Nyhetsbrev med innehåll

Flera skattenyheter | Förhöjt grundavdrag | Tillfälligt högre tak för rotavdrag

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Personalen på RedovisningsHuset i Södertälje, som blev METRIC RedovisningsHuset i början av 2024 och firar 40 år 1984-2024. Nytt namn, samma välkända ansikten!
Personalen på RedovisningsHuset i Södertälje, som blev METRIC RedovisningsHuset i början av 2024 och firar 40 år. Nytt namn, samma välkända ansikten!

Vi firar 40 år under 2024! Verksamheten startade 1984, för 40 år sedan. Vi och våra kunder har varit med om mycket under alla dessa år. Flera konjunkturförändringar och mycket annat som har gett oss omfattande och värdefull erfarenhet till din hjälp. Du kan läsa mer om oss här.

Vi riktar ett stort tack till dig och alla våra andra kunder. Tillsammans har vi utvecklats och det kommer vi att fortsätta med. Låt oss nu se framtiden an med tillförsikt, när signalerna blir allt fler om att lågkonjunkturen bottnar och att ekonomin snart är på väg att vända igen.

METRIC RedovisningsHuset 40 år
1984 – 2024

Finansminister Elisabeth Svantesson har avlämnat 2024 års ekonomiska vårproposition med riktlinjerna för 2025 års budget. Nu pågår arbetet med skatteförslagen till höstbudgeten i september 2024.
Finansminister Elisabeth Svantesson med 2024 års ekonomiska vårproposition – Nu pågår arbetet med höstbudgeten 2024 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Regeringen har remitterat ytterligare 8 skatteförslag inför höstbudgeten 2024 för 2025. Om förslagen ska ingå i höstbudgeten, och i så fall hur, beror på dels remissutfallet och dels budgetförhandlingarna.

Vi har berättat om de första 7 testremisserna här.

 

8. Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget ska öka så att skatten på arbetsinkomster minskar, med i genomsnitt 1 900 kr per år. Det gäller personer som är yngre än 66 år den 1 januari inkomståret (första gången 2025).

Det förhöjda grundavdraget ska öka så att skatten på pension och arbetsinkomster minskar, med i genomsnitt 1 100 kr per år. Det gäller personer som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (första gången 2025).

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

9. Sänkt inkomstgräns för expertskatt

Medarbetare från utlandet med nyckelkompetens kan få sänkt inkomstskatt i Sverige under förutsättning att de bland annat klarar inkomstgränsen enligt regelverket. I dag gäller 2 prisbasbelopp men förslaget är att sänka inkomstgränsen till 1,5 prisbasbelopp.

SCB publicerar sin beräkning av prisbasbeloppet för 2025 i mitten av juli 2024, så vi vet inte ännu vilket belopp inkomstgränsen för expertskatt kommer att motsvara. För 2024 motsvarar 2 prisbasbelopp 114 600 kr och 1,5 prisbasbelopp 85 950 kr (Basbelopp för 2024, artikel 14 juli 2023).

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

10. Höjd inkomstgräns för idrottsutövare

Ideella föreningar behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra preliminär skatt på ersättningar till en idrottsutövare under 0,5 prisbasbelopp. Belopp under inkomstgränsen är inte sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande för idrottsutövaren. Om inkomstgränsen överskrids så ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela beloppet. Regeringen föreslår en ökning av inkomstgränsen till 1 prisbasbelopp.

I mitten av juli 2024 får vi beräkningen från SCB av vad prisbasbeloppet blir för 2025. För 2024 motsvarar 0,5 prisbasbelopp 28 650 kr och 1 prisbasbelopp 57 300 kr (Basbelopp för 2024, artikel 14 juli 2023).

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

11. Utökat växa-stöd

Företag kan få arbetsgivaravgifterna nedsatta för den förste anställda. De behöver bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % under de 24 första månaderna om villkoren för växa-stöd är uppfyllda. I vanliga fall är arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Ett av villkoren är att de sänkta arbetsgivaravgifterna bara gäller ersättningar upp till 25 000 kr per månad. Växa-stödet gäller enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag.

