Vi har överlåtit YouTube-konceptet Månadens Nyheter till Peter Berg, som har producerat materialet för oss sedan starten för över fem år sedan.

Peter Berg och hans ekonomiblogg consultjourney.com fortsätter publiceringarna på YouTube, men under namnet Ekonominyheter. Materialet fortsätter att vara fritt tillgängligt. Första publiceringen gjordes idag.

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i fredags (2023-09-22) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Skattefrågor | Digitala stämmor | Sänkt & höjd skatt | Vi har stängt för personalutbildning onsdag 27-fredag 29 september!

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Regeringen avlämnade budgetpropositionen för 2024 till riksdagen den 20 september 2023.
Budgetpropositionen för 2024 med finansminister Elisabeth Svantesson (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 20 september 2023 avlämnade regeringen sin budgetproposition för 2024 till riksdagen.

Budgeten består av många delar. Skattenyheterna återfinns här, i den första delen.

 

Skattefrågor i regeringens budgetproposition för 2024 (avsnitt 12)

Årets budget innehåller ovanligt många skatteförslag, 23 stycken. Några är färdiga lagförslag, andra är aviseringar om att regeringen ska återkomma i separata propositioner.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Övriga nyheter tas bara upp i summariskt. Numret i rubrikerna refererar till vilket avsnitt i budgeten som behandlar frågan.

 

12.1 Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas, främst för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 2 600 kr per person och år.

 • Kommentar: Arbetstiden brukar inte mätas vid beskattningen, bara inkomstnivån

Det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2024 och framåt) ska förstärkas på samma sätt som jobbskatteavdraget. Syftet är att förhindra en skatteklyfta mellan yngre med arbetsinkomster och äldre med pensionsinkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 300 kr per person och år.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.2 Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs

Jobbskatteavdraget för äldre var från början kopplad till prisbasbeloppet. För att förenkla beräkningen togs denna koppling bort 2009. Det har fått till konsekvens att skillnaden mellan jobbskatteavdraget för äldre och det ordinarie jobbskatteavdraget minskar varje år. Förslaget är nu att återigen koppla jobbskatteavdraget för äldre till prisbasbeloppet.

Jobbskatteavdraget för äldre gäller i dag den som har fyllt 65 år eller mer den 1 januari 2023. Det förhöjda grundavdraget gäller dock den som har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (2023 och framåt). Förslaget är nu att även jobbskatteavdraget för äldre ska gälla den som har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (2024 och framåt).

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.3 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024

Inkomstgränsen för uttag av statlig inkomstskatt med 20 % brukar höjas varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter. Nu vill regeringen pausa indexuppräkningen för 2024, alltså ingen höjning av gränsen alls under nästa år.

Skiktgränsen är inkomstgränsen efter grundavdrag. Du måste göra en skatteberäkning för att få fram din inkomst efter grundavdrag.

Brytpunkten är inkomstgränsen före grundavdrag, helt enkelt din årsinkomst från arbete. Du behöver inte göra någon skatteberäkning för att få fram din inkomst före grundavdrag. Vi brukar använda brytpunkten i vår information så att du kan jämföra med din årsinkomst direkt, utan skatteberäkning.

Skiktgränsen är densamma oavsett din ålder. Brytpunkten har dock två åldersnivåer på grund av olika grundavdrag. Brytpunkten för 2024 blir därmed följande, med samma belopp som 2023 (Basbelopp för 2024 – Förklaringar och exempel, artikel 14 juli 2023).

 • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2024
 • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2024

Skälet till förslaget är att finansiera andra skattesänkningar genom att få in mer pengar i statlig inkomstskatt. Det har dock kritiserats av en rad nationalekonomer, forskare med flera. De pekar på att av de som kan styra sina inkomstnivåer väljer många att minimera inkomst med statlig skatt. De kommer att betala mindre skatt framöver med detta förslag, eftersom de lägger sig på en lägre inkomstnivå än om uppräkningen hade gjorts enligt nu gällande lag, och då uteblir en väsentlig del av de extra skatteinkomsterna för staten. En analys av denna dynamiska effekt saknas i förslaget.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

Det framgår inte av förslaget, men såsom inkomstskattelagen är konstruerad så börjar uppräkningen igen år 2025.

