Regeringen avlämnade budgetpropositionen för 2024 till riksdagen den 20 september 2023.
Budgetpropositionen för 2024 med finansminister Elisabeth Svantesson (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Den 20 september 2023 avlämnade regeringen sin budgetproposition för 2024 till riksdagen.

Budgeten består av många delar. Skattenyheterna återfinns här, i den första delen.

Uppdatering 18 oktober 2023: Punkterna nedan har kompletterats med propositioner, remisser och lagrådsyttrande (med undantag för punkterna om punktskatter, 12.13-12.20). Kompletteringarna har också beskrivits här.

Uppdatering 11 december 2023: Riksdagen har nu beslutat om 11 av de 23 skattefrågorna i budgeten för 2024.

 • Beslut om skattefrågorna i budgeten 2024

 

Skattefrågor i regeringens budgetproposition för 2024 (avsnitt 12)

Årets budget innehåller ovanligt många skatteförslag, 23 stycken. Några är färdiga lagförslag, andra är aviseringar om att regeringen ska återkomma i separata propositioner.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Övriga nyheter tas bara upp i summariskt. Numret i rubrikerna refererar till vilket avsnitt i budgeten som behandlar frågan.

 

12.1 Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas, främst för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 2 600 kr per person och år.

 • Kommentar: Arbetstiden brukar inte mätas vid beskattningen, bara inkomstnivån

Det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2024 och framåt) ska förstärkas på samma sätt som jobbskatteavdraget. Syftet är att förhindra en skatteklyfta mellan yngre med arbetsinkomster och äldre med pensionsinkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 300 kr per person och år.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.2 Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs

Jobbskatteavdraget för äldre var från början kopplad till prisbasbeloppet. För att förenkla beräkningen togs denna koppling bort 2009. Det har fått till konsekvens att skillnaden mellan jobbskatteavdraget för äldre och det ordinarie jobbskatteavdraget minskar varje år. Förslaget är nu att återigen koppla jobbskatteavdraget för äldre till prisbasbeloppet.

Jobbskatteavdraget för äldre gäller i dag den som har fyllt 65 år eller mer den 1 januari 2023. Det förhöjda grundavdraget gäller dock den som har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (2023 och framåt). Förslaget är nu att även jobbskatteavdraget för äldre ska gälla den som har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (2024 och framåt).

Status: Separat ärende.

 • Bereds av regeringskansliet tillsammans med 12.1 ovan
 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.3 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024

Inkomstgränsen för uttag av statlig inkomstskatt med 20 % brukar höjas varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter. Nu vill regeringen pausa indexuppräkningen för 2024, alltså ingen höjning av gränsen alls under nästa år.

Skiktgränsen är inkomstgränsen efter grundavdrag. Du måste göra en skatteberäkning för att få fram din inkomst efter grundavdrag.

Brytpunkten är inkomstgränsen före grundavdrag, helt enkelt din årsinkomst från arbete. Du behöver inte göra någon skatteberäkning för att få fram din inkomst före grundavdrag. Vi brukar använda brytpunkten i vår information så att du kan jämföra med din årsinkomst direkt, utan skatteberäkning.

Skiktgränsen är densamma oavsett din ålder. Brytpunkten har dock två åldersnivåer på grund av olika grundavdrag. Brytpunkten för 2024 blir därmed följande, med samma belopp som 2023 (Basbelopp för 2024 – Förklaringar och exempel, artikel 14 juli 2023).

 • 613 900 kr Om du inte har fyllt 66 år den 1 januari 2024
 • 683 200 kr Om du har fyllt 66 år den 1 januari 2024

Skälet till förslaget är att finansiera andra skattesänkningar genom att få in mer pengar i statlig inkomstskatt. Det har dock kritiserats av en rad nationalekonomer, forskare med flera. De pekar på att av de som kan styra sina inkomstnivåer väljer många att minimera inkomst med statlig skatt. De kommer att betala mindre skatt framöver med detta förslag, eftersom de lägger sig på en lägre inkomstnivå än om uppräkningen hade gjorts enligt nu gällande lag, och då uteblir en väsentlig del av de extra skatteinkomsterna för staten. En analys av denna dynamiska effekt saknas i förslaget.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

Det framgår inte av förslaget, men såsom inkomstskattelagen är konstruerad så börjar uppräkningen igen år 2025.

