsstöd

 • Målgrupp
  • Företag som har drabbats av minskad omsättning
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • Stödet har upphört – Ansökan för sista perioden (feb 2022) stänger den 13 apr 2022
 • Tänk på att minska löneunderlaget för utdelning med lönedelen av mottaget stöd!

Evenemangsstöd

 • Målgrupp
  • Arrangörer av evenemang som pga pandemin inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • För evenemang planerat att genomföras 1 jun 2021-30 jun 2022
  • För tidsperioden 1 sep 2021-30 jun 2022 gäller särskilda regler för ansökan
   1. Ansök om stöd utan förhandsbesked senast 16 maj 2022, eller
   2. Ansök om förhandsbesked senast 16 maj 2022 och om stöd senast 31 aug 2022 (om du fick positivt förhandsbesked)

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan
  • Boverket
  • Ansökan för perioderna dec 2021-feb 2022 senast 30 apr 2022
 • Beslut
  • Länsstyrelserna
 • Utbetalning
  • Boverket

 

Korttidsstöd (korttidsarbete) och kompetensinsatser

 • Målgrupp
  • Företag som korttidspermitterar personal
 • Ansökan
  • Karens: Företag som fått korttidsstöd måste vänta minst 24 månader till nästa ansökan, men karenskravet är tillfälligt slopat under apr 2022-dec 2023
  • Skatteverket (SKV) handlägger nya ärenden fr o m 1 apr 2022
   • Ansökan i flera steg
    1. Ansök hos SKV om godkännande
    2. Ansök hos SKV om preliminärt stöd, en ansökan för varje stödmånad
    3. Lämna avstämning till SKV löpande under stödperioden
   • Ansökan om retroaktivt stöd dec 2021-mar 2022 senast 31 maj 2022
  • Tillväxtverket handlägger ärenden som startade före 1 apr 2022
 • Tänk på att minska löneunderlaget för utdelning med lönedelen av mottaget stöd!

 

Stöd för höga sjuklönekostnader

 • Målgrupp
  • Företag med högre sjuklönekostnader än normalt
 • Ansökan
  • Arbetsgivaren rapporterar sjuklöner varje månad i arbetsgivardeklarationen (AGI)
  • Ingen ansökan
  • Försäkringskassan betalar ut ersättningen automatiskt till arbetsgivarens skattekonto
  • Höga sjuklönekostnader okt-nov 2021
   • Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan under första kvartalet 2022
  • Höga sjuklönekostnader dec 2021-mar 2022
   • Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan månadsvis i efterhand
  • Höga sjuklönekostnader apr-dec 2022
   • Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan under första kvartalet 2023
  • Höga sjuklönekostnader från jan 2023
   • Ordinarie regler, utbetalning av ersättning från Försäkringskassan under första kvartalet efter varje kalenderår
 • Tänk på att minska löneunderlaget för utdelning med lönedelen av mottaget stöd!

 

Stöd för karensavdrag och karensdagar

 • Målgrupp
  • Anställda och egenföretagare som får sjukpenning
 • Ansökan
  • Försäkringskassan
  • Ersättning för karensavdrag och karensdagar har upphört den 31 mar 2022

 

Läkarintyg

19 jan-31 mar 2022

 • Målgrupp
  • Anställda och egenföretagare som blir sjuka
 • Ansökan
  • Försäkringskassan
  • Undantaget från kravet på läkarintyg har upphört den 31 mar 2022
  • Från 1 apr 2022 gäller ordinarie regler
   • Anställd: Läkarintyg från dag 8 för att få sjuklön
   • Egenföretagare: Läkarintyg från dag 8 för att få sjukpenning

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp
  • Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Ansökan
  • I inkomstdeklarationen för 2022 (inte för 2021)
  • Stödet gäller investeringar under kalenderåret 2021 och har upphört den 31 dec 2021
 • Investeringar under 2021 sänker skatten (artikel 14 okt 2021)

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare
  • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller:
   • 15‐18 år Från 1 aug 2019 permanent sänkning till 10,21 %
   • 19‐23 år 1 jan 2021‐31 mar 2023 tillfällig sänkning till 19,73 %
   • 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2021 tillfällig sänkning till 10,21 %
   • 19‐23 år 1 jun‐31 aug 2022 tillfällig sänkning till 10,21
 • Ansökan
  • I arbetsgivardeklarationen (AGI)

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
   • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
   • Fulla arbetsgivaravgifter är 31,42 %, men för ersättningar upp till 25 000 kr i månaden gäller 10,21 % för ersättningar upp till 25 000 kr per månad
  • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
   • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
 • Ansökan
  • I arbetsgivardeklarationen (AGI)

