mobil digital elektronisk bokföring
Elektronisk bokföring och rapportering med RedovisningsHuset (Foto Pixabay)

Lämna din bokföring digitalt till oss! Vi har tekniken för att hantera elektronisk inlämning och väntar bara på att du som kund ska komma igång med digital inlämning i stället för på papper. Är du redan där? Då är det bara att gratulera, men kolla ändå tillsammans med oss om det är mer du kan trimma av din administration.

Vi hjälper dig minska din pappershantering, minska administrationen och öka effektiviteten. Det gäller i alla led: fakturering till kunder, fakturor från leverantörer, betalningar, löner, skattedeklarationer och själva bokföringen. Ju mer vi kan göra allt detta elektroniskt med dig, desto enklare blir det för dig.

På sikt vill vi upprätta din bokföring i realtid. Det går, bara vi har löpande digital inlämning. Och då blir du ju av med bokföringsmaterialet löpande också, ingen jobbig arbetspuckel vid varje månadsskifte.

 

Kontakta oss för elektronisk inlämning

Tala gärna med din kontaktperson hos oss så hjälper vi dig igång.

Bolagsverket Bo Lagerqvist Verklig huvudman
Bo Lagerqvist, enhetschef hos Bolagsverket
Fotograf: Bolagsverket

Har du registrerat verklig huvudman för ditt företag? Då hör du till en föredömlig minoritet.

Vi ställde några frågor om nuläget till Bo Lagerqvist, som är enhetschef på Bolagsverket. Svaren visar på att vi kan förvänta oss en ordentlig rusning till registrering under januari 2018.

Den 1 augusti 2017 började den nya lagen om registrering av verklig huvudman att gälla. Registret över verkliga huvudmän syftar till att få fram vem eller vilka personer som har det bestämmande inflytandet i ett företag eller en organisation. Lagen är ett av flera verktyg i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla företag och organisationer som redan fanns registrerade den 1 augusti 2017 har fått sex månader på sig att också anmäla verklig huvudman, men nu är det bara veckor kvar till slutstrecket den 1 februari. Företag och organisationer som blir nyregistrerade efter den 1 augusti har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman. Hur har det då gått?

Fråga: Ni har tidigare angivit att ca 800 000 företag och organisationer berörs. Ungefär hur många av dessa har hittills registrerat verklig huvudman (eller att de saknar sådan)?

”300.000 anmälningar till registret har registrerats”, har Bo Lagerqvist fått fram internt.

Det innebär att en halv miljon inte har registrerat sig ännu, trots att det har gått fem av sex månaders respit nu. Över 60 % fattas! Vi som undrade om det skulle vara överflödigt att publicera en påminnande artikel nu, men det visar sig alltså vara tvärtom.

Fråga: Företag som nyregistreras efter lagens ikraftträdande har ju fyra veckor på sig att registrera verklig huvudman. Hur bra kan ni säga att detta har fungerat?

”Beträffande aktiebolag så har ca. 65 % av de nyregistrerade aktiebolagen anmält uppgifter om verklig huvudman inom 28 dagar”, svarar Bo Lagerqvist.

För denna grupp är läget alltså bättre, men fortfarande fattas 35 %. Vi har uppenbarligen en bit kvar innan registreringen blir rutin.

Fråga: Bolagsverket kan ju utdöma vite för juridisk person eller företrädare som inte registrerar verklig huvudman trots föreläggande. Har några viten utdömts ännu? Och i så fall med vilka beloppsstorlekar?

”Bolagsverket har ännu inte utdömt något vite” berättar Bo Lagerqvist.

Uppenbarligen vill Bolagsverket ge de nya reglerna tid att sätta sig. Det är en mänsklig attityd från myndigheten. Av Bolagsverkets hemsida framgår också att de har lagt stor vikt vid att informera och hjälpa människor förstå det nya regelverket, snarare än att förmana. Men snart kommer den tid då de börjar följa upp alla som fattas. Se till att du slipper vara en av dem som får ett föreläggande, kanske missar det och sedan råkar ut för ett vite.