 

12.4 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Rotavdraget är inget avdrag utan en skattereduktion för arbetskostnaden vid reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av egna bostäder. Skattereduktionen får vara högst 75 000 kr sammanlagt per person och år för rotarbeten och rutarbeten (arbeten i hemmet), varav högst 50 000 kr får avse rotarbeten. De gränserna ska fortsätta att gälla till 30 juni 2024.

Från 1 juli 2024 höjs taket för rotarbeten till 75 000 kr, samtidigt som taken för rotarbeten och rutarbeten separeras till två självständiga tak. Bägge åtgärderna ska vara tillfälliga.

Status: Separat ärende.

 • Finansdepartementet ska remittera en promemoria
 • Regeringen ska lämna en lagrådsremiss under våren 2024

Ska börja gälla: Förslag 1 juli 2024.

 

12.5 Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

Expertskatten är en skattelättnad för att underlätta rekrytering av utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner till svenska företag.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024, för vistelser i Sverige som påbörjades efter 31 mars 2023.

 

12.6 Kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Åldersgränsen för pensionsrelaterade regler höjdes 2023 till att gälla den som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2023 och framåt), från att tidigare ha gällt den hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret.

2026 ska åldersgränsen höjas igen, till att reglerna ska gälla den som har fyllt 67 år den 1 januari 2026.

Höjningarna beror på vår ökade medellivslängd. Inga övergångsregler för inkomstbeskattningen fanns dock med vid införandet av de två höjningarna. I bägge fallen behandlas årskullarna 1957 under 2023, och 1959 under 2026, som pensionärer i en rad sammanhang men inte vid inkomstbeskattningen.

2023 skulle de som är födda 1957 ha fått förhöjt grundavdrag enligt de gamla reglerna. Det går de dock miste om, de får vänta till 2024 innan de får förhöjt grundavdrag. Samma effekt kommer att uppstå 2026 för de som är födda 1959. Orsaken är i bägge fallen avsaknad av övergångsregler för inkomstbeskattningen.

Budgetpropositionen innehåller nu två förslag för att rätta till detta.

 • Personer födda 1957 ska få kompensation för den för höga skatten för 2023, genom automatiska utbetalningar till sina skattekonton från 1 juli 2024
 • Personer födda 1959 ska få ta del av det förhöjda grundavdraget tidigare, nämligen 2026 trots att de uppfyller villkoret att ha fyllt 67 år först den 1 januari först 2027

Status: Separat ärende.

 • Finansdepartementet ska remittera en promemoria under hösten 2023
 • Regeringen ska återkomma med förslag till riksdagen under våren 2024

Ska börja gälla: Förslag 1 juli 2024.

 

12.7 Höjd jämförelseränta vid ränteförmån

Om arbetsgivaren lämnar lån till anställda eller uppdragstagare med ränta som är lägre än marknadsräntan så uppstår skattepliktiga ränteförmåner (”förmånliga lån”) under inkomst av tjänst. Den anställde eller uppdragstagaren får dra av samma belopp under inkomst av kapital som beloppet för den skattepliktiga förmånen under tjänst.

Förmånen är mellanskillnaden mellan marknadsräntan och räntan på lånet från arbetsgivaren. Marknadsräntan är statslåneräntan plus 1 procentenhet (jämförelseräntan), men minst 0,5 %. Tidpunkten för jämförelsen är olika för lån med fast eller rörlig ränta.

Förslaget i budgetpropositionen är att höja jämförelseräntan till statslåneräntan plus 1,5 procentenhet.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.8 Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Arbetsgivaravgifterna är nedsatta till 10,21 % för anställda som den 1 januari inkomståret har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen gäller ersättningar på högst 25 000 kr per person och månad. Ersättningar som är högre än så belastas med fulla arbetsgivaravgifter, normal 31,42 %.

Förslaget i budgetpropositionen är att ta bort nedsättningen, så att hela ersättningarna ska belastas med fulla arbetsgivaravgifter.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.9 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna

Arbetsgivaravgifterna är nedsatta för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU-avdrag).