 

12.4 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Rotavdraget är inget avdrag utan en skattereduktion för arbetskostnaden vid reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av egna bostäder. Skattereduktionen får vara högst 75 000 kr sammanlagt per person och år för rotarbeten och rutarbeten (arbeten i hemmet), varav högst 50 000 kr får avse rotarbeten. De gränserna ska fortsätta att gälla till 30 juni 2024.

Från 1 juli 2024 höjs taket för rotarbeten till 75 000 kr, samtidigt som taken för rotarbeten och rutarbeten separeras till två självständiga tak. Bägge åtgärderna ska vara tillfälliga.

Status: Separat ärende.

 • Finansdepartementet ska remittera en promemoria
 • Regeringen ska lämna en lagrådsremiss under våren 2024

Ska börja gälla: Förslag 1 juli 2024.

 

12.5 Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

Expertskatten är en skattelättnad för att underlätta rekrytering av utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner till svenska företag.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024, för vistelser i Sverige som påbörjades efter 31 mars 2023.

 

12.6 Kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Åldersgränsen för pensionsrelaterade regler höjdes 2023 till att gälla den som har fyllt 66 år den 1 januari inkomståret (2023 och framåt), från att tidigare ha gällt den hade fyllt 65 år den 1 januari inkomståret.

2026 ska åldersgränsen höjas igen, till att reglerna ska gälla den som har fyllt 67 år den 1 januari 2026.

Höjningarna beror på vår ökade medellivslängd. Inga övergångsregler för inkomstbeskattningen fanns dock med vid införandet av de två höjningarna. I bägge fallen behandlas årskullarna 1957 under 2023, och 1959 under 2026, som pensionärer i en rad sammanhang men inte vid inkomstbeskattningen.

2023 skulle de som är födda 1957 ha fått förhöjt grundavdrag enligt de gamla reglerna. Det går de dock miste om, de får vänta till 2024 innan de får förhöjt grundavdrag. Samma effekt kommer att uppstå 2026 för de som är födda 1959. Orsaken är i bägge fallen avsaknad av övergångsregler för inkomstbeskattningen.

Budgetpropositionen innehåller nu två förslag för att rätta till detta.

 • Personer födda 1957 ska få kompensation för den för höga skatten för 2023, genom automatiska utbetalningar till sina skattekonton från 1 juli 2024
 • Personer födda 1959 ska få ta del av det förhöjda grundavdraget tidigare, nämligen 2026 trots att de uppfyller villkoret att ha fyllt 67 år först den 1 januari 2027

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 juli 2024.

 

12.7 Höjd jämförelseränta vid ränteförmån

Om arbetsgivaren lämnar lån till anställda eller uppdragstagare med ränta som är lägre än marknadsräntan så uppstår skattepliktiga ränteförmåner (”förmånliga lån”) under inkomst av tjänst. Den anställde eller uppdragstagaren får dra av samma belopp under inkomst av kapital som beloppet för den skattepliktiga förmånen under tjänst.

Förmånen är mellanskillnaden mellan marknadsräntan och räntan på lånet från arbetsgivaren. Marknadsräntan är statslåneräntan plus 1 procentenhet (jämförelseräntan), men minst 0,5 %. Tidpunkten för jämförelsen är olika för lån med fast eller rörlig ränta.

Förslaget i budgetpropositionen är att höja jämförelseräntan till statslåneräntan plus 1,5 procentenhet.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.8 Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Arbetsgivaravgifterna är nedsatta till 10,21 % för anställda som den 1 januari inkomståret har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen gäller ersättningar på högst 25 000 kr per person och månad. Ersättningar som är högre än så belastas med fulla arbetsgivaravgifter, normalt 31,42 %.

Förslaget i budgetpropositionen är att ta bort nedsättningen, så att hela ersättningarna ska belastas med fulla arbetsgivaravgifter.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.9 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna

Arbetsgivaravgifterna är nedsatta för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU-avdrag).

Egenavgifterna är nedsatta generellt för näringsidkare (fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag/kommanditbolag). Nedsättningen får vara högst 15 000 kr.

Nedsättningen ska göras mot arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna, men ålderspensionsavgiften 10,21 % ska alltid betalas. Utöver arbetsgivaravgifter och egenavgifter tas även en allmän löneavgift ut.