Under perioden juli 2021 till december 2022 gällde växa-stödet tillfälligt för upp till två anställda, men stödet har sedan återgått till att bara gälla en anställd.

Regeringen föreslår tre ändringar. Växa-stödet ändras från att gälla en anställd till att gälla de två först anställda. Ändringen ska vara permanent. Inkomstgränsen för de sänkta arbetsgivaravgifterna ska höjas från 25 000 kr till 35 000 kr per person och månad. Växa-stödet ska i fortsättningen bara gälla aktiebolag och handelsbolag (växa-företag), men inte enskilda näringsidkare.

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

12. Separata tak för rot- och rutavdragen

Rot- och rutavdrag beviljas idag med högst 75 000 kr per år, varav högst 50 000 kr för rotarbete. En lagändring är redan på väg för att införa separata tak på 75 000 kr vardera för rot- och rutavdragen men bara tillfälligt, under andra halvåret 2024.

Regeringen föreslår två ändringar. Dels att vi även i fortsättningen ska ha två separata tak för rot- och rut-avdragen, dels att takbeloppet för rotavdrag återgår till den nuvarande nivån fram till 30 juni 2024. Taken ska alltså bli 75 000 kr för rutavdraget och 50 000 kr för rotavdraget per person och år.

 • Remiss 22 april 2024 till 2 augusti 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

13. Sänkt flygskatt

Regeringen föreslår halvering av flygskatten 2025.

 • Remiss 22 april 2024 till 24 juni 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

14. Slopad indexering av elskatt

Varje år räknas energiskatten på el upp med inflationen enligt konsumentprisindex (KPI). Nu ska indexeringen slopas så att skattesatsen 42,8 öre per kilowattimme som gäller för 2024 ska fortsätta att gälla även framöver.

 • Remiss 22 april 2024 till 20 juni 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 enligt förslaget

 

15. Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Energiskatten och koldioxidskatten på jordbruksdiesel ska sänkas i två steg under 2025.

 • Remiss 22 april 2024 till 20 juni 2024
 • Ska börja gälla 1 januari 2025 och 1 april 2025 enligt förslaget

 

Fråga oss gärna om höstbudgeten 2024

Det är en bit kvar innan vi kan se vilka ändringar det kommer att bli. Remissomgångarna är viktiga. Sedan kommer budgetförhandlingarna. Först när vi ser höstbudgeten i september 2024 kan vi få en bild av vad som verkligen är på gång.

Men om du vill diskutera hur förslagen kan komma att påverka dig, så fråga oss gärna. Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Regeringen har avlämnat sin vårbudget 2025 och vårändringsbudget 2024 till riksdagen.
Finansminister Elisabeth Svantesson med regeringens vårbudget 2024 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 15 april 2024 överlämnade regeringen sitt förslag till vårbudget (riktlinjer för nästa års budget) och vårändringsbudget (ändringar i det innevarande årets budget) till riksdagen. Men regeringen fattade beslut om sina förslag redan den 11 april 2024.

Propositionerna finns att läsa här.

 

Vårbudget – 2024 års ekonomiska vårproposition med riktlinjer för 2025

Den avlämnade ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till allmänna riktlinjer för nästa års budget.

Vårpropositionen innehåller inga färdiga lagförslag och inga nyheter specifikt för företag.

De konkreta förslagen kommer däremot under hösten, i budgetpropositionen för 2025.

I kapitel 5.5 Riktlinjer för skattepolitiken tar regeringen upp följande under vägledande principer (s. 85-86).

 • Vi ska ha breda skattebaser och låga skattesatser
 • Beskattningen ska ske nära tidpunkten för inkomsten

Vårpropositionen tar inte upp något mer konkret om vägen till låga skattesatser. Det blir intressant att se vad som kommer, eftersom Sverige har ett av världens högsta skattetryck.