Egenavgifterna är nedsatta generellt för näringsidkare (fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag). Nedsättningen får vara högst 15 000 kr.

Nedsättningen ska göras mot arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna, men ålderspensionsavgiften 10,21 % ska alltid betalas. Utöver arbetsgivaravgifter och egenavgifter tas även en allmän löneavgift ut.

Förslaget i budgetpropositionen är att nedsättningarna ska göras mot arbetsgivaravgifterna inklusive allmän löneavgift, respektive egenavgifter inklusive allmän löneavgift. På så sätt ska utrymmet för nedsättningarna öka, till fördel för arbetsgivare och näringsidkare.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.10 Förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster

12.10.2 Marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen: Gräns för skattefri kapitalvinst vid vissa marköverföringar höjs från 5 000 kr till 42 000 kr.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

12.10.3 Allframtidsupplåtelser: Omkostnadsbeloppet får beräknas till sammanlagt 12 000 kr per person och år.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

12.10.4 Samfälligheter: Gränsen för skattefria inkomster från delägarbeskattade samfälligheter höjs från 600 kr till 1 500 kr.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.11 Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

Värdet av erhållna inlösenaktier ska tas upp som utdelning. Ändringen påverkar inkomst av kapital och av näringsverksamhet.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2025.

 

12.12 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Företag som ingår i stora nationella eller internationella koncerner ska betala en tilläggsskatt för att säkerställa en gemensam minsta nivå på bolagsskatten inom EU och globalt. Nivån är minst 15 % på en särskilt definierad skattebas. Storleksgränsen är koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.13 Sänkt skatt på bensin och diesel

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024 och 1 januari 2025.

 

12.14 Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk samt kvartalsvis återbetalning

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.15 Justerad skatt på naturgrus och avfall

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.16 Avskaffad skatt på plastbärkassar

Skatten på plastbärkassar ska avskaffas helt genom att den särskilda lagen om skatt på plastbärskassar upphävs. Åtgärden har varit efterlängtad av miljöskäl.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 november 2024.

 

12.17 Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid (s.k. CCS)

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 oktober 2024.

 

12.18 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 26 mars 2027 (utvidgning av vägavgiftsplikten), 1 januari 2025 (övriga ändringar).

 

12.19 Justerad skatt på tobak och nikotin

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 november 2024.

 

12.20 Höjd spelskatt

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 juli 2024.

 

12.21 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

Omsättningsgränsen för undantag från moms ska höjas från 80 000 kr till 120 000 kr per år.

Höjningen innebär en välkommen förenkling för fler av de minsta verksamheterna. Det kommer dock fortfarande att vara möjligt för verksamheter under omsättningsgränsen att momsregistrera sig frivilligt.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 januari 2025.

 

12.22 Nya mervärdesskatteregler för små företag

Omsättningsgränsen för undantag från moms ska få tillämpas av verksamheter i andra EU-länder i Sverige.

På samma sätt ska svenska verksamheter få tillämpa omsättningsgränsen för undantag från moms i andra EU-länder.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 januari 2025.

 

12.23 Ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och för konstverk

Gäller virtuella evenemang och försäljning av konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 januari 2025.

 

Riksdagens behandling av budgetpropositionen för 2024

Riksdagens arbete med att besluta om budgeten sker i två steg.

 1. I slutet av november 2023 Steg 1 Rambeslutet
  • Hur mycket får varje utgiftsområde kosta?
  • Hur stora inkomster kan staten räkna med?
 2. I mitten av december 2023 Steg 2 Beslut om innehållet i respektive utgiftsområde

Därefter sammanställer Finansutskottet riksdagens alla beslut om statens budget i betänkandet Statens budget för 2024. Riksdagen överlämnar sammanställningen till regeringen före jul.

 

Höständringsbudgeten för 2023

Även höständringsbudgeten för 2023 avlämnades till riksdagen den 20 september 2023. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2023 inga nyheter som berör företag och företagare.

