Storleksgränser styr vilka regler som gäller för din bokföring

I bokföringslagen, årsredovisningslagen och revisorslagen finns olika regler för olika stora verksamheter, därför innehåller dessa lagar också bestämda storleksgränser. Storleken på din verksamhet avgör t ex vilka K-regler du kan välja mellan och om du måste ha Revision eller inte.

Här är storleksgränserna sådana de ser ut 2020 (i lagstiftningen används begreppet ”företag” om alla som är bokföringsskyldiga, även ideella föreningar, registrerade trossamfund m fl).

 

Små företag

Förenklat årsbokslut

 • Gäller följande verksamhetsformer
  • Enskilda näringsidkare, ideella föreningar, registrerade trossamfund
  • Handelsbolag/kommanditbolag med enbart människor som delägare (i motsats till att t ex ett aktiebolag äger en andel i ett handelsbolag)
   • K1-regler, som möjliggör förenklat årsbokslut, saknas dock ännu för handelsbolag/kommanditbolag
 • Gränsdragning
  • Högst 3 mkr i normal årlig omsättning
 • Lagstiftning
  • Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 3 § 2 st

 

avstå från revision

 • Gäller följande verksamhetsformer
  • Aktiebolag, handelsbolag (oavsett om delägarna är fysiska eller juridiska personer)
 • Gränsdragning
  • Företag/koncerner som för vart och ett av de två senaste åren uppfyller minst två av följande krav
   1. Högst 3 anställda i medeltal
   2. Högst 1,5 mkr i summa tillgångar (balansomslutning)
   3. Högst 3 mkr i årlig omsättning
 • Lagstiftning
  • Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 1 § 3-4 st
  • Revisionslagen (1999:1079) 2 §

 

OBLIGATORISK REVISION

 • Företag/koncerner som överstiger fler än en av gränserna ovan kan inte avstå från revision
  • Överstiger samma gränser
  • För vart och ett av de två senaste åren

 

Mindre företag

 • Gäller följande verksamhetsformer
  • Enskild näringsverksamhet, handelsbolag/kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening m fl
 • Gränsdragning
  • Företag/koncerner som för vart och ett av de två senaste åren inte överstiger mer än ett av följande krav
   1. Högst 50 anställda i medeltal
   2. Högst 40 mkr i summa tillgångar (balansomslutning)
   3. Högst 80 mkr i årlig omsättning
 • Lagstiftning
  • Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 3 § 4-5 p (begreppen mindre och större företag)
  • Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 1 § (vilka verksamhetsformer som räknas)

 

Större företag

 • Företag/koncerner som överstiger fler än en av gränserna för mindre företag
  • Överstiger samma gränser
  • För vart och ett av de två senaste åren

Vi hjälper dig klara ut konsekvenserna av den storlekskategori du hör till. Anlita oss när du söker revisor och hjälp med din bokföring.