Från och med januari 2023 ska du rapportera arbetsplats för varje anställd i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Var är då arbetsplatsen? Det är inte alltid självklart. Den som arbetar med byggen har alltid haft varierande arbetsplatser. I många andra yrken har det blivit allt vanligare att arbeta på distans i varierande grad. Om du har bedömningssvårigheter så kanske du kan få hjälp av Skatteverkets vägledning om vad en arbetsplats är, eller tjänsteställe med ett skatterättsligt begrepp. Du kan självklart också vända dig till din kontaktperson hos oss.

Dessutom beskriver vi bakgrunden och reglerna här. Förhoppningsvis kan det också hjälpa dig. Viktigast av allt är att du är beredd på den nya uppgiftslämningen som gäller från och med AGI för januari 2023, som du ska lämna senast 13 februari 2023. Om du använder ett löneprogram så behöver du kolla att programleverantören förbereder utrymme för de nya uppgifterna i tid. Om du anlitar oss för din lönehantering så lämnar du in uppgifter om arbetsplats till oss, vi ordnar resten.

 

Arbetsplats i AGI blev kvar när skattereduktionen för arbetsresor blev slopad

Regeln att rapportera arbetsplats för varje anställd kom i skatteförfarandelagen i ett riksdagsbeslut 9 juni 2022, i samband med att en skattereduktion för arbetsresor skulle ersätta dagens system med avdrag för arbetsresor (resor mellan hemmet och arbetet). Riksdagen rev upp det beslutet i rambeslutet den 13 december 2022 om den nya budgeten 2023. En punkt blev dock kvar, nämligen just regeln om rapportering av arbetsplats för anställda. Den punkten börjar gälla 1 januari 2023.

 

Arbetsplats – Begreppet tjänsteställe

Från och med 1 januari 2023 ska du som arbetsgivare alltså lämna uppgift om arbetsplatsens adress i AGI. Det framgår av den nuvarande regeringens proposition Bibehållet reseavdrag med vissa förändringar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor (prop. 2022/23:18).

Den förra regeringen utformade kravet i propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228). Du kan glömma den propositionen eftersom den nuvarande regeringen rev upp innehållet genom prop. 2022/23:18 ovan, utom på den viktiga punkten om uppgift i AGI om arbetsplatsens adress (prop. 2021/22:228 s. 63) som är kvar.

Regeringens förslag: En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.

I de fall kontrolluppgift ska lämnas ska arbetsplatsens adress lämnas, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning.

Regeringens bedömning: För att Skatteverket enklare ska kunna beräkna avståndet mellan bostad och arbetsplats bör Skatteverket månatligen få uppgift om den skattskyldiges arbetsplatsadress i arbetsgivardeklarationen eller i förekommande fall årligen i kontrolluppgift.

Skatteverket har redan tillgång till bostadsorten genom folkbokföringen. Med den nya uppgiften om arbetsplats i AGI kommer Skatteverket även att få tillgång till information om orten för tjänstestället. Därmed kan Skatteverket göra utökade automatiska kontroller av yrkade avdrag för resor mellan hemmet och arbetet (prop. 2021/22:228 s. 64-67).

Som reglerna är utformade ska arbetsgivaren lämna uppgift om arbetsplats för samtliga anställda, även för de som inte kommer att yrka avdrag för arbetsresor (prop. 2021/22:228 s. 66).

En anställd kan också ha flera arbetsplatser. Då ska arbetsgivaren inte lämna uppgift om arbetsplatsens adress, utan bara göra en kryssmarkering i AGI om att den anställde har flera arbetsplatser (prop. 2021/22:228 s. 66).

 

Reglerna bakom det nya kravet

Kravet på uppgift om arbetsplats styrs av regler i två lagar.

 1. Inkomstskattelagen (1999:1229), IL
  • Arbetsplatsens adress = Den anställdes tjänsteställe enligt 12 kap. 8 § IL (prop. 2022/23:18 s.18)
   • ”Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.” (12 kap. 8 § första stycket IL)
   • ”Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe.” (12 kap. 8 § andra stycket IL)
 2. Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL
  • Lagändringarna  om uppgift om arbetsplats ska träda i kraft den 1 januari 2023 (prop. 2022/23:18 s. 19)
  • Ändring 1, kontrolluppgift (normalt sett behöver du inte lämna kontrolluppgift om du lämnar alla uppgifter i AGI)
   • ”I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
    … 6. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning.” (15 kap. 9 § SFL)
  • Ändring 2, Arbetsgivardeklaration (AGI)
   • ”En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om
    … 7. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.” (26 kap. 19 a § SFL)

 

Kontakta oss om den nya arbetsgivardeklarationen – AGI från och med 2023

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du och vi klarar det nya uppgiftskravet om arbetsplats. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt. Om du inte är kund hos oss så ta kontakt för att bli det!

Kommentarsfunktionen är avstängd.