 

Kontakta oss om nyheterna i budgetpropositionen för 2024

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Permanenta regler ska nu tillåta helt digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor
Digitalt möte – Nu ska digitala stämmor bli tillåtna igen (Bild IAEA Imagebank, CC BY 2.0, creativecommons.org, har beskurits)

Under covid-pandemin hade vi regler i flera omgångar som tillät digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor. Den senaste tillfälliga lagstiftningen upphörde den 31 december 2022. Då återgick vi till ordinarie regler för hur vi ska genomföra stämmor.

Redan då aviserade regeringskansliet att de arbetade på förslag till permanenta regler om digitala stämmor. Nu har regeringen äntligen överlämnat ett förslag till riksdagen.

Riksdagen har inte planerat dag för beslut ännu, men motionstiden slutar 27 september 2023 så beslutet bör komma i oktober 2023.

De nya reglerna om digitala stämmor ska börja gälla den 1 januari 2024. 2023 blir därmed ett mellanår när det normalt sett inte är möjligt med helt digitala stämmor.

Dagens regler utgår från att stämman är ett fysiskt möte, där medlemmar kan rösta personligen eller genom ombud, eller med poströster. Det går också att hålla hybridstämmor, där vissa deltagare är på plats medan andra deltar på distans. Men helt digitala stämmor är bara möjliga om samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det (prop. s. 12-13).

 

Om lagändringen

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska kunna hålla digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor. I begreppet ekonomiska föreningar ingår även bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Bolag som vill kunna hålla digitala bolagsstämmor ska reglera det i sin bolagsordning. På samma sätt ska ekonomiska föreningar som vill kunna hålla digitala föreningsstämmor reglera det i sina stadgar.

Det ska finnas en nödventil för bolag som inte har öppnat för digitala bolagsstämmor i sina bolagsordningar. Om bolag råkar ut för extraordinära omständigheter ska det kunna vara möjligt att hålla digitala bolagsstämmor trots att möjligheten saknas i bolagsordningen. Samma nödventil ska gälla för föreningar som inte har öppnat för digitala föreningsstämmor i stadgarna.

Även samfälligheter och sparbanker ska få denna nödventil för extraordinära omständigheter. De får dock inte samma möjlighet till digitala stämmor under ordinarie förhållanden som aktiebolag och ekonomiska föreningar får.

Med denna lagändring kommer vi ikapp våra nordiska grannar. Helt digitala stämmor är tillåtna sedan 2003 i Danmark, 2021 i Norge och 2022 i Finland (prop. s. 14-15).

Fyra lagar påverkas av reformen.

 1. Aktiebolagslagen (2005:551)
 2. Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672)
 3. Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
 4. Sparbankslagen (1987:619)

Vi återkommer när riksdagen har fattat sitt beslut.

 

Kontakta oss om digitala stämmor i bolagsordningen eller stadgarna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om att uppdatera bolagsordningen för ditt aktiebolag med möjligheten till digitala bolagsstämmor. Det samma gäller dig som arbetar i en ekonomisk förening och vill använda möjligheten till digitala föreningsstämmor. Själva ändringarna behöver dock vänta till efter 1 januari 2024 när de nya reglerna börja gälla.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Pressträff med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson den 4 september 2023 med presentation av budgetnyheter för 2024.
Pressträff med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson den 4 september 2023 (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 4 september 2023 presenterade statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson budgetnyheter om inkomstbeskattningen 2024.

Vi har tidigare skrivit om en remiss där regeringen testade ett antal förslag.

Men gårdagens presentation visade en annan inriktning.

 

Två huvudnyheter

Gårdagens budgetnyheter handlade om två huvudpunkter.

1. Förstärkt jobbskatteavdrag. Skattesänkning framför allt för personer med låga och medelhöga inkomster.

Rubrikens första del om sänkt skatt på arbete syftar på denna punkt.

2. Fryst brytpunkt för statlig skatt. Inkomstgränsen för att börja betala statlig skatt med 20 % utöver ordinarie skatter och avgifter brukar räknas upp med konsumentprisindex varje år. Budgetnyheten på denna punkt innebär dock att det blir ingen uppräkning 2024.