Beträffande beskattning nära tidpunkten för inkomsten uttalar regeringen att inkomster ska i största möjliga utsträckning beskattas när de uppkommer. Det fungerar inte i situationer med uppskov (som vid försäljning av privatbostad) eller anstånd (som vid betalning av skatt). Här kan det alltså komma ändringar, men några närmare detaljer har vi inte fått ännu. Regeringen säger dock att eventuella ändringar kräver noggranna överväganden och justeringar i andra skatter, för att undvika orimliga effekter.

Vi får därmed vänta till höstbudgeten för 2025 för mer information.

Arbetet med övriga skatteförslag till höstbudgeten är redan påbörjat.

Tidplanen för nästa års budget är följande.

 1. 18 juni 2024 – Riksdagens beslut om riktlinjerna
 2. Senast 20 september 2024 – Budgetproposition för 2025
 3. November-december 2024 – Riksdagen fattar beslut om de olika delarna av budgeten för  2025

 

Vårändringsbudget för 2024

Den avlämnade vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag till ändringar av innevarande års budget. Vårändringsbudgeten innehåller bara ett färdigt lagförslag och inga nyheter för företag.

Förslaget till lagstiftning gäller ändring av socialförsäkringsbalken om bostadsbidrag, att det tillfälliga tilläggsbidraget ska förlängas från 30 juni 2024 till 31 december 2024.

Tidplanen för ändringarna av årets budget är följande.

 • 12 juni 2023 – Riksdagens beslut om budgetändringarna och lagstiftningen

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

En viktig del av ditt uppdragsavtal med oss är Allmänna villkor – Tjänster från redovisningsbyrå.

Vi har nu uppdaterat de allmänna villkoren efter att vår fusion blivit klar.

Själva villkoren har inte ändrats, de gäller fortfarande från och med 2023-09-01.

Det som har uppdaterats är följande.

 • Ny logotyp
  • Logotypen METRIC RedovisningsHuset har ersatt
  • Logotypen RedovisningsHuset i Södertälje
 • A. Allmänt, punkt 1
  • Nya namnet METRIC Accounting AB
  • Nya organisationsnumret 556681-8166

Det uppdaterade dokumentet hittar du här.

 

Kontakta oss om du har frågor om fusionen

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om du har frågor om fusionen och uppdateringen av våra allmänna villkor. Du har kvar samma kontaktperson som tidigare.

Årgång 1957 missade att få förhöjt grundavdrag 2023, men nu ska de få kompensation från Skatteverket från 1 juli 2024.
Årgång 1957 ska få kompensation från Skatteverket för förlorat förhöjt grundavdrag 2023 (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Riktåldern för pension höjdes år 2023, från 65 år till 66 år, utan några övergångsregler. Därför skulle personer födda 1957 få vänta ett år extra på att få förhöjt grundavdrag. Ett år extra med högre inkomstskatt.

År 2026 ökar riktåldern för pension igen, från 66 år till 67 år. Även det beslutet saknade övergångsregler. Då kommer personer födda 1959 att råka ut för för samma sak. Höjd inkomstskatt på grund av uteblivet förhöjt grundavdrag.

Men hjälp är på väg. Nu har regeringen avlämnat en proposition till riksdagen med ett innehåll som ska rätta till båda problemen.

 

Grundavdrag och förhöjt grundavdrag

Alla fysiska personer har rätt till ett grundavdrag från sina förvärvsinkomster och det sänker den totala inkomstskatten. Hur stort grundavdraget är beror dels på hur hög årsinkomst du har, dels på din ålder. Skatteverket gör grundavdraget automatiskt i skatteberäkningen för dig.

Ordinarie grundavdrag får yngre personer. Du är en yngre person i det här sammanhanget om du inte har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (till och med år 2022 gick gränsen vid om du inte hade fyllt 65 år eller mer den 1 januari inkomståret).

Förhöjt grundavdrag får äldre personer. Du är en äldre person i det här sammanhanget om du har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (till och med år 2022 gick gränsen vid om du hade fyllt 65 år eller mer den 1 januari inkomståret). Det förhöjda grundavdraget gör att du får lägre inkomstskatt när du blir äldre. Och gränsen för när du behöver börja betala statlig skatt ökar. Hur mycket inkomstskatten sjunker beror återigen på hur hög årsinkomst du har.

