framtidsfullmakt

Vem får ta hand om dina angelägenheter om du själv inte kan längre? Det kan du bestämma i en framtidsfullmakt. Reglerna finns i en ny lag som gäller från den 1 juli.

 

Framtidsfullmakt för dig och dina nära

Det är tyvärr en realitet att många av oss kan tappa förmågan att bestämma viktiga saker, framför allt när vi blir äldre. Tidigare har det bara funnits alternativ som bygger på insyn och kontroll från samhället, där god man eller förvaltare utses för din räkning utan att du själv har kunnat bestämma vem som utses.

Nu finns också alternativet framtidsfullmakt, där du själv kan bestämma vem som ska företräda dig. Ett privat alternativ. Här kan du förordna någon som är nära dig och som du tycker är lämplig. På samma sätt kan dina närstående och nära vänner förordna dig om någon av dem skulle behöva hjälp.

Du upprättar framtidsfullmakten nu, medan du är frisk, men den börjar gälla först om du tappar förmågan att fatta egna beslut.

 

Ekonomiska och personliga angelägenheter

Med en framtidsfullmakt kan du planera för framtiden och behålla kontrollen över viktiga frågor, även om du själv har blivit oförmögen att fatta beslut. Det gäller både dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Ekonomiska angelägenheter kan vara enkla saker som löpande betalningar av räkningar och att handla. Det kan också vara större saker som att placera pengar, sälja egendom eller hyra en bostad.

Personliga angelägenheter handlar om ditt välbefinnande. Fullmakthavaren kan se till att du har lämpligt boende och får hemtjänst vid behov. Andra exempel är att hjälpa dig i kontakter med hälsovården och sjukvården, däremot inte besluta om åtgärder (se nedan).

Det finns några undantag, där beslut om personliga angelägenheter fortfarande måste fattas av dig även om fullmaktshavaren får hjälpa dig i kontakter med myndigheter och instanser.

 • Åtgärder inom sjukvård, hälsovård och tandvård
  • Skälet är att hänsyn måste tas till grundläggande friheter och rättigheter, i det här fallet skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp
  • Här pågår arbetet med särskild lagstiftning om framtidsfullmakter, grundat på ”Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning” (SOU 2015:80)
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär, exempelvis
  • Ingå äktenskap
  • Bekräfta faderskap
  • Upprätta testamente

 

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

Fullmakten börjar gälla när du blir varaktigt beslutsoförmögen. Beslutsoförmögen är enligt lagens förarbeten en person som ”på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser”.

Fullmaktshavaren avgör om och i så fall när du skulle bli beslutsoförmögen, men du skyddas av att ett sådant beslut kan överklagas i domstol.

Du kan också, om du vill, utse en särskild granskare som kan kan begära redovisning från fullmaktshavaren av hur uppdraget sköts. Även kommunens överförmyndare kan begära redovisning av uppdraget och ingripa om fullmaktshavaren skulle missköta uppdraget.

 

Att upprätta framtidsfullmakt

Lagens förarbeten påtalar att ”en framtidsfullmakt i likhet med ett testamente är en ensidig rättshandling som många gånger ska tillämpas utan att utfärdaren senare kan tillfrågas om sina avsikter”. Därför gäller liknande formkrav som för testamente, både vid upprättande och ändring av framtidsfullmakten.

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska vara beslutsförmögen, alltså i stånd att fatta egna beslut
 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig
 • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
 • Det ska framgå vilka angelägenheter framtidsfullmakten reglerar
 • Det ska framgå vad som ska gälla i övrigt
 • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer
 • Bevittningen ska göras enligt samma regler som för testamentesvittnen
  • Vittnena ska ha fyllt 15 år
  • De ska förstå innebörden av bevittningen
  • De får inte vara nära anhöriga till fullmaktsgivaren
  • Fullmaktsgivaren kan inte bevittna sin egen framtidsfullmakt

När riksdagen fattade beslut om lagen om framtidsfullmakter lämnade de också en uppmaning till regeringen – inför möjligheten att upprätta framtidsfullmakter elektroniskt. Den möjligheten saknas idag.

 

Kombination vanlig fullmakt och framtidsfullmakt

Med en vanlig fullmakt kan du redan idag ge någon rätt att utföra begränsade uppgifter för din räkning. Fullmakt att hämta ut postförsändelser eller att företräda ett aktiebolag är vanliga exempel.

Det kan dock ifrågasättas om dessa fullmakter gäller om du blir beslutsoförmögen. I lagens förarbeten finns därför en rekommendation att kombinera vanliga fullmakter med en framtidsfullmakt. Nöj dig alltså inte med att du har täckt dagens behov med vanliga fullmakter.

 

Kontakta oss om din framtidsfullmakt

Tala med din kontaktperson hos oss om din framtidsfullmakt, eller boka tid direkt hos vår jurist Åsa Ljungnér.

Kommentarsfunktionen är avstängd.