Extra ändringsbudget
Bild: Picpedia

Den 17 september beslutade regeringen om budgetpropositionen för 2021 och överlämnade den sedan till riksdagen den 21 september. Regeringen publicerar alltid budgetpropositionen för nästa år samtidigt som höständringsbudgeten för innevarande år.

 1. Budgetproposition för 2021 (Prop. 2020/21:1)
  • Budget för nästa år, innehåller nya lagstiftningar och avsiktsförklaringar
 2. Höständringsbudget för 2020 (Prop. 2020/21:2)
  • Justeringar i årets budget, innehåller inga nya lagstiftningar

Riksdagen beslutar om budgeten för 2021 i två steg. Först tar riksdagen ett beslut om ramarna för utgifterna, troligen i slutet av november 2020. Sedan beslutar riksdagen om vad utgifterna ska gå till inom vart och ett av budgetens 27 utgiftsområden. I mitten av december 2020 ska riksdagen ha fattat samtliga beslut om budgeten för 2021.

 

Många skattefrågor i budgeten för 2021

Budgeten för nästa år innehåller ovanligt många förslag på skatteområdet. Volym 1 innehåller förslag på 39 områden. Volymen ”Utgiftsområde 11” innehåller förslag till inkomstpensionstillägg. Volymen ”Utgiftsområde 24” ytterligare förslag om stöd, som vi berättar om under ”Företagsbeskattning och stöd”.

Vi beskriver här ett urval av punkter som vi bedömer är viktigast för företag och företagare. Inom parentes ser du vilket avsnitt i volym 1 eller utgiftsområde 24 som behandlar skatteförslaget.

Alla datum om när respektive regel ska börja gälla är preliminära, tills riksdagen har fattat beslut.

 

Personbeskattning

 • Skattesänkning för personer över 65 år (13.1)
  • Förhöjt grundavdrag för den som har fyllt 65 år den 1 januari
  • Åldersgränsen kommer att höjas successivt från år 2023
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Inkomstpensionstillägg (3.9 utgiftsområde 11)
  • Ny förmån, tillägg till allmän pension för den som har fyllt 65 år och tar ut allmän pension
  • Åldersgränsen kommer att höjas successivt från år 2023
  • Tillägget blir 25 – 600 kr per månad för allmän pension på 9 000 – 17 000 kr per per månad
  • 2021-02-01 Börjar gälla (utbetalas fr o m 2021-09-01)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • RUT-avdrag för fler tjänster och med höjt tak (13.2)
  • Nya tjänster: tvätt-, möblerings-, transport- och trygghetstjänster
  • Höjt tak: Från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Skattereduktion för grön teknik (13.4)
  • Nytt stöd enligt samma fakturamodell som för ROT och RUT
   • Solcellssystem (15 % av utgifterna)
   • Lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon (50 % av utgifterna)
  • Skattereduktion högst 50 000 kr per person och år
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Ändrad beräkning av kostförmån (13.5)
  • SCB har tagit fram genomsnittspriset för en måltid, men priserna varierar numera för mycket
  • Kostförmånen ska i stället beräknas till 0,52 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen
 • Skattereduktion för arbetsinkomster (13.6)
  • Ny skattereduktion på 1 500 kr
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Skattereduktion för arbetsinkomster (13.7)
  • Tillfällig skattereduktion
  • 2021-01-01 Börjar gälla (för inkomstår 2021 och 2022)
  • 2022-12-31 Slutar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Expertskatt under längre tid (13.8)
  • Skattelättnad för utländska experter som arbetar i Sverige under tidsbegränsad vistelse
  • Förlängs från första 3 till första 5 åren
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Skattefri kostförmån vid gåvor från allmänheten (13.9)
  • Ny skattefri förmån för matgåvor från allmänheten
  • Ex: bekämpning av stora skogsbränder och corona-pandemin
  • 2021-01-01 Börjar gälla (för gåvor fr o m 2020-03-01)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Ändrad beräkning av bilförmån (13.10)
  • Förmånsvärdet ska höjas till nivån för att äga bil privat
  • 2021-07-01 Börjar gälla (för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen fr o m 2020-07-01)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Slopad schablonintäkt på uppskov (13.15)
  • Uppskov med skatt på vinst vid försäljning av bostad
  • Schablonintäkten på 1,67 % av uppskovet tas bort
  • 2021-01-01 Börjar gälla (fr o m inkomståret 2021)
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen

 

Företagsbeskattning och stöd

 • Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifter för FoU (13.12)
  • För anställda som arbetar med forskning och utveckling
  • Tak för sammanlagt avdrag ska höjas från 450 000 kr till 600 000 kr per månad
  • 2021-07-01 Börjar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar (13.13)
  • För personer som har fyllt 18 men inte 23 år den 1 januari
  • Sänkning från 31,42 % till 19,73 % för lön upp till 25 000 kr per person och kalendermånad
  • 2021-04-01 Börjar gälla
  • 2023-03-31 Slutar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Tillfälligt växa-stöd upp till 2 anställda (13.14)
  • Växa-stödet utvidgas från att gälla 1 första anställd till 2 första anställda
  • Stödet består av sänkta arbetsgivaravgifter
  • 2021-07-01 Börjar gälla
  • 2022-12-31 Slutar gälla
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2021
 • Tillfällig skattereduktion för investeringar (13.16)
  • Alla som redovisar inkomst av näringsverksamhet
  • … inklusive enskild näringsverksamhet och handelsbolag/kommanditbolag
  • Skattereduktion med 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarier (tillgångar med avskrivningar)
  • Kommentar: Bolagsskatten minskar från 20,6 % till 16,7 %
  • 2022-01-01 Börjar gälla (för investeringar under kalenderåret 2021, brutna räkenskapsår får skattereduktionen senare)
  • Regeringen återkommer med lagförslag
 • Ränteavdrag vid koncernbidragsspärrade underskott (13.17)
  • Avdragstak sedan 2019 för negativt räntenetto
  • Beräkningen påverkades oavsiktligt vid koncernbidragsspärrade underskott
  • Justering av reglerna tar bort problemet
  • 2021-01-01 Börjar gälla (ingen retroaktivitet)
  • Regeringen återkommer med lagförslag under 2020
 • Stöd för kompetenshöjning vid korttidsarbete (4.7 utgiftsområde 24)
  • Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete
  • … ska också få stöd för kompetensinsatser
  • … med 60 % av utgifterna för kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden, även för internutbildning
  • 2021-01-01 Börjar gälla, för kompetensinsatser fr o m 2021
  • Färdigt lagförslag finns i budgetpropositionen

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Är det något i listan som berör dig? Tala med din kontaktperson hos oss om vad som kan hjälpa just dig och ditt företag – men lägg märke till att regeringen ska återkomma om många av förslagen och då är de alltså inte färdiga ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.