Besök Bolagsverkets hemsida idag och använd din e-legitimation för registreringen. Det är enkelt och snabbt gjort. Redan på startsidan hittar du en knapp ”Verklig huvudman”. Klickar du på den så öppnas tre alternativ. Anmäl, Sök och Om verklig huvudman.

 • Vill du veta mer så börjar du med ”Om verklig huvudman”
 • Har du inte registrerat dig ännu så väljer du ”Anmäl” och använder din e-legitimation
 • Om du vill söka i registret över verkliga huvudmän behöver du också e-legitimation, samt att du själv behöver ha registrerat verklig huvudman först

Tala med oss om du behöver hjälp

Vill du ha hjälp om reglerna för verklig huvudman, eller med själva registreringen? Tala med din kontaktperson hos oss så fixar vi det!

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparandeNu är 2016 års pensionssparande klart. Under december 2017 har Pensionsmyndigheten satt in de pengar som du tjänade in under inkomståret 2016 på dina pensionskonton.

Sparandet till den allmänna pensionen är 18,5 % av din inkomst, fördelat på inkomstpension (16,0 %) och premiepension (2,5 %). Pengarna hämtas från inbetalda arbetsgivaravgifter för löner från arbetsgivare och egenavgifter för inkomster från aktiva näringsidkare.

Utöver detta kan du ha tjänstepension från din arbetsgivare och kanske dessutom privat pensionssparande (åtminstone från tiden när det privata sparandet var avdragsgillt).

 

Inkomstpension

Totalt fördelas 255 miljarder kronor på 5,7 miljoner personer.

I genomsnitt sätts 44 510 kr in som pensionssparande för 2016 för varje person som har haft pensionsgrundande inkomst.

Maximalt sparande till inkomstpensionen för 2016 är 71 160 kr, eftersom det finns ett tak för hur mycket som kan vara pensionsgrundande inkomst (se t.ex. vår artikel Basbelopp 2018).

 

Premiepension

Totalt fördelas 39,5 miljarder kronor på 5,7 miljoner personer. Insättningarna gjordes mellan den 11 och 13 december 2017 och placeras i de fonder du har valt, eller i statens fond AP7 Såfa om du inte har valt fond själv.

I genomsnitt sätts 7 039 kr in som pensionssparande för 2016 för varje person som har haft pensionsgrundande inkomst.

Maximalt sparande till premiepensionen för 2016 är 11 118 kr, eftersom det finns ett tak för hur mycket som kan vara pensionsgrundande inkomst.

 

Tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen har ca 90 % av alla som är anställda en tjänstepension som företaget betalar. Sparandet i tjänstepensionen brukar vara ca 4,5 % av lönen.

Eftersom det finns ett tak för den allmänna pensionen, där det statliga sparandet slutar, så behöver du som har hög lön (över 38 000 kr i månaden enligt Pensionsmyndigheten) ett extra sparande i tjänstepension på 30 % av det du tjänar utöver 38 000 kr i månaden. Det vill säga om du siktar på en pension som någorlunda motsvara din inkomst före pensionen.

Du som är företagare måste själv se till att sköta din tjänstepension. För dig kan procentsatserna vi har berättat om här ovan vara en intressant måttstock. Du bör alltså sikta på ett pensionssparande från ditt företag på:

 • Inkomst upp till 38 000 kr/månaden: 4,5 % av inkomsten
 • Inkomst över 38 0000 kr/månaden: 30 % av den överskjutande inkomsten

 

Planera ditt pensionssparande med oss

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer, målsättningar och hur du vill utforma dit pensionssparande. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

bil reseavdrag

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över systemet för reseavdrag. I höstbudgeten för 2018 aviserades att en översyn ska göras och nu har arbetet startat.

 

Tidplan

Den 21 december 2017 tillsattes en kommitté, som ska lämna ett betänkande senast den 1 juli 2019.

Ingenting sägs i utredningsdirektivet om när de nya reglerna är tänkta att börja gälla, annat än att den nya utformningen av reseavdraget ska bidra ”till klimatmålet för transportsektorn 2030”.

 

Målsättningar

Utredningen ska ta fram ett förslag till förändrat system för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Ett nytt system ska uppfylla flera mål.