Som du märker beror åldersgränsen på vilken ålder du har när inkomståret börjar, inte på vad du fyller under året. Den tekniken återkommer i många andra gränsdragningar för skatter och avgifter. Här kan informationen vara otydlig eller till och med felaktig på många håll.

 

Grundavdraget och inkomstgränsen för statlig skatt – Brytpunkten

Var du en yngre person 2023 så kunde du tjäna upp till 613 900 kr det året innan du måste börja betala statlig skatt (20 % extra). Grundavdraget var på den inkomstnivån 15 400 kr.

Var du en äldre person 2023 så kunde du tjäna upp till 683 200 kr det året innan du måste börja betala statlig skatt. Förhöjt grundavdrag var på den inkomstnivån 84 700 kr. Det innebär att äldre personer kunde ha en årsinkomst 2023 som var hela 69 300 kr högre utan statlig skatt. Det är en väsentlig skillnad.

Inkomstgränsen för statlig inkomstskatt, före grundavdrag, kallas för brytpunkten.

För 2024 har vi följande brytpunkter.

 • Yngre personer: 615 300 kr, med 16 800 kr i grundavdrag
 • Äldre personer: 697 300 kr, med 98 800 kr i förhöjt grundavdrag

 

Lösningen för årgång 1957 – Förhöjt grundavdrag i efterhand

Som det är nu kommer personer födda 1957 att betala för mycket inkomstskatt för år 2023 jämfört med om de hade klarat åldersgränsen för äldre, vilket de alltså inte gjorde.

Propositionen innehåller förslag till lagstiftning som ska ge pengarna tillbaka. Mellanskillnaden mellan inkomstskatten som födda 1957 skulle ha betalat om de varit äldre, jämfört med vad de faktiskt betalar nu när de fortfarande var yngre, ska återbetalas till dem.

Från den 1 juli 2024 ska Skatteverket göra automatiska återbetalningar till skattekontot för de berörda personerna. Du som är född 1957 behöver inte göra något för att få återbetalningen. Ingen ansökan. Proceduren ska vara helautomatisk.

 

Lösningen för årgång 1959 – Förhöjt grundavdrag i förväg

I samma propositionen föreslår regeringen att tidpunkten för övergången till åldersgränsen 67 år den 1 januari inkomståret ska flyttas fram, från 2026 till 2027. Det medför att personer födda 1959 slipper hamna i samma situation som personerna födda 1957.

Födda 1959 får ta del av det förhöjda grundavdraget redan år 2026, trots att de då inte är äldre ännu enligt den nya åldersgränsen 67 år den 1 januari inkomståret.

 

Tidplan

Regeringen har lämnat sitt färdiga förslag till riksdagen, som nu behandlar ärendet i Skatteutskottet.

Riksdagen har inte planerat ännu när de ska fatta sitt beslut, men det blir troligen i maj 2024.

Den 1 juli 2024 ska den nya och ändrade lagstiftningen börja gälla. Och då kan du som är född 1957 vänta på återbetalningen till ditt skattekonto.

 

Kontakta oss gärna om du är född 1957 eller 1959

Vi står till din tjänst.

Om du redan är kund hos oss, och anlitar oss för din deklaration, så kommer vi att kunna tala om för dig om du får tillbaka pengar i juli och i så fall hur mycket. Det gäller dig som är född 1957.

Vi hjälper dig också att förstå vad som händer år 2026, om du är född 1959.

Om du inte är kund hos oss så är du välkommen att kontakta oss för att bli det!

Tillfälligt höjt rotavdrag under andra halvåret 2024.
Propositionen kommit om tillfälligt höjt rotavdrag (Bild Thirdman, pexels.com)

Du kan få skattereduktion när du anlitar företag för arbeten på din bostad (rotavdrag) eller för olika typer av hushållsarbete (rutavdrag). Nu ökar möjligheterna till skattereduktion rejält under andra halvåret 2024.