 

Skattefri förmån av fri parkering

 • Målgrupp
  • Arbetsgivare och anställda
  • Förmån av fri parkering vid arbetsplatsen är skattefri jan-jun 2022

 

Tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp
  • Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
  • Medgivna anstånd kan förlängas genom avbetalningsplan på upp till 36 månader
 • Ansökan
  • Skatteverket
  • Senast dagen innan det nuvarande anståndet går ut

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2022-03-21) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Sommartid 2022 | Tredje ändringsbudgeten

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Sommartid = Utegrillning
Sommartid är lika med utegrillning – kanske inte ännu men snart… (foto Pixabay)

Lördag kväll 26 mars 2022 kan det vara praktiskt att ställa fram klockan en timme vid läggdags. Söndag morgon 27 mars får vi nämligen sommartid 02.00, då tiden plötsligt hoppar till 03.00. Vi förlorar alltså en timme men vi får ju mera ljus under månaderna som följer, fram till söndag morgon den 30 oktober 2022.

 

Sommartid 2022 – Ändras tidsskillnaden till andra länder?

Tidsskillnaden mellan Sverige och andra länder inom EU förändras inte. Medlemsländerna följer nämligen än så länge ett gemensamt direktiv för tidsändringen. Diskussioner förs om att slopa sommartiden och i så fall låta varje medlemsland välja själv mellan evig sommartid eller evig vintertid. Det är dock inte beslutat ännu så den 27 mars 2022 gör hela EU tidsomställningen gemensamt till sommartid 2022, som vanligt.

Om du har kontakter utanför EU kan du däremot behöva se upp, eftersom tidsskillnaden gentemot Sverige kan påverkas.

 

Intressanta länkar

Du kan läsa mer om hur det fungerar här.

Här kan du kolla tiden i alla länder du har affärer och kontakter med.

Ukrainas flagga
Ukrainas flagga (Bild UP9, Wikimedia Commons)

Denna månad är självklart ingen vanlig månad. Vi ägnar en stor del av Månadens Nyheter åt de ekonomiska effekterna av Rysslands invasion av Ukraina, ett land bara 70 mil från vår landsgräns, ett land som nu utsätts för ofattbara övergrepp.

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare.

– Ryssland och Ukraina Special: Ekonomiska effekter av Rysslands invasion
– Många ärenden är på väg till lagstiftning, vi berättar var i beslutskedjan de är just nu
– Riksdagen har fattat beslut om årets tredje extra ändringsbudget

Vi berättar om detta och mycket mer. Vad som är klart och vad som är på gång. Se filmen och bli fullt uppdaterad.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen och riksdagen. Nästa månad återupptar vi, beroende på omständigheterna, vår rapportering om Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen, Pensionsmyndigheten med flera.

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

 

Del 2 – Rättsfall

Även denna månad gör Månadens Rättsfall uppehåll, men titta gärna på senaste nyhetsfilmen. 16 rättsfall på 37 minuter! Vi tar upp följande fall.

– HD: Köparens ansvar vid företagsöverlåtelse
– HD: Kommande domar (2 prövningstillstånd)
– HFD: Ränteavdrag inom koncerner, 2019 års regler
– HFD: Momsavdrag för bostadsmoduler
– HFD: Kommande domar (1 prövningstillstånd, 3 överklagade förhandsbesked)
– KR: Ränteavdrag inom koncerner, 2017 års regler
– KR: Korttidsstöd och värdeöverföringar (2 rättsfall)
– KR: Tvistig fordran kontra kundförlust (moms)
– KR: Försäljningar av bostadsrätter (kapital eller näringsverksamhet, 6 domar)
– KR: Uppskov försäljning bostadsrätt (kapitalförlust)
– KR: Rotavdrag i uthyrd fastighet
– KR: Klassificering av byggnad (moms)

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Grattis Csilla och Lovisa som har blivit auktoriserade redovisningskonsulter. Med er har vi nu hela 13 auktoriserade redovisningskonsulter på RedovisningsHuset i Södertälje, och dessutom 2 auktoriserade lönekonsulter.

Det är mycket arbete att nå dit ni har kommit Csilla och Lovisa, men nu är ni där. Bra jobbat!

 

Kontakta oss

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Vi är 24 engagerade medarbetare till din tjänst: 15 auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade lönekonsulter, samt specialister på olika områden och en jurist. Hos oss har du fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i tisdags (2022-02-22) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | 3 extra ändringsbudgetar | Anstånd skatter & avgifter

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!