 • Gynna låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar
 • Vara enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än idag
  • I en undersökning 2003 hittade Skatteverket fel hos 48 % av de som begärt reseavdrag
 • Bidra till regionförstoring och därmed rörligheten på arbetsmarknaden
 • Bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030

Klimatmålet för transportsektorn beslutades i juni 2017. Innebörden är ”att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010”.

 

Avståndsbaserat reseavdrag

Kommittén ska analysera hur ett avståndsbaserat system kan utformas. Om kommittén bedömer att detta är ett lämpligt system ska den ta fram lagförslag för ett avståndsbaserat reseavdrag.

Kommittén ska undersöka flera saker inom ramen för ett avståndsbaserat avdrag.

 • Ska det finnas en nedre gräns för reseavdraget?
  • Idag får reseavdrag göras bara för den del som överstiger 11 000 kr per år
 • Bör det införas en övre gräns för reseavdrag?
 • Beloppet för avdrag per mil?
  • Idag gäller 18,50 kr/km (egen bil), 6,50 kr (förmånsbil som är dieseldriven) och 9,50 kr (förmånsbil som drivs med övriga drivmedel)
 • Vilket minsta avstånd mellan bostad och arbetsplats ska krävas för reseavdrag?
  • Idag gäller minst 2 km vid resor med allmänna färdmedel, samt 5 km och 2 timmars tidsvinst vid resor med bil

 

Kontakt

Har du frågor om ditt reseavdrag så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Försäkringskassan sjukpenning sjukpenninggrundande inkomst SGI uppbyggnadsskedeNär du startar eget företag får du använda den inkomst du skulle ha haft i ditt arbete som anställd när du anmäler sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan. Det är en bra alternativregel eftersom den verkliga inkomsten från ett nystartat företag ofta är låg. Detta gäller under företagets uppbyggnadsskede och är begränsat till två år.

Men, dessa regler är begränsade till näringsidkare (företagsformerna enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag). Startar du aktiebolag har du alltså inte möjlighet att använda den förmånliga alternativregeln.

 

Längre uppbyggnadsskede och lika även för aktiebolag

Regeringen har sänt ut förslag på remiss om att utöka alternativregeln även till aktiebolag. Dessutom föreslås att uppbyggnadsskedet förlängs från två år till tre år, för alla företagsformer. Du får alltså längre tid på dig att bygga upp verksamheten. Men efter tre år är det din verkliga inkomst som gäller som sjukpenninggrundande inkomst.

 

Tidplan

Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss och räknar med att lämna en proposition till riksdagen under våren 2018. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2018.

 

Kommentar

Detta är en efterlängtad reform. Dagens situation är oförklarlig, att företagare som startar aktiebolag missgynnas jämfört med näringsidkare. Situationen är ju densamma. Det tar tid att bygga upp en verksamhet innan företagaren kan få en rimlig inkomst.

Du som ska starta eget bör välja aktiebolag, trots att alternativregeln för sjukpenninggrundande inkomst saknas idag, eftersom aktiebolaget skyddar din privata ekonomi om det blir problem i verksamheten. Dessutom får du ganska snart samma möjlighet som näringsidkare att höja din sjukpenninggrundande inkomst om förslaget beslutas enligt tidplanen.

 

Kontakt

Har du frågor inför att starta eget så tala med en kontaktperson hos oss.

Du hittar mailadresser och telefonnummer på sidan Kontakt.

Här hittar du mer information om lagerbolag. Artikeln handlar om fördelarna med att beställa före årsskiftet, men fördelarna gäller året runt och naturligtvis även inför nästa årsskifte. Så hinner du inte nu kan du slå till i januari 2018!

trängselskatt infrastrukturavgift bilförmån

Privata avgifter för trängselskatt och infrastrukturavgifter blir skattepliktiga förmåner från den 1 januari 2018, om företaget betalar dem.

För dig med förmånsbil har privata avgifter ingått i det skattepliktiga förmånsvärdet och du behöver inte göra något fram till den 31 december 2017. Privata passager fram till dess är skattefria. Men från den 1 januari 2018 behöver du hålla reda på dina privata passager och antingen betala dem till företaget eller få dem som ytterligare skattepliktig förmån, utöver bilförmånen.