 

Rotavdrag och rutavdrag till 30 juni 2024

Rotavdraget är en skattereduktion med 30 % av arbetskostnaden för reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av din bostad. Som högst kan du få rotavdrag med 50 000 kr per år.

Rutavdraget en skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbete i bostaden, som städning och tvättning.

Sammanlagt kan du som högst kan du få 75 000 kr i rotavdrag och rutavdrag per år, varav högst 50 000 kr får avse rotavdrag.

Både rotavdraget och rutavdraget beräknas enbart på kostnaden för arbete, inklusive moms. Kostnader för material, utrustning och resor ingår inte.

 

Tak för rotavdrag och rutavdrag 1 juli – 31 december 2024

Under andra halvåret 2024 kan du få rotavdrag med som högst 75 000 kr per år, samt rutavdrag med också som högst 75 000 kr per år.

Taken blir alltså separerade och för rot dessutom höjt. Den extra skattereduktionen gäller för betalningar som du gör från och med 1 juli 2024. Riskerar du att slå i de gamla taken före 1 juli 2024 bör du alltså komma överens med din leverantör om att få vänta med betalningen till efter den 30 juni 2024.

Syftet med de tillfälliga förbättringarna är att ”främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen i svensk ekonomi”.

 

Propositionen om tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Den 14 mars 2024 avlämnade regeringen sitt färdiga förslag (proposition) till riksdagen. Nu pågår behandling av förslaget i riksdagens skatteutskott.

Det återstår att riksdagen ska fatta beslut och sedan att reglerna ska börja gälla. Riksdagen har inte planerat sitt beslut ännu men det blir troligen under maj 2024.

De tillfälliga reglerna ska börja gälla 1 juli 2024 och upphöra 31 december 2024.

 

Effekterna av skattereduktioner

Att rotavdraget och rutavdraget är skattereduktioner innebär att själva skatten minskar med 30 % respektive 50 % av dina arbetskostnader, upp till taket för rot respektive rut.

Under andra halvåret kan du alltså få upp till 150 000 kr i sammanlagd minskning av din skatt. Men då gäller det att din skatt räcker till för skattereduktionerna.

Vi vill ofta använda avdrag får att få ner våra inkomster och därmed få lägre skatt. När det gäller skattereduktioner är det tvärtom. Vi behöver ha tillräckligt höga inkomster så att skatten på dem täcker skattereduktionerna. Här händer det varje år att personer går miste om skattereduktion för framför att rotarbeten därför att skatten inte räckte till.

Gör därför en preliminär skatteberäkning innan du beställer stora rotarbeten och rutarbeten. Vi kan hjälpa dig med beräkningarna.

Skattereduktionen för rotavdrag och rutavdrag går mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig inkomstskatt. Inga andra skatter och avgifter. Vi har i dagsläget 14 olika skattereduktioner med en bestämd turordning. Rot- och rutavdragen kommer som först som nummer 9, efter bland annat jobbskatteavdrag och underskott i kapital. Så du behöver alltså ha tillräckligt mycket av rätt typer av skatter för att täcka alla eventuella skattereduktioner som kommer före, innan du kan räkna på om du kan utnyttja även rot- och rutavdragen. Men låt inte detta avskräcka dig. Med rätt typ av planeringen kan det bli riktigt bra ekonomiskt för dig.

 

Kontakta oss gärna om ditt rotavdrag och rutavdrag för 2024

Be oss gärna om hjälp med en skatteberäkning nu, i god tid före årets slut, för att se att du verkligen kan utnyttja hela skattereduktionerna.

Vi står till din tjänst. Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här. Ta annars kontakt med oss för att bli ny kund!

Nyhetsbrev med innehåll

Akriveringskravet snart borta | Momsfria samfälligheter |Skattenyheter | Fusionen är klar

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Lättnader i arkiveringskravet. Från den 1 juli 2024 ska du kunna slänga papperskvitton och pappersfakturor direkt, om du har digitaliserat dem på ett säkert sätt.
Lättnader i arkiveringskravet – Från 1 juli 2024 ska du få slänga papperskvitton och pappersfakturor direkt efter digitalisering (Bild Pickpik.com) (Bild Pickpik.com)

Nu är vi snart i mål! Den 1 juli 2024 ska arkiveringskravet i bokföringslagen ändras, så att du får slänga papperskvitton och pappersfakturor direkt efter att du har skannat eller fotograferat dem.

