Blomlåda med spirande växter, illustrerar att en företagsrekonstruktion omger företaget med ett skyddande juridiskt staket
En företagsrekonstruktion omger livskraftiga företag med skyddande juridiska staket (Bild Hans Braxmeier, pixabay.com, har beskurits)

Den 1 augusti 2022 börjar en ny lag om företagsrekonstruktion att gälla.

 

EU-anpassning moderniserar gammal lag

EU antog 2019 Rekonstruktions- och insolvensdirektivet (EU 2019/1023). Direktiv anger generellt vilka mål som ska uppnås, men medlemsstaterna får själva bestämma hur det ska gå till. I det här fallet har Rekonstruktionsutredningen har tagit fram förslag till hur insolvensdirektivet ska införas i svensk rätt, i betänkandet Andra chansen för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12). Betänkandet ledde fram till regeringens proposition som alltså är beslutad av riksdagen nu.

En ny lag om företagsrekonstruktion ska den 1 augusti 2022 ersätta dagens lag om företagsrekonstruktion (1996:764). Dagens lag har gällt sedan 1 september 1996 och kom i spåren av den svenska finanskrisen under 1990-talet. Införandet av den nya lagen påverkar även 37 andra lagar (!), bland annat inkomstskattelagen och aktiebolagslagen.

 

Företagsrekonstruktion för i grunden livskraftiga företag

Syftet med en företagsrekonstruktion är att rekonstruera ett företag i kris, under förutsättning att företaget har utsikter till en framtida lönsam verksamhet. Företaget ska alltså ha en bärande affärsidé, men det har råkat i svårigheter som bör kunna övervinnas. (SOU 2021:12 s. 162).

Företagsrekonstruktion förutsätter ett beslut i domstol. Här är några av huvudpunkterna i reglerna (hänvisningarna avser prop. 2021/22:215).

 • Målgrupp: Oförändrat näringsidkare som är fysiska eller juridiska personer (s. 110)
  • … som inte kan eller kommer att kunna betala sina förfallna skulder (s. 117).
 • Omfattar: Alla typer av skulder, utan undantag (s. 115)
  • Verkställighetshindret (punkt längre ner) innehåller dock några undantag (s. 142)
 • Redovisning: Näringsidkarens bokföring ska vara ordnad och möjliggöra bedömning av rörelsens förlopp, ekonomiska ställning och resultat (s. 121)
  • Min kommentar: Motsvarar kravet på löpande bokföring i bokföringslagen (5 kap. 1 § BFL)
  • En ordnad redovisning är en förutsättning för livskraftstestet (nästa punkt)
 • Livskraftstest: Rätten ska pröva om det finnas en grundad anledning att anta att rekonstruktionen kan säkra verksamhetens livskraft (s. 125-126)
  • De nya reglerna innebär en skärpning av livskrafttestet
 • Rekonstruktör: Om rätten beviljar företagsrekonstruktion ska den liksom idag utse en eller flera rekonstruktörer (s. 132)
 • Verkställighetshinder: Under tiden för företagsrekonstruktion är verksamheten skyddad mot utmätning och liknande (s. 142)
  • Med några undantag
 • Konkurshinder: Näringsidkaren har ingen skyldighet att ansöka om konkurs under tiden för företagsrekonstruktionen (s. 145)

Propositionen omfattar totalt 711 sidor med många detaljregler. Om du har problem finns det all anledning att undersöka om reglerna om företagsrekonstruktion kan hjälpa din verksamhet till en ny framtid. Men din verksamhet behöver ha en i grunden livskraftig affärsidé om den ska kunna bli räddad av dessa regler.

Även regler om skuldsanering för företagare ingår i denna lagstiftning.

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig som är kund hos oss att bedöma din situation och att vid behov etablera kontakt med specialister.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.