bostad uppskov tak

Uppdatering 2016-12-09: Regeringen beslutade i går den 8 december om lagändringar helt enligt regeringens förslag.

Uppdatering 2016-10-19: I går den 18 oktober lämnade regeringen förslag till riksdagen (proposition), utan ändringar jämfört med lagrådsremissen.

Uppdatering 2016-10-01: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag till lagrådet för granskning (lagrådsremiss) den 29 september 2016. Nästa steg blir att lämna förslaget till riksdagen (proposition).

I går den 25 augusti sände regeringen ut lagförslag om ändrade regler för uppskov på remiss, dvs. de frågar efter synpunkter. Remisstiden går ut redan den 13 september så remissinstanserna får bara en mycket kort tid på sig.

Ändringar föreslås på två punkter.

1. Tidsbegränsat slopande av tak för uppskov

Vid försäljning av bostad med vinst kan du söka uppskov med skatten, om du köper en ny bostad, men bara upp till ett tak på 1 450 000 kr för bostaden. Om två personer äger hälften var är taket alltså på 725 000 kr per person.

Regeringen föreslår att taket tas bort helt för försäljningar under fyra år, 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Datumet för köpekontraktet gäller, oavsett datum för tillträde eller andra villkor. Förslaget överensstämmer med vår beskrivning i nyheten den 3 juli 2016 Dyrt uppskov även utan tak.

Syftet med ändringen är att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden.

Ändringen görs genom införandet av en ny lag, Lag om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall. Formellt föreslås lagen träda i kraft den 1 januari 2017, men den gäller alltså försäljningar redan från den 21 juni 2016.

2. Permanent ökat uppskov vid byte till billigare bostad

I remissen har regeringen lagt in ytterligare ett förslag, som inte fanns med när utspelet om det slopade taket gjordes.

Om den nya bostaden är billigare än den sålda bostaden kan du inte söka uppskov med hela vinsten. Mellanskillnaden mellan den sålda och den köpta bostaden beskattas direkt, resterande del av vinsten kan du söka uppskov för.

 • Exempel: Bostaden säljs för 1 mkr, med vinst 300 tkr, och en ny köps för 800 tkr
  • Av vinsten 300 tkr måste 200 tkr beskattas direkt
   • Mellanskillnad såld bostad 1 mkr och köpt bostad 800 tkr
  • Uppskov får sökas för resten av vinsten, 100 tkr
   • Vinst 300 tkr minus direkt beskattad del 200 tkr

Förslaget är att ändra beräkningen genom att införa en kvotregel, så att uppskov kan sökas för en större del av vinsten även om en billigare bostad köps. Uppskov får sökas med samma andel av vinsten som den andel priset för den nya bostaden motsvarar av den gamla bostaden.

 • Exempel: Bostaden säljs för 1 mkr, med vinst 300 tkr, och en ny köps för 800 tkr (samma som i förra exemplet)
  • Priset för den nya bostaden (800 tkr) motsvarar 80 % av priset för den sålda bostaden (1 mkr)
  • Av vinsten 300 tkr får uppskov sökas med 240 tkr
   • 80 % av vinsten 300 tkr
  • Resterande del av vinsten, 60 tkr, måste skattas fram direkt
   • 20 % av vinsten 300 tkr

I detta exempel ökar alltså möjligheten att söka uppskov från 100 tkr till 240 tkr, en väsentlig ökning.

Syftet med ändringen är att öka rörligheten på bostadsmarknaden, genom att underlätta för personer som vill flytta till mindre bostad och därigenom frigöra större bostäder för andra.

Den nya kvotregeln ska gälla permanent, dvs. utan tidsgräns framåt, till skillnad från slopandet av taket.

Ändringen görs genom ändringar i Inkomstskattelagen. Den nya kvotregeln ska träda i kraft den 1 januari 2017, men redan vid försäljningar från den 21 juni 2016 kan man ansöka om att få använda kvotregeln i stället för nu gällande regler. I enstaka fall, med mycket små skillnader mellan pris för försäljning och köp, kan dagens regler nämligen ge bättre utfall än den nya kvotregeln. Därför är kvotregeln frivillig under perioden 21 juni – 31 december 2016.

Uppskov är frivilligt

Det är alltid frivilligt att söka uppskov och gränserna är maxgränser, dvs. du får ansöka med lägre belopp.

Läs vår nyhet Dyrt uppskov även utan tak innan du bestämmer dig. Det kanske inte ens är fördelaktigt med uppskov!

Stöd från oss

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur du ska göra. Vi hjälper dig också beräkna skatten på vinsten.

Kommentarsfunktionen är avstängd.