Budgetpropositionen för 2024, finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023.
Höstbudgeten 2024 är snart här. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) inledningstalar under budgetdebatten i riksdagen 20 september 2023 om förra höstbudgeten (Bild Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag)

Skattereduktion för grön teknik, förenklade årsbokslut, flexiblare pensionsutbetalningar, skattefritt grundsparande, underskottsavdrag, slopat ränteavdrag för lån utan säkerheter, höjt bolånetak.

Knappt har skattenyheterna från budgeten för 2024 börjat gälla så startar förberedelserna för höstbudgeten för 2025, som regeringen ska lämna till riksdagen i september 2024. Regeringen har sänt ut flera skatteförslag på remiss för att testa tankegångarna. Vad som sedan kommer med och hur, det beror på remissmottagandet och budgetförhandlingarna.

Testremisser

Den 22 januari 2024 informerade regeringen om sex remisser som de sänt ut på försök.

Vi berättar om förslagen, men det kan tillkomma fler. Du får länkar till källorna till varje skatteförslag.

Uppdateringar

 • Slopat ränteavdrag för lån utan säkerheter, höjt bolånetak
  • 22 februari 2024: Rapport från Finansinspektionen
 • Sänkt fordonsskatt för nya husbilar, höjd fordonsskatt för  alternativbränslefordon
  • 15 mars 2024: Ny remiss från regeringen

 

1. Slopat ränteavdrag för lån utan säkerheter, höjt bolånetak

Regeringen vill slopa ränteavdragen för lån utan säkerheter (blancolån). Förslaget gäller ränteavdrag för fysiska personer i inkomstslaget kapital. Avdragsrätten för ränta i inkomstslaget näringsverksamhet blir däremot inte påverkad.

Avsikten är att slopa avdragsrätten i två etapper. Under 2025 ska 50 % av räntor för lån utan säkerheter vara avdragsgilla, men från 2026 ska ränteavdragen för dessa lån vara helt slopade.

Lån med säkerheter ska inte bli påverkade. Räntan ska alltså vara fullt avdragsgill även i fortsättningen för lån med säkerhet i bostäder, bilar och båtar.

Remissen löper till 18 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

Ytterligare en åtgärd för att få ner hushållens lån utan säkerheter kan bli att öka möjligheterna till lån med bostad som säkerhet. Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 % till 90 %. Höjningen ska också underlätta köp av bostad.

Finansinspektionen ska rapportera till Regeringskansliet senast 23 februari 2024.

Uppdatering: Finansinspektionen avstyrker en höjning av bolånetaket, men öppnar för att invänta en utredning som ser över bolånetaket och amorteringskraven. Utredningen ska avlämna sitt betänkande den 31 oktober 2024, alltså efter att höstbudgeten för 2025 har lagts.

 

2. Förskottsbetalning för installation av grön teknik

Reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ska bli ändrade för att öka möjligheten att ta hänsyn till förskottsbetalningar.

Remissen löper till 19 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

3. Underskottsavdrag efter ägarförändringar

Företag som köper ett annat företag med outnyttjade underskottsavdrag från tidigare år ska få dra av upp till 300 % av köpeskillingen i stället för dagens 200 %. Dessutom innehåller promemorian förslag till förenklingar av reglerna om underskottsavdrag.

Remissen löper till 19 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

4. Förenklat årsbokslut i enskild näringsverksamhet

Vi ska få två höjda beloppsgränser i reglerna för förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare, från 5 000 kr till ett halvt prisbasbelopp.

Den första beloppsgränsen gäller små varulager som inte behöver inte tas upp i bokslutet. Den andra beloppsgränsen gäller möjligheten till direktavdrag för inventarier med lågt ingående värde från förra bokslutet.

Om förslaget leder till beslut så kommer Bokföringsnämnden att behöva göra följdändringar i K1 ENV, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1), eftersom dessa regler är samordnade mellan redovisningen och beskattningen.

2024 motsvarar ett halvt prisbasbelopp 28 650 kr.

Remissen löper till 19 april 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

5. Skattefritt grundsparande i ISK och kapitalförsäkring

Fysiska personer blir schablonbeskattade om de sparar i investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller en PEPP-produkt (en sparprodukt framtagen inom EU).

Nu ska vi få en skattefri grundnivå på 300 000 kr för sparande i dessa tre typer av produkter. Spararen ska få göra ett avdrag som motsvarar skatten på de första sparade 300 000 kr.

Remissen löper till 25 mars 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

6. Flexiblare pensionsutbetalningar

Femårsregeln för pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (IPS) innebär krav på utbetalningar under minst 5 år och med samma eller stigande belopp. När pensionen har börjat betalas ut går det inte att avbryta utbetalningarna. Det kan medföra att personer med påbörjade pensionsutbetalningar avstår från att börja arbeta igen, eftersom den sammanlagda inkomsten riskerar att bli högbeskattad.

Förslagen är nu att det ska bli möjligt att göra uppehåll i påbörjade utbetalningar under de första fem åren. Det ska också gå att ändra utbetalningstiden när utbetalningarna är påbörjade.

Remissen löper till 22 mars 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2025.

 

Uppdatering: 7. Sänkt fordonsskatt för nya husbilar, höjd fordonsskatt för alternativbränslefordon

Regeringen har sänt ut ytterligare ett förslag på remiss inför höstbudgeten 2024.

Bonus-malus för fordon avser att ha en styrande effekt för lägre miljöpåverkan.

Bonus: Fordon med låga utsläpp belönas med normal fordonsskatt redan från första året.

Malus: Fordon med höga utsläpp bestraffas med högre fordonsskatt de tre första åren, för att förmå köpare att välja miljövänligare alternativ.

Nu föreslår regeringen ändringar för två kategorier av fordon.

 • Personbilar klass II
  • = Husbilar
  • Malus tas bort = Normal fordonsskatt redan från början
 • Alternativbränslefordon
  • = Fordon som är utrustade med teknik för drift med bränsle som till övervägande del består av alkohol
  • Malus införs = Högre fordonsskatt de tre första åren

Förslagen återfinns i en promemoria från finansdepartementet.

Remissen löper till 3 maj 2024.

De nya reglerna ska börja gälla 1 februari 2025.

 

Fråga oss gärna om höstbudgeten 2024

Det är en bit kvar innan vi kan se ändringar börja gälla. Remissomgångarna är viktiga. Sedan kommer budgetförhandlingarna. Först när vi ser höstbudgeten i september 2024 kan vi få en bild av vad som verkligen är på gång.

Men om du vill diskutera hur förslagen kan komma att påverka dig, så fråga oss gärna. Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Kommentarsfunktionen är avstängd.