Minska din privata skatt med investeraravdrag

Fr o m den 1 december 2013 får du göra skatteavdrag privat när du köper lagerbolag, nybildar eller ökar aktiekapitalet i ditt bolag! Det kallas investeraravdrag.

Reglerna gäller även vissa typer av ekonomiska föreningar, men vi koncentrerar oss här på vad som gäller för aktiebolag. När du köper aktier i ett bolag får du göra avdrag för hälften av köpet och skatten minskar med 30 % av avdraget. När du t ex köper ett lagerbolag av oss med 50 tkr i aktiekapital så får du dra av 25 tkr och din privata skatt minskar med 30 % eller 7 500 kr.

Här nedan ser du reglerna för investeraravdraget. Det kan se ut som många punkter men det är normalt sett inga problem att klara kravet i de flesta fall!

 • Vem får avdraget? Fysiska personer, inte företag
  • Du ska vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på aktierna
 • För vad? Köp av aktier i företag
 • Vilka företag? Mindre aktiebolag som bedriver rörelse
  • Undantag:
   • Börsnoterade företag
   • Övriga större aktiebolag
   • Bolag som är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, där köpet av aktierna inte tar bort skyldigheten
   • Bolag som är under företagsrekonstruktion
   • Bolag som är på obestånd
 • Gränser för mindre företag:
  • Färre än 50 anställda
  • Högst 80 mkr i omsättning eller summa tillgångar (balansomslutning)
  • Dessa gränser gäller för just investeraravdrag och ska inte blandas ihop med defintionen av ”mindre företag” i lagstiftningen för redovisning (Storleksgränser)
  • Gränserna avser utgången av året då andelarna betalas
 • Rörelsekrav? Aktiebolaget ska bedriva rörelse vid utgången av det år du betalar aktierna eller senast året efter
  • Undantag (alltså inget investeraravdrag):
   • Verksamhet i varvs-, kol- eller stålindustrin
   • Övertagen verksamhet från annat företag som du drivit under året du köper aktierna eller de två senaste åren innan
  • Du får göra avdraget under det av dessa två år som aktiebolaget uppfyller rörelsekravet
 • Lönekrav: Aktiebolaget ska ha minst 300 tkr i löner under året du betalar aktierna eller senast året efter
 • Vilka aktier gäller avdraget?
  1. Kontant betalade aktier (bankbetalning etc av hela beloppet)
  2. Aktier i lagerbolag och nyemitterade aktier
   • Undantag: Fondemission (en del av bolagets vinstmedel görs om till aktier utan att aktieägaren betalar till bolaget), apportemission, kvittning av fordran
   • Nyemission: Bara för nya aktieägare.
  3. Du ska ha kvar aktierna i slutet av året då du köper dem för att få göra avdraget
 • Hur stort är avdraget? 50 % av din betalning för aktierna
  • Tak för ditt avdrag: 650 tkr (= maximalt avdragsgrundande köp 1,3 mkr)
  • Tak för bolaget: Summan av alla aktieägarnas investeraravdrag får vara högst 10 mkr (= maximalt avdragsgrundande köp 20 mkr)
 • Skatteeffekt? Avdraget görs i inkomstslaget kapital och minskar din skatt med 30 %
  • Maximalt avdrag 650 tkr = Skatteminskning 195 tkr (650 tkr * 30 %)
  • Fullt investeraravdrag med 30 % oavsett belopp (för övriga avdrag under kapital går en gräns vid sammanlagt 100 tkr, däröver sjunker avdraget till 21 %)
  • Avdraget avrundas uppåt till närmaste hundratal kronor
 • Måste jag behålla aktierna? Ja, en viss tid
  • För att få avdraget ska du ha kvar aktierna i slutet av året då du köper dem
  • För att få behålla avdraget ska du ha kvar aktierna i minst 5 år efter året då du köpte dem
 • Får jag ta emot utdelning på aktierna? Ja, inom vissa gränser
  • Värdeöverföringar får bara göras inom vissa gränser under de närmaste 5 åren efter året då du köpte aktierna, annars återförs investeraravdraget
  • Gräns för värdeöverföringar: Resultatet året före värdeöverföringen * din andel av aktiekapitalet vid värdeöverföringen
 • Vilket anskaffningsvärde gäller för aktier jag har köpt med investeraravdrag?
  • Utdelningsutrymme: Om du vill beräkna utrymmet på anskaffningsvärdet så får du använda hela beloppet som du köpte aktierna för, utan reducering för investeraravdraget
  • Vid försäljning av aktierna: Du får dra av hela beloppet som du köpte aktierna för från försäljningsbeloppet, utan reducering för investeraravdraget
 • Kan investeraravdraget krävas tillbaka? Ja, avdraget ska återföras om någon av följande situationer inträffar
  • inom 5 år efter året då du köpte aktierna som du fick investeraravdrag för
   • Om du säljer aktierna (detsamma gäller vid gåva, vissa typer av bodelningar etc)
   • Om du tar emot för höga värdeöverföringar (se föregående fråga, om utdelning)
   • Om du upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på aktierna (med vissa undantag)
  • inom 2 år efter året då du köpte aktierna som du fick investeraravdrag för
   • Om bolaget tar över verksamhet från annat företag som du drivit
 • Ska kontrolluppgift skickas? Ja, bolaget ska skicka kontrolluppgift till aktieägaren och Skatteverket för investeraravdraget
  • Bolaget ska också skicka kontrolluppgift om ev omständigheter som kan medföra återföring av investeraravdraget
 • Var finns reglerna? I följande lagar:
  • Inkomstskattelagen (1999:1229), 43 kap (nytt kapitel) samt allmänna regler om beräkning av utdelningsutrymme och kapitalvinstberäkning
  • Skatteförfarandelagen (2011:1244), 22 kap 23-24 §§, 31 kap 19 §, 63 kap 14 § och 21-22 §§

Välj oss när du söker revisor, söker hjälp med din bokföring eller vill köpa lagerbolag. Vi bevakar din rätt till investeraravdraget!