Det är innebörden av en proposition som regeringen beslutade om den 29 februari 2024 och publicerade den 5 mars 2024.

Riksdagen planerar att fatta beslut om propositionen den 22 maj 2024.

Därefter ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2024.

 

Arkiveringskravet i dag

Ursprunglig form är den form företaget får en handling i. Pappersfaktura, papperskvitto, digitalt kvitto, pdf-faktura etc.

Överförd form är den form handlingen får när du för över den från en form till en annan. Skanning från papper till pdf-fil, fotografering från papperskvitto till jpg-fil etc. Då blir pdf-filen eller jpg-filen den överförda formen.

Arkiveringskravet är att du ska spara verifikationer och andra handlingar från redovisningen i 7 år efter kalenderåret för räkenskapsårets slut (balansdagen). Exempel: Ett företag har bokslut den 31 mars 2024. Då är 2024 kalenderåret för balansdagen. Arkiveringskravet gäller då 7 kalenderår från 2024, alltså 2025-2031. Den 1 januari 2032 får du slänga verifikationer och andra handlingar från redovisningen fram till bokslutet under 2024.

Om du har överfört en handling, till exempel en faktura, från en form till en annan så måste du spara den nya (överförda) formen enligt arkiveringskravet på 7 år. Men du måste också spara den ursprungliga formen i 3 år, alltså 3 kalenderår efter kalenderåret för balansdagen. Vi har därmed ett dubbel arkiveringskrav några år. Det innebär att företag som systematiskt digitaliserar pappersfakturor och papperskvitton ändå måste spara pappershandlingarna i minst 3 år. Det är det kravet som nu ska försvinna den 1 juli 2024!

Överföringen behöver inte alltid vara till digital form, det kan gå åt andra hållet också. Om företaget till exempel får en pdf-faktura via mail och skriver ut fakturan på papper så är pdf-filen den ursprungliga formen som ska sparas i 3 år och pappersutskriften den överförda formen som ska sparas i 7 år.

 

Arkiveringskravet från 1 juli 2024

Om riksdagen beslutar som planerat den 22 maj 2024, och enligt förslaget från regeringen, så börjar de nya reglerna gälla den 1 juli 2024. Allt talar för att lagändringen kommer att gå enligt plan.

Nyheten är att du behöver inte längre spara handlingar i sin ursprungliga form. Exempel: När du skannar en pappersfaktura eller fotograferar ett papperskvitto så kan du slänga pappershandlingen direkt. Efterlängtat av många företagare!

Villkoren för att få slänga den ursprungliga handlingen direkt är att överföringen är gjord så att ingen information ändras eller försvinner. Du behöver alltså göra till exempel skanning och fotografering på ett säkert sätt. Till exempel kan vissa dokument vara dubbelsidiga och då måste skanningen omfatta både framsida och baksida av varje blad. Du behöver också tänka på att dina tekniska lösningar för förvaring håller i minst 7 år.

Arkiveringskravet för den ursprungliga formen på 3 år blir alltså borttaget den 1 juli 2024. Det gäller även bakåt. Handlingar som du har sparat för att uppfylla 3-årskravet kan du slänga den 1 juli 2024.

 

Släng med eftertanke

Material från redovisningen som du inte längre behöver spara bör du inte bara slänga. Makulera dem på något sätt. Använd dokumentförstörare eller lämna bort för dokumentförstöring, så att inte affärshemligheter kommer ut.