Rubrikens andra del om höjd skatt på arbete syftar på denna punkt, eftersom många i praktiken kommer att betala mer i statlig skatt 2024 än med ordinarie lagstiftning.

 

Genomförande

Förslagen kommer att finnas med i budgetpropositionen för 2024, som ska lämnas till riksdagen den 20 september 2023.

Färdiga förslag till lagändringar kommer dock att överlämnas till riksdagen i separata propositioner senare under hösten 2023.

En av de två punkterna har redan förts vidare till remiss, nämligen den om att frysa brytpunkten för statlig skatt.

 

Skiktgräns och brytpunkt

Regeringen använder uttrycket skiktgräns. Det är den lagstadgade gränsen för när statlig skatt börjar tas ut efter grundavdrag. Du behöver göra en skatteberäkning för att få fram hur din årsinkomst förhåller sig till skiktgränsen.

Vi använder i stället uttrycket brytpunkt. Det är gränsen för när statlig skatt börjar tas ut före grundavdrag. Helt enkelt din årsinkomst, något de flesta av oss har en ganska bra uppfattning om.

Regeringens lagförslag innebär att skiktgränsen 598 500 kr för 2023 även ska gälla för 2024 (65 kap. 5 § IL, inkomstskattelagen).

En skiktgräns på 598 500 kr (årsinkomsten efter grundavdrag) motsvarar en brytpunkt (årsinkomsten före grundavdrag) på 613 900 kr för dig som inte har fyllt 66 år den 1 januari 2023 respektive 2024. För dig som har fyllt 66 år eller mer den 1 januari 2023 respektive 2024 gäller brytpunkten 683 200 kr, eftersom äldre personer har ett förhöjt grundavdrag. Den skillnaden kommer att kvarstå.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Vi återkommer när budgetpropositionen för 2024 har avlämnats till riksdagen den 20 september 2023.

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2023-08-28) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Uppdragsavtalet från 1 september

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor och övriga tillhörande handlingar. Förutom redaktionella ändringar har vi den viktiga nyheten att vi frångår vårt eget avtal med dig när det gäller årets omräkning av våra priser. Naturligtvis till din fördel.

Avtalet säger att vi ska räkna om priserna med inflationen från den 1 september varje år, enligt konsumentprisindex (KPI) för juni. Det har fungerat bra förut och täckt våra egna kostnadsökningar. Men denna gång halverar vi prisändringen som inflationen skulle ha lett till. Det gör vi av två skäl.

För det första har du och många andra företagare en svår situation nu. Vi tar hänsyn till det besvärliga läget med denna halvering och hoppas att det hjälper dig. Det är vår högsta prioritet.

För det andra har sättet att beräkna inflationen på hos Statistikmyndigheten SCB blivit alltmer missvisande. Beräkningarna av inflationen utgår varje månad från kostnadsutvecklingen de senaste tolv månaderna. Det innebär att rent matematiskt smittas dagens inflationssiffror fortfarande av de kraftiga prisökningarna som vi hade hösten 2022. Tittar vi i stället på de senaste 5-6 månaderna så har inflationen börjat falla ordentligt, närmast halverats. Det bör snart visa sig i inflationsberäkningarna för de närmaste månaderna. Riksbanken borde därmed inte höja räntan mer nu, men vi får se hur det utvecklar sig.

Viktigast av allt är att vi tillsammans tar oss igenom de här tiderna tills ekonomin börjar ta fart igen. Tala med din kontaktperson hos oss om du upplever problem i verksamheten!

De nya allmänna villkoren börjar gälla den 1 september 2023 och finns att läsa här på hemsidan.

Gårdsförsäljning av alkohol, en av många frågor som väntar på beslut, vi tar upp nuläget i Månadens Nyheter del 1 (Bild Christiann Koepke, Unsplash)

Ekonominyheter: Gårdsförsäljning av alkohol, en av många frågor som väntar på beslut – vi tar upp nuläget i Ekonominyheter del 1 (Bild Christiann Koepke, Unsplash)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter från regeringskansliet och riksdagen, i urval för företagandet.

