Fribeloppet för företagens ränteavdrag blir 5 mkr
Fribeloppet för företagens ränteavdrag blir 5 mkr. Bild: RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Nu har regeringen överlämnat propositionen om nya skatteregler för företagssektorn till riksdagen. Motionstiden slutar den 18 maj och riksdagen planerar att fatta beslut den 13 juni 2018. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2019.

 

Propositionens huvuddrag

I Månadens Nyheter för april på YouTube berättade vi om lagrådsremissen och förutsade att snart skulle propositionen komma. I går 3 maj 2018 kom den.

Ränteavdragen begränsas på flera sätt.

 • Generellt, med beloppsbegränsningar
 • Riktat, för internationella företagsgrupper
 • Hybridregler, mot finansiella instrument som beskattas på olika sätt i olika länder
 • Leasingregler, ska förhindra kringgåenden av ränteavdragsbegränsningarna
 • Ingen aktivering av ränteutgifter för tillgångar, ska förhindra kringgåenden av ränteavdragsbegränsningarna

Som kompensation ska ett par förbättringar genomföras.

 • Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks
 • Primäravdrag införs för hyreshus

 

Begränsningar av ränteavdrag för företag

Här ser du närmare vad var och en av dessa punkter innebär.

 1. Ränteavdrag
  • Generell begränsning, gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer
   • Alltså inte för enskilda näringsidkare eller handelsbolag som bara ägts av fysiska personer hela året
  • Avdrag medges för negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor per företag och företagsgrupp, eller
  • … upp till 30 % av EBITDA (resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatter) per företag och företagsgrupp
   • EBITDA-regeln beräknas påverka 0,4 % av samtliga aktiebolag, främst inom sektorerna el, gas och fastigheter
 2. Ränteavdrag inom företagsgrupper
  • Riktad begränsning, dagens avdragsförbud i vissa internationella transaktioner begränsas för att öka träffsäkerheten
 3. Hybridregler
  • Avdragsförbud för ränta i vissa internationella situationer
 4. Skatteregler om leasing
  • Nya skatteregler för finansiella avtal
  • Gäller samma typer av företag som för den generella begränsningen av ränteavdrag (se punkt 1)
   • Alltså aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer
  • Sammanlagda leasingavgifter för finansiella avtal mindre än 1 miljon kronor för räkenskapsåret för företaget och företagsgruppen
   • Hela leasingavgiften för finansiella avtal får dras av som rörelsekostnad, liksom idag
  • Sammanlagda leasingavgifter för finansiella avtal 1 miljon kronor eller mer för räkenskapsåret för företaget och företagsgruppen
   • Räntedelen ska brytas ut vid beräkningen av räntenettot
 5. Aktivering av ränta för tillgångar
  • Gäller juridiska personer som tillämpar K3 (större företag) eller internationella regler
  • Ränteutgifter för tillgångar, såsom lager, immateriella och materiella anläggningstillgångar, får inte räknas in i tillgångens anskaffningsvärde
  • Förbudet mot aktivering gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare
   • Befintliga aktiveringar får vara kvar, för att bibehålla sambandet redovisning-beskattning och rätten till räkenskapsenliga avskrivningar

 

Kompensationer

 1. Bolagsskatten
  • Sänks i två steg, från 22 % till 21,4 % år 2019 och till 20,6 % år 2021
   • 21,4 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare
   • 20,6 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare
  • Expansionsfondsskatten sänks i ett steg, från 22 % till 20,6 % år 2021
   • 20,6 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare
 2. Primäravdrag
  • 2 % tidigarelagd avskrivning på hyreshus per år under de första 6 åren

 

Kontakta oss om ränteavdrag i ditt företag

Tidigare artiklar om de nya skatterreglerna hittar du här.

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om de nya reglerna och hur de påverkar ditt företag.

Kommentarsfunktionen är avstängd.