Tänk också på att vissa handlingar kanske du vill spara längre än 7-årsgränsen. Handlingar från köp av värdepapper, köp av fastigheter, köp av andelar i handelsbolag och liknande kan du behöva visa upp när ditt företag säljer tillgången en gång i framtiden, för att styrka anskaffningsvärdet om Skatteverket undrar. Om du har skattemässiga underskott i företaget kan du också behöva spara boksluten och deklarationerna som visar hur underskotten uppstod, för att styrka dem när du senare gör avdrag mot en framtida vinst. Också här i fall Skatteverket undrar. I de här exemplen finns inga tidsgränser. Det kan dröja årtionden innan du säljer tillgångar och behöver styrka anskaffningsvärdet. Det kan också dröja många år innan ett underskottsavdrag kan utnyttjas och i skattereglerna finns det ingen tidsgräns här.

Men först och främst: Släng inget för tidigt. Invänta riksdagens beslut och även att reglerna börjar gälla, den 1 juli 2024!

 

Kontakta oss gärna om arkiveringsplikten i ditt företag

Fråga oss gärna om hur lättnaden i arkiveringskravet påverkar just dina rutiner.

Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Metric RedovisningsHuset berättar om skattenyheter 2024 hos SEB i Södertälje. Peter Berg genomför informationen för RedovisningsHusets räkning.
Peter Berg berättar om skattenyheter 2024 hos SEB i Södertälje, för METRIC RedovisningsHusets räkning (Bild Åsa Ljungnér)

Den 8 mars 2024 var vi inbjudna till personalmöte hos SEB Södertälje. Där återsåg vi flera personer som har varit med på våra informationsträffar tidigare år. Trevligt!

Under en timme hann vi med mycket, inklusive kunniga frågor som verkligen gav liv åt genomgången. Deltagarna fick en digital dokumentation efteråt som visade vad vi hade gått igenom, med ytterligare information på de olika områdena.

 

Skattenyheter 2024 för SEB – Innehåll

Vi fick fria händer att utforma genomgången och valde ut följande.

Skattenyheter 2024

 • Viktiga värden
  • Basbelopp
  • Statslåneränta
  • Räntor på skattekontot
  • Traktamenten och bilersättningar
 • Privatbeskattning
  • Skiktgräns och brytpunkt
  • Inkomstgränser SGI och PGI
  • PGI-taket och brytpunkten
  • Inkomststegen
 • Fåmansföretag
  • Avkastning från fåab beskattas i 3 steg
  • Förenklingsregeln
  • Huvudregeln – Lönebaserat utrymme
  • Lönekrav 2022-2024 för utdelning 2023-2025
 • Företagsbeskattning
  • Direktavdrag för investeringar
  • Skattereduktion för investeringar
 • Skattereduktioner
 • Övriga skattenyheter
  • Höstbudgeten 2023 för 2024
  • Höstbudgeten 2024 för 2025
  • 2024 – Vad är på gång? Lagrådsremisser

Vi gjorde urvalet inom varje område med tanke på att vi riktade oss till medarbetare på en bank, och att de arbetar med både företagsfinansiering och privatfinansiering. Efter genomgången fick vi uppskattande kommentarer och omdömet att urvalet träffade rätt. Roligt!

På slutet hann vi också med att berätta om den pågående fusionen med Metricacaccounting, som är anledningen till att vi lanserar en ny logotyp och vårt nya namn METRIC RedovisningsHuset. Vi berättade också att vi vi finns, förutom i Södertälje, även i Stockholm, Sollentuna, Visby och Göteborg.

Vi har haft många genomgångar med SEB genom åren. Redan efter mötet fick vi förfrågan om att komma tillbaka nästa år om vi ville, något vi givetvis bekräftade på en gång.

Tack till SEB för att vi återigen fick förtroendet att genomföra denna personalinformation!

Bild på byggnaden för Södertälje Science Park, där SEB har sitt kontor
SEB i Södertälje har sitt kontor i samma byggnad som Södertälje Science Park (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Företagare och rådgivare har en övermäktig uppgift att följa med i alla regler som styr företagandet. Vad påverkar dig och ditt företag? Vi hjälper dig att sålla i nyhetsfloden och tolka vad som är viktigt för just dig. Du kan följa med genom nyhetsartiklar här på hemsidan och vårt Nyhetsbrev.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!