Ditt uppdragsavtal med oss

Vi följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag och SALK – Svensk standard för löneuppdrag. För att följa dessa standarder har vi uppdragsavtal med våra kunder. Uppdragsavtalet reglerar vilka tjänster just du anlitar oss för och på vilka villkor.

Uppdragsavtalet har två bilagor:

 • Allmänna villkor för redovisningsuppdrag
 • Specifikation av tjänster

Du får samtliga handlingar för bekräftelse i samband med att vi inleder ett uppdrag för dig. Vi publicerar dessutom de allmänna villkoren här, liksom uppdateringar av dem.

 

Uppdatering 2024-04-08 (gäller från och med 2023-09-01)

De allmänna villkoren är uppdaterade efter vår fusion, dels med ny logotyp och dels punkt A 1 med vårt nya namn och organisationsnummer.

Villkoren är inte ändrade, därför anger vi fortfarande samma giltighetsdatum (från och med 2023-09-01).

 

Uppdatering 2023-08-26 (gäller från och med 2023-09-01)

De allmänna villkoren är uppdaterade med redaktionella ändringar. Se vår analys av inflationen och hur det påverkat oss att halvera årsomräkningen av våra priser, till ditt stöd!

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här.

Den nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal.

 

Uppdatering 2022-08-11 (gäller från och med 2022-09-01)

De allmänna villkoren är uppdaterade med redaktionella ändringar samt följande.

 • B. Tjänster
  • 10 Löner: Attesterade underlag för löneberäkningar ska lämnas till RH senast den 5e i månaden efter lönemånaden (tidigare gällde senast 5 arbetsdagar före löneutbetalning)
  • 25 Digital rapportering: Tillägg att digital signering vid behov ingår i det fasta priset i alla löpande uppdrag

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här.

Den nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal.

 

Uppdatering 2021-08-13 (gäller från och med 2021-09-01)

De allmänna villkoren är uppdaterade med redaktionella ändringar samt följande.

 • B. Tjänster
  • 26 Förvaring: Tjänsten har upphört, efterfrågas inte längre pga digitalisering
 • J. Personuppgifter
  • Punkt 4: Datainspektionen (DI) har bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här.

Den nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal.

 

Uppdatering 2020-08-21 (gäller från och med 2020-09-01)

ALLMÄNNA VILLKOR

 • B. Tjänster
  • 14 Bokslut: Vi arkiverar ackumulerad verifikationslista och huvudbok
  • 18 Specialistrådgivning: Vi assisterar vid försäljning av företag

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här.

PRISLISTA

Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal.

 

Uppdatering 2019-08-22 (gäller från och med 2019-09-01)

ALLMÄNNA VILLKOR

Några mindre redaktionella ändringar har gjorts.

 • B. Tjänster
  • 8. Statistik: Tillägg om månadsstatistik Collectum
  • 12 Prisuppgifter om anställda: Ändrat till årsstatistik (Fora, restaurangrapport etc.)
  • 19 Kompletteringar: Ny punkt om kompletteringar, inklusive skanning
  • 21 Skanning: Punkten har upphört att gälla, innehållet har flyttats till punkt 19 Kompletteringar
  • 25 Digital rapportering: Innehållet har uppdaterats till vår nya tekniska lösning efter Min redovisning online
 • D. Arvode
  • 1. Uppdatering om indexuppräkning
  • 3. Redaktionell ändring
 • E. Ansvar
  • 9. Tillägg om systemdokumentation
 • H. Rekrytering
  • 2. Punkten har upphört att gälla
 • K. Giltighetstid
  • 2. Tillägg exempel om avslut av uppdrag

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här.

PRISLISTA (exkl. moms)

Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal.

 

Uppdatering 2018-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR

Innehållet har omarbetats till att passa vår inriktning att stödja kundernas automatisering och digitalisering av den ekonomiska administrationen, i kombination med införandet av fasta paketpriser. Det har påverkat framför allt avsnitten B Tjänster, C Leveranser och D Arvoden. Redaktionella ändringar har också gjorts i hela dokumentet.

Ändringarna är för många för att specificera i detalj. Ett nytt godkännande av uppdragsavtalet inhämtas därför av alla kunder.

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här.