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de beskriver sin syn på hur förmån av privata avgifter ska hanteras.

 

Vilka avgifter gäller det?

Vi har flera avgifter i Sverige som blir skattepliktiga förmåner den 1 januari 2018.

 • Trängselskatt
  • Stockholm
  • Göteborg
 • Infrastrukturavgift
  • Bropassage vid Motalaviken
  • Bropassage vid Sundsvallsfjärden
  • Färjeavgifter

 

Hur håller du reda på dina privata passager?

Skatteverket utgår från att du redan för en körjournal för att fördela körningen mellan tjänsteresor och privatresor. Från den 1 januari 2018 behöver du enligt Skatteverket komplettera körjournalen med gjorda passager. Det räcker dock inte, eftersom passagerna kostar olika mycket under olika tider på dygnet. Det kan enligt Skatteverket lösas genom att kostnaden proportioneras, utan hänsyn till variationerna.

Sedan uppstår ju frågan om hur du ska göra när du har uppnått maxbeloppet för en dag. Vad ska kostnaden då betraktas som, kostnad för tjänsteresa eller privatresa? Här skrev regeringen i budgetpropositionen för 2018 att när maxbeloppet har uppnåtts så ska kostnaden fördelas i följande turordning:

 1. I första hand tjänsteresor
 2. I andra hand privatresor som är arbetsresor (mellan bostaden och arbetsplatsen), om resorna i punkt 1 inte täcker hela beloppet
 3. I tredje hand övriga privatresor, om resorna i punkt 1 och 2 inte täcker hela beloppet

Vissa företagare med bara några få tjänsteresor brukar acceptera att påföras hela drivmedelskostnaden som förmån, utan fördelning, för att slippa arbetet med körjournal. På samma sätt kan du naturligtvis strunta i dessa beräkningar om du accepterar att hela kostnaden för avgifter påförs dig som förmån. Alternativt kan du betala hela kostnaden för avgifter till företaget. Men om du vill göra en fördelning behöver du läsa resten.

 

Beräkning av kostnader för privata passager

Skatteverket lämnar exempel på hur beräkningarna kan göras.

 • Om företaget får singelavisering från Transportstyrelsen (månadsräkning per fordon, specificerad med antal resor och totalbelopp per dag)
  • Kostnaden per dag fördelas mellan tjänsteresor och privatresor genom proportionering
  • Exempel: 100 kr debiteras för 5 passager en dag, varav 2 passager är tjänsteresor enligt körjournalen
   • Förmånsvärde: 100 kr / 5 resor totalt x 3 privatresor = 60 kr
 • Om företaget får samlingsavisering från Transportstyrelsen (månadsräkning för företagets alla fordon, specificerad per fordon med antal resor och totalbelopp per månad)
  • Kostnaden per månad fördelas mellan tjänsteresor och privatresor genom proportionering
  • Exempel: 1 200 kr debiteras för 80 passager en månad, varav 50 passager är tjänsteresor enligt körjournalen
   • Förmånsvärde: 1 200 kr / 80 resor totalt x 30 privatresor = 450 kr

Flera exempel lämnas i ställningstagandet. Du kan t.ex. göra detaljerade beräkningar om du har kommit upp i maxbeloppet per dag. Då behöver ju privatresorna kanske inte tas upp som förmån enligt prioriteringen i förra avsnittet.

 

När ska de privata passagerna beskattas?

Tidplanen ser ut så här.

