Prioritera rätt bland corona-åtgärderna
Prioritera rätt bland corona-åtgärderna (Bild: Pixabay)

Här får du överblick över nuläget för regeringens corona-åtgärder för företag, så att du kan välja vad som är bra för ditt företag och samtidigt undvika skuldfällorna. Sänka kostnader – eller skjuta upp skulder?

Begreppet egenföretagare betyder enskild näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag/kommanditbolag.

  • Innehållet är uppdaterat till nuläget den 17 maj 2020 (se markeringar med rött!)

 

1. Sänka kostnader

Det bästa för ditt företag är om du kan använda stödåtgärder som minskar kostnaderna i företaget. Välj dessa åtgärder i första hand!

 

Sänkta sociala avgifter

Arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks tillfälligt.

Anställda: Arbetsgivaravgifterna sänks från 31,42 % till 10,21 % under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda med upp till 25 000 kr i lön per månad.

Egenföretagare: Egenavgifterna sänks från 28,97 % till 10,21 % under helåret 2020. Sänkningen gäller för de första 100 000 kr i inkomst av näringsverksamhet. Är inkomsten högre blir det fulla egenavgifter på den överskjutande delen.

Företaget får arbetsgivaravgifterna sänkta genom att kryssmarkera upp till 30 personer i arbetsgivardeklarationen (AGI), i utrymmet för först anställde.

 

Hyresrabatt

Staten täcker 50 % av en hyressänkning upp till 50 % av den fasta hyran för företag i utsatta branscher. I praktiken innebär det att staten betalar 25 % av hyran vid maximal hyressänkning. Stödet gäller under perioden 1 april – 30 juni 2020.

Företaget hyresförhandlar med fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansöker sedan om stödet hos sin länsstyrelse. Stödet samordnas på riksnivå av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

Korttidsarbete och korttidspermittering

Staten täcker 75 % av kostnaderna för den minskade arbetstiden, när personal går ned i arbetstid. Arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande 25 %. De anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Syftet med stödet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal istället för att säga upp dem, för att snabbt komma igång igen när läget vänder.

Stödet gäller från och med 16 mars 2020 för anställda som går ner i arbetstid med 20 %, 40 % eller 60 %. Under perioden maj-juli ska stödet utökas till att gälla anställda som går ner i arbetstid med 80 %.

Företaget ansöker om stödet hos Tillväxtverket.

Uppdatering 2020-05-17: Regeringen har nu kommit med förslag till riksdagen om regler för det nya steget 80 % korttidspermittering. Regeringen hade tänkt lägga till ett förbud mot utdelningar för den som tar emot stöd för korttidspermitteringar, men Lagrådet avstyrkte med motiveringen att Tillväxtverket kan göra en sådan bedömning redan inom ramen för de befintliga reglerna. I propositionen har regeringen tagit bort den tänkta lagtexten mot utdelningar. Du bör dock undvika att lämna utdelning i samband med att du använder stödet för korttidspermittering, eftersom du inte vet hur det kan bedömas vid kontroller i efterhand.

Riksdagen har inte planerat sitt beslut ännu. Finansutskottet ska lämna sitt betänkande 26 maj 2020 och reglerna är tänkta att börja gälla den 1 juni 2020, så riksdagens beslut bör komma mellan 26 maj och 1 juni.

 

Sjuklönekostnader

Ditt företag rapporterar eventuella sjuklönekostnader varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI). Skatteverket informerar Försäkringskassan om företagets sjuklönekostnader. Företag med höga sjuklönekostnader har sedan kunnat få stöd från Försäkringskassan efter årets slut, genom insättning på skattekontot.

Nu förstärks det stödet på två sätt.

  1. Dels får företaget stöd med hela sjuklönekostnaden under april och maj 2020 (Uppdatering 2020-05-17: Perioden ska förlängas till 31 juli)
  2. Dels får företaget stödet direkt, genom att Försäkringskassan gör insättningen på skattekontot redan månaden efter varje månad med rapporterade sjuklönekostnader i AGI
    • Stödet för den första månaden, april 2020, betalas därmed ut till skattekontot efter den 12 maj 2020.

OBS – Även ägare till aktiebolag omfattas. Det är därför viktigt att du skiljer på vanlig lön och sjuklön även för dig själv!

Företaget behöver inte göra någon ansökan.

Uppdatering 2020-05-17: ”Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.” Detta tillägg avser alltså de första två månaderna augusti – september, efter direktstödet varje månad som ska gälla april – juli 2020.

 

Karensavdrag

Staten kompenserar inkomstbortfallet privat för karensdagen under perioden 11 mars  – 31 maj 2020. Uppdatering 2020-05-17: Perioden ska förlängas till 30 september, både för anställda och egenföretagare.