PRISLISTA (exkl. moms)

Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal.

 

Uppdatering 2017-09-01

ALLMÄNNA VILLKOR

 • A  Allmänna villkor, punkt 1: RedovisningsHusets organisationsnummer har lagts till
 • C Leveranser, punkt 10: Förbehåll om datafiler enligt dataskyddsförordningen GDPR har lagts till
 • E Ansvar, punkt 10: Hänvisningen till penningtvättslagen har uppdaterats till det nya författningsnumret som gäller från 2017
 • J Personuppgifter: Hela avsnittet har anpassats till att uppfylla kraven i den kommande dataskyddsförordningen GDPR
 • L Ändringar: Förnyelse av uppdragsavtalet vart femte år har slopats

PRISLISTA (exkl. moms)

 • Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal!

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här:

Allmänna villkor för redovisningstjänster 2017-09-01

 

Uppdatering 2016-09-01

PRISLISTA (exkl. moms)

 • Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal!

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här:

Allmänna villkor för redovisningstjänster 2016-09-01

 

Uppdatering 2015-09-01

Förutom redaktionella ändringar har följande uppdateringar gjorts.

ALLMÄNNA VILLKOR

 • B Tjänster, punkt 21: Tjänsten IT-support har upphört att gälla
 • B Tjänster, punkt 25: Tjänsten Min redovisning online ingår kostnadsfritt i alla löpande uppdrag
 • E Ansvar, punkt 9: Tillägg har gjorts om att kunden ansvarar för sitt eget IT-system och för all data som hanteras i det egna IT-systemet

PRISLISTA

 • Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal!

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här:

Allmänna villkor för redovisningstjänster 2015-09-01

 

Uppdatering 2014-09-01

Förutom redaktionella uppdateringar har följande ändringar gjorts.

ALLMÄNNA VILLKOR

 • B Tjänster, punkt 20: Vid arbete hos kund ska nödvändiga rättigheter tillhandahållas för arbete i kundens programvaror
 • B Tjänster, punkt 21-24: Referenser till hemsidan har anpassats till hemsidan redovisningshuset.se, som lanserades 2013-09-01
 • B Tjänster, punkt 25: Webbtjänsten har ändrats till ”Min redovisning online”
 • C Leveranser, punkt 3: Referens till hemsidan har anpassats till hemsidan redovisningshuset.se, som lanserades 2013-09-01

SPECIFIKATION AV TJÄNSTER

 • Priserna har uppdaterats och integrerats med specifikation av tjänster
 • Nya tjänster: Familjejuridiska tjänster har lagts till
 • Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal!

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här:

Allmänna villkor för redovisningstjänster 2014-09-01

 

Uppdatering 2013-09-01

Förutom rent redaktionella uppdateringar har följande ändringar gjorts.

Allmänna villkor

 • A Allmänt, punkt 8: Kunder som hade gällande uppdragsavtal med Södertälje Bokföringsbyrå 2013-08-31 omfattas fr o m 2013-09-01 i stället av de allmänna villkoren från RedovisningsHuset
 • D Arvode, punkt 6: Laghänvisningar har lagts in om avgifter och ränta vid sen betalning
 • E Ansvar, punkt 9: Förtydligande att systemdokumentation tillhandahålls av våra programleverantörer och att utskrift av behandlingshistorik tas fram på begäran
 • G Sekretess, punkt 8: Datafiler får sändas till supporten hos programvaruleverantör
 • J Personuppgifter, punkt 2: Vårt kundregister säljs inte till utomstående
 • J Personuppgifter, punkt 3: Vi får använda vårt kundregister för utskick från oss om nyheter etc, t ex via brev eller e-post
 • L Ändringar, punkt 1: Generella ändringar i uppdragsavtalet med bilagor aviseras på hemsidan (redovisningshuset.se) fr o m 2013-09-01

Prislista (exkl moms)

 • Inga prisförändringar
 • Nya tjänster: Skanning av verifikationer och Övergång till K-regler (mer information kommer inför övergången)
 • Stockholmsfilialen: Paketpriser lanseras
 • Nya prislistan översänds på begäran till dig med gällande uppdragsavtal!

De fullständiga allmänna villkoren hittar du här:

Allmänna villkor för redovisningstjänster 2013-09-01