 • Januari 2018: Du gör passager under månaden som medför avgifter och du noterar i körjournalen om det är tjänstekörningar eller privatkörningar
 • Ca 20 februari 2018: Företaget får faktura från Transportstyrelsen för januari 2018 och beräknar värdet av de privata passagerna
 • Mars 2018: När lönen för mars 2018 beräknas tas värdet av de privata passagerna under januari 2018 upp
  • som skattepliktig förmån , eller
  • som nettolöneavdrag om du i stället väljer att betala för förmånen
 • April 2018: Företaget lämnar arbetsgivardeklaration för mars 2018 och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt

 

Fler förändringar 1 juli 2018

Att avgifterna för privata passager blir skattepliktig förmån är bara första steget i de beslutade förändringarna av reglerna om bilförmån. Den 1 juli 2018 bryts också fordonsskatten ut från förmånsvärdet och förmånsbeskattas separat. Fordonsskatten blir också högre för fordon med höga koldioxidutsläpp. Samtidigt premieras fordon med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Vi har beskrivit förändringarna i artiklarna Bilförmån – Lagrådsremiss med ändringar och Dyrare bilförmån. Riksdagen beslutade om de ändrade reglerna den 22 november, vilket vi berättade om i artikeln Skattebeslut från budgeten 2018.

 

Kontakta oss om din bilförmån och trängselskatt

Har du frågor om hur de nya reglerna slår för dig och hur du ska hantera dem praktiskt så kontakta din rådgivare hos oss. Om du funderar på att byta bil uppstår ju t.ex. frågan om det är bättre för dig att göra det före eller efter den 1 juli 2018? Det beror ju bl.a. på koldioxidutsläppen.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Riksgälden insättningsgaranti statslåneränta2018 års statslåneränta 2018 blir 0,49 % och, när den nya golvregeln gäller, 0,50 % (2017: 0,27 %).

 

Statslåneränta fastställs varje vecka

Statslåneräntan (SLR) är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Torsdagen den 23 november 2017 fastställde Riksgälden SLR till 0,49 % (30 november 2016: 0,27 %) och det är alltså den räntesatsen som också gäller den 30 november 2017. Från och med 2017 gäller dock ett golv på 0,50 %. I flera fall tillämpas dock SLR med tillägg och då är det 0,49 % som pålägget görs på.

 

Statslåneränta 2018 styr flera skatteberäkningar

Eftersom den nya nivån är högre än nivån som har gällt för 2017 kommer vi att se höjda värden 2018 för flera skatteberäkningar, till exempel följande.

 • Utdelningsutrymme för aktier i fåmansföretag – Bättre
  • Anskaffningsvärde x 9,49 %
   • 0,49 % + 9 procentenheter
  • Sparat utdelningsutrymme x 103,49 %
   • 0,49 % + 3 procentenheter
 • Ränta för ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer – Sämre
  • Schablonintäkt IB x 0,36 %
   • 0,50 % x 72 % (golvregeln används)
 • Bilförmån – Sämre
  • Ränterelaterat belopp, 0,375 %
   • 0,50 % x 0,75 % (golvregeln används)
 • Räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag
  • Positiv räntefördelning 6,49 % – Bättre
   • 0,49 % + 6 procentenheter
  • Negativ räntefördelning 1,50 % – Sämre
   • 0,50 % + 1 procentenhet (golvregeln används)
 • Ränteförmån vid lån med rörlig ränta – Sämre
  • Jämförs med 1,49 %
   • 0,49 % + 1,00 procentenheter

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätterNu när regeringen har fastställt Pensionsmyndighetens beräkning av inkomstbasbeloppet för 2018. Pusslet är därmed komplett beträffande alla basbelopp för nästa år.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen. Pensionsmyndigheten beräknar inkomstbasbeloppet och regeringen fastställer det i november varje år. Den 16 november 2017 fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2018 till 62 500 kr, en ökning med 1 000 kr från 2017 års 61 500 kr. Regeringen publicerade dock det nya inkomstbasbeloppet först den 28 november 2017.

PGI: Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet, som är 7,5 x inkomstbasbeloppet. Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet.

 • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2018 upp till 8,07 x 62 500 kr = 504 375 kr (2017: 8,07 x 61 500 kr = 496 305 kr)
 • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2018 7,5 x 62 500 kr = 468 750 kr (2017: 7,5 x 61 500 kr = 461 250 kr)
 • Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2018 över 468 700 kr (2017: 452 100 kr)

Dessa gränser innebär att under 2018 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst att stämma bra med gränsen för att börja betala statlig skatt, dvs. du betalar ingen statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst. 2017 blir det inte heller någon statlig skatt för att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst.