Regeringskansliet
– 23 pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
Riksdagen
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Nya räntor på skattekontot 1/8 2023 (vi visar omräknade jämförelseräntor)
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Öppning för överföring av personuppgifter till vissa motparter i USA
Bolagsverket
– Bluffmail går ut till företagare
Pensionsmyndigheten
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
– Prisbasbeloppen 2024
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fem pågående projekt, nuläget och tidplanerna
1. K-regler om årsredovisningar (2 remisser)
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (1 remiss)
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Seminarium 1/9 2023 om nya regler för hållbarhetsrapportering
BAS-kontogruppen
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Sex aktuella fall från hovrätterna. Effektivt förklarade på 27 minuter, bara 4,5 minuter per fall!

HovR – Hovrätterna
– Ingen bokföring av transaktioner för annans räkning: Bokföringsbrott?
– Ingen bokföring av handel med kryptotillgångar: Bokföringsbrott?
– Personligt betalningsansvar kapitalbrist: Från vilken tidpunkt?
– Upprättad kontrollbalansräkning vid kapitalbrist: När är ”genast”?
– Olovlig värdeöverföring: Återbäringsskyldighet?
– Vårdslös rådgivning: Skadestånd eller medvållande för kunden?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i onsdags (2023-08-02) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Höjda räntor på skattekontot | Basbelopp 2024

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Skylt Skatteverket, illustrerar nya räntor på skattekontot
Skatteverkets skylt på Esseltehuset i Stockholm (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Vi får återigen höjda räntor på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, sex månader efter förra höjningen 1 februari 2023.

 • Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 augusti (SKV, pressmeddelande 26 juli 2023)

Kostnadsräntorna höjs med 1,25 procentenheter. Intäktsräntan höjs med 0,5625 procentenheter. Från den 1 augusti 2023 gäller följande räntenivåer.

 • 5,00 % Låga kostnadsräntan från 1 februari 2023
  • Kvarskatt, anstånd att betala skatter och avgifter
  • (3,75 % Låga kostnadsräntan till 31 juli 2023)
 • 20,00 % Höga kostnadsräntan från 1 februari 2023
  • Skuld som inte är betalad senast på förfallodagen
  • (18,75 % Höga kostnadsräntan till 1 juli 2023)
 • 2,25 % Intäktsräntan från 1 februari 2023
  • Tillgodohavande på skattekontot
  • (1,6875 % till 31 juli 2023)

 

Räntor på skattekontot är skattefria och inte avdragsgilla

Kostnadsräntan är inte avdragsgill, intäktsräntan är skattefri. Därför måste du räkna om räntenivåerna med hänsyn till skatten innan du kan jämföra med till exempel ett banklån eller ett sparkonto.

 • 5,00 % i låg kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 7,14 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (5,00/0,7)
  • Motsvarar 6,30 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (5,00/0,794)
 • 20,00 % i hög kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 28,57 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (20,00/0,7)
  • Motsvarar 25,19 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (20,00/0,794)
 • 2,25 % i intäktsränta på skattekontot, skattefritt
  • Motsvarar 3,21 % i skattepliktig inkomstränta för en fysisk person som betalar 30 % skatt på ränteinkomster (2,25/0,7)
  • Motsvarar 2,83 % i skattepliktig inkomstränta för en juridisk person som betalar 20,6 % skatt på ränteinkomster (2,25/0,794)

Exempel, fysisk person: Är det lönsamt att betala restskatten innan den förfaller?

 • Om du lånar pengar och betalar mindre än 7,14 % i ränta är svaret ja, det är lönsamt att betala restskatten i förväg
  • Betalar du högre ränta än så är svaret nej, det är inte lönsamt att betala restskatten i förväg
 • Om du har sparade pengar och får mindre än 7,14 % i avkastning är svaret ja, det är lönsamt att betala restskatten i förväg
  • Får du högre avkastning än så är svaret nej, det är inte lönsamt att betala restskatten i förväg.

Du kan tänka likadant för en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, men då ska du jämföra med 6,3 % i ränta.

 

Kontakta oss om ditt skattekonto

Undrar du om ändringarna berör ditt skattekonto? Och hur du ska planera betalning av eventuell restskatt? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!