lagen mot penningtvätt penningtvättslagen

Nya penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017. Se här om du berörs och vad du kan behöva tänka på för att undvika problem.

 

Nya penningtvättslagen ersätter gammal lag

Det fullständiga namnet är ”Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)” och den ersätter en äldre lag med samma namn från 2009.

Lagens syfte är att förhindra att finansiell och annan näringsverksamhet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Kolla först om penningtvättslagen gäller dig

Lagen gäller fysiska och juridiska personer som bedriver någon av 23 uppräknade verksamheter (1 kap. 2 § penningtvättslagen). Vi har markerat några av de vanligaste exemplen med fet stil nedan, nämligen fastighetsmäklare (13), handel med dyra varor (16), revisor (18), redovisningskonsult (19), skatterådgivare (20), advokat och jurist (21).

Kolla om du och din verksamhet finns med i listan nedan,

 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. livförsäkringsrörelse,
 3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,
 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut,
 10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),
 14. verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
 15. verksamhet som anordnare av speltjänster som bedrivs med tillstånd eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del verksamheten avser anordnande av spel på varuspelsautomater enligt 25 § samma lag,
 16. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,
 17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
 18. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,
 19. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte omfattas av 18,
 20. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare),
 21. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
 22. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket, eller
 23. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 18–22.

 

Om penningtvättslagen gäller dig

Om du och din verksamhet finns med i listan ovan så behöver du tänka på flera saker för att uppfylla lagen.

 • Registrering
  • Du ska i vissa fall registrera din verksamhet i penningtvättsregistret hos Bolagsverket
  • Gäller redovisningskonsulter, skatterådgivare m.fl.
 • Tillsyn
  • Tillsynsmyndighet är i de flesta fall en av tre länsstyrelser, Stockholm, Västra Götaland och Skåne
  • Tillsynsmyndigheten kan ingripa vid brott mot regler i penningtvättslagen, genom
  • … kräva rättelse, besluta om sanktionsavgift mot företaget, förhindra att verksamheten fortsätter, och
  • … förhindra att person i ledningen finns kvar i ledningen under 3-10 år framåt, besluta om sanktionsavgift mot personen
  • Sanktionsavgifterna kan vara på upp till 1 miljon EUR, för såväl företaget som en fysisk person!
 • Allmän riskbedömning
  • Hur kan dina tjänster och produkter komma att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism?
 • Riskbedömning av kunder
  • Vilken risk finns för var och en av dina kunder att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan förekomma
 • Rutiner och riktlinjer
  • Din verksamhet, dina anställda och uppdragstagare ska ha interna rutiner för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter
 • Behandling av personuppgifter
  • Din verksamhet får behandla personuppgifter för att följa penningtvättslagen
  • Det är ett undantag från begränsningarna i nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och kommande dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Till skillnad från reglerna i PuL och GDPR har du tystnadsplikt om behandlingen av personuppgifter enligt penningtvättslagen

 

Kontakta oss om penningtvättslagen

Har du frågor om hur penningtvättslagen berör dig? Tala med din kontaktperson hos oss så hjälper vi dig. Är svaret inte givet så kan vi kolla med länsstyrelsen åt dig.

Kommentarsfunktionen är avstängd.