 

SCB Statistiska Centralbyrån prisbasbelopp prisbasbeloppen prisbasbelopp förhöjda prisbasbelopp förhöjt basbelopp

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen. Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknar prisbasbeloppet i juli och regeringen fastställer det i september varje år. I år publicerade SCB beräkningen den 14 juli. Den 8 september 2017 fastställde regeringen prisbasbeloppet för 2018 till 45 500 kr, en ökning med 700 kr från 2017 års 44 800 kr.

PGI: Prisbasbeloppet används vid beräkning av lägsta pensionsgrundande inkomst.

 • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet, det blir för 2018 från 19 247 kr/år (2017: 18 951 kr/år)

SGI: Prisbasbeloppet används också vid beräkning av högsta sjukpenninggrundande inkomst, som är 7,5 prisbasbelopp till den 30 juni 2018 och 8 prisbasbelopp från den 1 juli 2018 (Högre sjukpenning i förslag från regeringen). Dessutom används prisbasbeloppet vid beräkning av högsta föräldrapenninggrundande inkomst, som är 10 prisbasbelopp.

 • Inkomsten är sjukpenninggrundande för en årsinkomst 2018 upp till 7,5 x 45 500 kr = 341 200 kr (2017: 7,5 x 44 800 kr = 336 000 kr), efter avrundning till närmaste hundratal
  • Den 1 juli 2018 blir inkomsten sjukpenninggrundande för en årsinkomst upp till 8 x 45 500 kr = 364 000 kr
 • Inkomsten är föräldrapenninggrundande för en årsinkomst 2018 upp till 10 x 45 500 kr = 455 000 kr (2017: 10 x 44 800 kr = 448 000 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel: bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsbelopp. Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknar prisbasbeloppet i juli och regeringen fastställer det i september varje år. I år publicerade SCB beräkningen den 14 juli. Den 8 september 2017 fastställde regeringen prisbasbeloppet för 2018 till 46 500 kr, en ökning med 800 kr från 2017 års 45 700 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet.

 • 2018: Personer födda 1938-1954
 • 2017: Personer födda 1938-1953

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

riksdagen amorteringskrav nyhetsbrev vårändringsbudget vårproposition insättningsgaranti budget arbetsgivardeklaration budgetproposition 2018 barnbidrag studiebidrag bidrag sjukpenning SGIRiksdagen har beslutat om höjning av taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), enligt förslaget i regeringens budgetproposition för 2018. Det kan i sin tur ge dig högre sjukpenning.

Vi beskrev nyheter som kan vara av intresse för dig som företagare i artikeln Budgetpropositionen 2018 i huvudpunkter. Av de punkter som beskrivs där har nu följande beslutats.

 • Högre tak för sjukpenninggrundande inkomst
  • Gäller från 1 juli 2018

Vi har också berättat närmare om just den här förändringen i artikeln Högre sjukpenning i förslag från regeringen. Här ser du hur det fungerar och vilka belopp det handlar om.

 

Kontakta oss om höjd sjukpenning

Har du frågor om hur det höjda taket för sjukpenninggrundande inkomst påverkar dig? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss!

riksdagen amorteringskrav nyhetsbrev vårändringsbudget vårproposition insättningsgaranti budget arbetsgivardeklaration budgetproposition 2018 barnbidrag studiebidrag bidrag

Glada nyheter så här precis före jul: Bidragsförslagen i regeringens budgetproposition för 2018 har nu beslutats av riksdagen.

Vi beskrev nyheterna som kan vara av allmänt intresse för dig i artikeln Budgetpropositionen 2018 i huvudpunkter. Av de punkter som beskrivs där har nu följande beslutats.

 • Barnbidraget och studiebidraget höjs med 200 kr/månad vardera, till 1 250 kr från 1 050 kr
  • Gäller från 1 mars 2018
  • Retroaktiv utbetalning för mars-juni efter 1 juli 2018

 

Kontakta oss om bidragsbesluten

Har du frågor om hur bidragsbesluten påverkar dig? Du är välkommen att ta upp funderingarna med din kontaktperson hos oss!