Välj K-regler taktiskt för din bokföring

Alla bokföringspliktiga verksamheter i Sverige har delats in i fyra kategorier av Bokföringsnämnden, den statliga myndigheten som ansvarar för utveckling av god redovisningssed.

Varje kategori får sina egna K-regler, som styr utformningen av ditt årsbokslut eller din årsredovisning. Valet påverkar även din löpande bokföring.

Verksamheter som har kompletta K-regler att välja mellan ska obligatoriskt använda något av K-regelverken och måste lämna dagens allmänna regler. Ditt val har stor betydelse för hur arbetskrävande ditt bokslut blir och hur bra bild bokslutet ger av ekonomin i din verksamhet.

Först ut att välja är alla Sveriges aktiebolag och ekonomiska föreningar, som måste lämna allmänna regler och välja K-regelverk senast fr o m räkenskapsår som börjar 2014-01-01. Tänkt taktiskt. Är enkelhet i bokslutsarbetet viktigast för dig, eller är det viktigare att visa en rättvisare bild av verksamhetens ekonomi för banker, leverantörer och andra utomstående?

Allmänna regler

Innan du går in i K-reglerna så har ditt årsbokslut eller din årsredovisning upprättats enligt allmänna regler, som består av lagstiftning och kompletterande normgivning.

 • Lagstiftning för redovisning: Bokföringslagen, årsredovisningslagen m fl
 • Kompletterande normgivning: Vägledningar etc från Bokföringsnämnden, Rådet för Finansiell Rapportering m fl

Färdiga K-regler

Det kommer att dröja många år innan alla verksamhetsformer har färdiga K-regler för alla storlekskategorier, men hösten 2013 ser det ut så här (se Storleksgränser för förklaring av små, mindre och större företag).

 • K1: små företag

  • Enskilda näringsidkare (förenklat årsbokslut)
  • Ideella föreningar och registrerade trossamfund (förenklat årsbokslut)
 • K2: Mindre företag

  • Aktiebolag (förenklad årsredovisning)
  • Ekonomiska föreningar (förenklad årsredovisning)
 • K3: större företag/koncerner

  • Aktiebolag och ekonomiska föreningar (fullständig årsredovisning
 • K4: noterade företag/koncerner

  • Omfattas av internationella regler, i vissa fall med svensk anpassning

Viktigt val för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Som du kan se ovan finns det nu färdiga K-regler för aktiebolag och ekonomiska föreningar vare sig de är mindre (K2) eller större (K3). Därför kommer dessa företag att tvingas välja mellan K2 och K3, de får inte fortsätta göra årsredovisningar enligt allmänna regler.

 • Mindre: Får välja mellan K2 och K3
 • Större: Får välja mellan K3 och K4

Räkenskapsår som börjar 2014-01-01 och senare ska avslutas enligt K2 eller K3 (i sällsynta fall K4) för dessa företag. Det innebär att för många är det nu sista bokslutet enligt allmänna regler som närmar sig.

Några skillnader mellan K2 och K3

Det finns många stora och små skillnader mellan regelverken.

 • Gränser eller bedömningar
  • K2: Klara gränser i många fall
  • K3: Bedömningar ska göras i varje enskilt fall
 • Uppskrivningar
  • K2: Bara av byggnader och mark, och då bara till taxeringsvärdet
  • K3: Alla anläggningstillgångar, ingen begränsning till taxeringsvärdet
  • Tips: Uppskrivning av byggnad och mark enligt dagens allmänna regler, till mer än taxeringsvärdet, får du ta med dig in i K2 fast du inte får göra nya uppskrivningar över taxeringsvärdet!
 • Avskrivningar
  • K2: Skattemässiga schabloner är tillåtna även i bokslutet
  • K3: Inga schabloner, avskrivningstiden ska bedömas för varje investering
 • Komponentavskrivning
  • Tillgångar som består av betydande komponenter med väsentliga skillnader i förbrukningstid ska skrivas av enligt bedömning för varje komponent (t ex kan en byggnad behöva delas upp på fasad, tak, stomme m m)
  • K2: Förbjudet
  • K3: Obligatoriskt
 • Egen utveckling
  • Utveckling av konstruktion, dataprogram etc där värdet ligger i idén och möjligheten till framtida försäljning
  • K2: Kostnadsförs
  • K3: Kostnadsförs men kan få tas upp som tillgång och skrivas av under kommande år
 • Uppskjuten skatt
  • Redovisning av fordringar och skulder för framtida skatter, t ex för uppskrivningar
  • K2: Förbjudet
  • K3: Obligatoriskt
 • Fler exempel på områden med skillnader
  • Krav på flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen
  • Antalet tilläggsupplysningar
  • Periodiseringar av intäkter och kostnader mellan åren
  • Pågående arbeten på löpande räkning
  • Indirekta tillverkningsomkostnader i varulager

Dramatisk effekt av bytet

Vissa tillgångar och skulder som du idag redovisar enligt allmänna regler får inte tas upp enligt en eller båda K-reglerna. Omvänt kan det finnas poster som du inte redovisar idag men måste redovisa i K2 och/eller K3.

 • Byte till K2: Korrigeringar i ingående balans, omräkning jämförelsetal eller upplysningar om vad som inte har räknats om, upplysningar om övergången och om hur eget kapital har påverkats
 • Byte till K3: Upprättande av en särskild ingångsbalansräkning, omräkning jämförelsetal, upplysningar om bl a hur eget kapital har påverkats

Övergången kan påverka eget kapital kraftigt, fr a om den inte förbereds eller om du väljer K-regler som är olämpliga för just din verksamhet och din finansiella situation.

Bostadsrättsföreningar

Många bostadsrättsföreningar har de senaste åren börjat tillämpa progressiv avskrivning för sina byggnader, innebärande att avskrivningarna är mycket låga i början men sedan ökar successivt. Dessa föreningar håller nere medlemmarnas avgifter för sina lägenheter i början, men med tiden ökar föreningarnas behov av att ta ut allt högre avgifter för att täcka avskrivningarna. En sådan avskrivningsmetod saknar stöd i samtliga regelverk för redovisning, det betyder att metoden inte får användas.

 • Progressiva avskrivningar av byggnader i bostadsrättsföreningar saknar stöd i allmänna regler för redovisning, Det konstaterade statliga Bokföringsnämnden den 21 mars 2014
 • Den 28 april förtydligade Bokföringsnämnden att inte heller i K2 får progressiva avskrivningar tillämpas för byggnader i bostadsrättsföreningar
 • De bostadsrättsföreningar som i stället väljer K3 ska göra komponentavskrivningar för sina byggnader. Inte heller här anges progressiva avskrivningar som en möjlig metod

Bostadsrättsföreningar som har tillämpat progressiv avskrivning för sina byggnader behöver nu gå över till en ny, godkänd metod. De behöver också se över konsekvenserna av detta för medlemmarnas avgifter samt ta fram en åtgärdsplan för att mildra konsekvenserna.

Anlita oss för hjälp att välja K2 eller K3, välja metod för avskrivningar, beräkna konsekvenserna och göra en åtgärdsplan!

Veta mera

Vare sig du söker revisor, hjälp med din bokföring eller bara vill har råd om valet av K-regler så får du hjälp av oss att avgöra vad som är viktigt för just ditt företag.

 • Är du kund hos RedovisningsHuset och har företag som berörs av detta vägval?
  • Då fick du hjälp av oss med analysen i god tid
 • Är du inte kund hos oss?
  • Boka tid för rådgivning (klicka på kontaktformuläret i rutan längst ner på sidan)
 • Vill du boka föreläsning från oss för en grupp hos dig?