Bild på årtalet 2023
Bild: Jernej Furman, Flickr (har beskurits)

Företag med tillfälliga anstånd att betala skatter och avgifter ska kunna förlänga anståndstiden upp till 15 månader ytterligare, i kombination med en avbetalningsplan. Det föreslår regeringen i en promemoria den 1 september 2021.

 

Förslaget

Företag som behöver ytterligare tid på sig från våren 2022 ska kunna ansöka om ytterligare förlängning av det tillfälliga anståndet.

 1. Upp till 15 månader till
 2. I kombination med en avbetalningsplan med Skatteverket

Ett exempel i promemorian visar hur det nya förslaget ska tillämpas (s. 22).

 • 1 maj 2020 får ett företag anstånd med 1 år, till 1 maj 2021
 • 15 april 2021 beviljar Skatteverket förlängning av anståndet med 1 år, till den 1 maj 2022 (”den maximala anståndstiden”)
 • 11 maj 2022 är senaste dagen att ansöka om ytterligare anstånd (dagen före förfallodagen närmast efter anståndstidens slut)
 • I tid före senaste dagen ansöker företaget om en tredje förlängning, med 15 månader, och får det beviljat av Skatteverket i kombination med en avbetalningsplan
 • 1 augusti 2023 löper anståndet ut och skulden ska vara helt betalad

Exemplet visar också hur avbetalningsplanen kan se ut.

 • Anståndsbeloppet ska i detta exempel betalas i 3 delar
 • 12 oktober 2022 ska första tredjedelen betalas
 • 12 mars 2023 ska andra tredjedelen betalas
 • 12 augusti 2023 ska tredje tredjedelen betalas

Regeringen föreslår att ändringarna infogas i Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99).

 

Bakgrund

Reglerna om tillfälliga anstånd gäller betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Sedan den 30 mars 2020 har företag kunnat ansöka om tillfälliga anstånd med att betala skatter och avgifter. Skatteverket fick bevilja anstånd upp till ett år, som längst till den 12 mars 2022.

Den 5 februari 2021 infördes möjligheten att ansöka om förlängning av anståndet upp till ett år ytterligare.

Maximal anståndstid är alltså två år. Regeringen kallar detta för ”den maximala anståndstiden”. Regeringen och Skatteverket bedömer nu att ett stort antal anstånd kommer att upphöra under våren 2022.

Regeringen lyfter fram att ett stort antal företag har använt sig av möjligheten att ansöka om de tillfälliga anstånden. Den 23 augusti 2021 hade ca 51 000 företag anstånd enligt 204 000 beslut. Därför kommer nu detta förslag om ytterligare anstånd, men då i kombination med avbetalningsplan.

Vår kommentar: Förslaget ska ses i ljuset av att flera bedömare har framfört oro i media över en kommande konkursvåg. Utan lagändring riskerar många företag inte klara av återbetalningarna. Vi varnade tidigt för denna risk och föreslog att möjligheten skulle användas i sista hand.

Förhoppningsvis kan det nya förslaget minska konkursrisken väsentligt.

 

Tidplan

 1. Den 1 september 2021 sändes förslaget ut på remiss (begäran om synpunkter)
 2. Den 29 september 2021 är sista dagen för att svara på remissen
 3. Remissvaren bearbetas och ett slutligt förslag lämnas till riksdagen i en proposition
 4. Riksdagen beslutar om propositionen efter behandling i riksdagsutskott
 5. Den 7 mars 2022 börjar lagändringarna att gälla

Tidpunkten den 7 mars är satt med hänsyn till att ”ett stort antal anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars-april 2022”.

 

Kontakta oss om anstånd med betalningar hos Skatteverket

Påverkar nyheterna om förlängning och avbetalningsplan dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att planera inför lagändringen. Vi hjälper dig också i kontakten med Skatteverket.

Du har även nytta av vår stora översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.