Förslaget i budgetpropositionen är att nedsättningarna ska göras mot arbetsgivaravgifterna inklusive allmän löneavgift, respektive egenavgifter inklusive allmän löneavgift. På så sätt ska utrymmet för nedsättningarna öka, till fördel för arbetsgivare och näringsidkare.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.10 Förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster

12.10.2 Marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen: Gräns för skattefri kapitalvinst vid vissa marköverföringar höjs från 5 000 kr till 42 000 kr.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

12.10.3 Allframtidsupplåtelser: Omkostnadsbeloppet får beräknas till sammanlagt 12 000 kr per person och år.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

12.10.4 Samfälligheter: Gränsen för skattefria inkomster från delägarbeskattade samfälligheter höjs från 600 kr till 1 500 kr.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.11 Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

Värdet av erhållna inlösenaktier ska tas upp som utdelning. Ändringen påverkar inkomst av kapital och av näringsverksamhet.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2025.

 

12.12 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Företag som ingår i stora nationella eller internationella koncerner ska betala en tilläggsskatt för att säkerställa en gemensam minsta nivå på bolagsskatten inom EU och globalt. Nivån är minst 15 % på en särskilt definierad skattebas. Storleksgränsen är koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.13 Sänkt skatt på bensin och diesel

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024 och 1 januari 2025.

 

12.14 Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk samt kvartalsvis återbetalning

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.15 Justerad skatt på naturgrus och avfall

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 januari 2024.

 

12.16 Avskaffad skatt på plastbärkassar

Skatten på plastbärkassar ska avskaffas helt genom att den särskilda lagen om skatt på plastbärskassar upphävs. Åtgärden har varit efterlängtad av miljöskäl.

Status: Färdigt lagförslag i budgetpropositionen.

 • Uppdatering: Riksdagsbeslut 29 november 2023 (2023/24:FiU1)

Ska börja gälla: Förslag 1 november 2024.

 

12.17 Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid (s.k. CCS)

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: Förslag 1 oktober 2024.

 

12.18 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 26 mars 2027 (utvidgning av vägavgiftsplikten), 1 januari 2025 (övriga ändringar).

 

12.19 Justerad skatt på tobak och nikotin

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 november 2024.

 

12.20 Höjd spelskatt

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 juli 2024.

 

12.21 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

Omsättningsgränsen för undantag från moms ska höjas från 80 000 kr till 120 000 kr per år.

Höjningen innebär en välkommen förenkling för fler av de minsta verksamheterna. Det kommer dock fortfarande att vara möjligt för verksamheter under omsättningsgränsen att momsregistrera sig frivilligt.

Status: Separat ärende.

Ska börja gälla: 1 januari 2025.

 

12.22 Nya mervärdesskatteregler för små företag

Omsättningsgränsen för undantag från moms ska få tillämpas av verksamheter från andra EU-länder i Sverige.

På samma sätt ska svenska verksamheter få tillämpa omsättningsgränsen för undantag från moms i andra EU-länder.

Status: Separat ärende.

 • Bereds av regeringskansliet tillsammans med 12.21 ovan

Ska börja gälla: 1 januari 2025.

 

12.23 Ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och för konstverk

Gäller virtuella evenemang och försäljning av konstverk, samlarföremål och antikviteter.

Status: Separat ärende.

 • Bereds av regeringskansliet tillsammans med 12.21 ovan

Ska börja gälla: 1 januari 2025.

 

Riksdagens behandling av budgetpropositionen för 2024

Riksdagens arbete med att besluta om budgeten sker i två steg.

 1. I slutet av november 2023 Steg 1 Rambeslutet
  • Hur mycket får varje utgiftsområde kosta?
  • Hur stora inkomster kan staten räkna med?
 2. I mitten av december 2023 Steg 2 Beslut om innehållet i respektive utgiftsområde

Därefter sammanställer Finansutskottet riksdagens alla beslut om statens budget i betänkandet Statens budget för 2024. Riksdagen överlämnar sammanställningen till regeringen före jul.

 

Höständringsbudgeten för 2023

Även höständringsbudgeten för 2023 avlämnades till riksdagen den 20 september 2023. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2023 inga nyheter som berör företag och företagare.

 

Kontakta oss om nyheterna i budgetpropositionen för 2024

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.