Företaget ska göra avdrag för karensdagen som vanligt. Den anställde ska sedan ansöka om kompensationen från Försäkringskassan. Karensdagen ersätts med fasta schablonbelopp, utan påverkan av inkomst eller antal anmälda karensdagar.

  • Anställd: 700 kr brutto (före skatteavdrag) (Uppdatering 2020-05-17: Beloppet ska höjas till 804 kr brutto från 1 juni 2020)
  • Egenföretagare: 804 kr brutto per dag för dag 1-14 (före skatteavdrag)

Den anställde ska göra ansökan hos Försäkringskassan.

 

Läkarintyg

Läkarintyg har krävts efter 7 dagars sjukskrivning, det har regeringen nu ändrat till 14 dagar. Försäkringskassan har utökat undantaget tills vidare med ytterligare en vecka, till 21 dagar. Inget läkarintyg krävs alltså under de första 21 dagarnas sjukskrivning. Det gäller från den 13 mars 2020 och tills vidare. Uppdatering 2020-05-17: Det slopade kravet på läkarintyg för de första 14 dagarna ska gälla till 30 september. Eftersom Försäkringskassans utökning till 21 dagar gäller tills vidare bör denna förlängda tid också förväntas gälla åtminstone till 30 september.

 

Omställningsstöd

Uppdatering 2020-05-17: Företag som har tappat mer än 30 % av sin omsättning under mars-april 2020, jämfört med mars-april 2019, kan få statligt stöd för sina fasta kostnader.

 

Skattefri förmån av fri parkering vid arbetet

Uppdatering 2020-05-17: Regeringen föreslår att förmån av fri parkering vid arbetet ska vara en tillfälligt skattefri förmån för den anställde. Företaget ska inte heller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Syftet är att underlätta resor till och från arbetet utan smittspridning.

Skattefriheten ska gälla för perioden 1 april – 31 december 2020.

Riksdagen har inte planerat sitt beslut ännu. Finansutskottet ska lämna sitt betänkande 26 maj 2020 och reglerna är tänkta att börja gälla den 1 juni 2020, så riksdagens beslut bör komma mellan 26 maj och 1 juni.

 

Skattefri förmån av gåva till anställda

Uppdatering 2020-05-17: Regeringen föreslår att förmån av gåva upp till 1 000 kr per anställd inklusive moms ska vara en tillfälligt skattefri förmån för den anställde. Företaget ska inte heller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Syftet är att stimulera konsumtionen och underlätta för företag att uppmuntra personalen under coronapandemin.

Skattefriheten ska gälla för perioden 1 april – 31 december 2020.

Riksdagen har inte planerat sitt beslut ännu. Finansutskottet ska lämna sitt betänkande 26 maj 2020 och reglerna är tänkta att börja gälla den 1 juni 2020, så riksdagens beslut bör komma mellan 26 maj och 1 juni.

 

2. Skjuta upp skulder

Se upp med stödåtgärderna som skjuter upp skulderna i företaget. Det kan bli tungt att klara återbetalningarna. Välj dessa åtgärder i sista hand!

 

Anstånd att betala skatter och avgifter

Ditt företag kan få anstånd med att betala arbetsgivaravgifter, avdragna personalskatter och moms. Anståndet för moms var först begränsat till månadsmoms och kvartalsmoms men har nu utökats till att även gälla årsmoms.

Anståndet gäller upp till tre månader, mellan januari och september 2020, eller för årsmoms som ska betalas under våren. Eftersom anståndet börjar gälla redan för löner och moms under januari 2020 kan ditt företag alltså få tillbaka betalningar som redan är gjorda t.ex. 12 februari (arbetsgivardeklaration) eller 12 mars (moms). Anståndet gäller i upp till 1 år efter Skatteverkets beslut, sedan måste pengarna betalas in till skattekontot.

Företaget måste dessutom betala räntor och avgifter som inte är avdragsgilla på uppskovet. Räntorna och avgifterna har kritiserats för att vara höga och ska nu sänkas till följande nivåer. Under de första 6 månaderna ska räntan bli 1,25 %, det motsvarar en avdragsgill ränta på 1,6 % per år. Efter 6 månader måste företaget också betala en anståndsavgift som ska bli 0,2 % per månad, det motsvarar en avdragsgill ränta på totalt 3,1 % per år. Uppdatering 2020-05-17: Ändringarna av räntereglerna finns med i regeringens sjätte ändringsbudget, från den 14 maj 2020. Riksdagen har inte planerat sitt beslut ännu. Finansutskottet ska lämna sitt betänkande 26 maj 2020 och reglerna är tänkta att börja gälla den 1 juni 2020, så riksdagens beslut bör komma mellan 26 maj och 1 juni.

Företaget ansöker om anståndet hos Skatteverket.

Undersök om du i stället kan få lån från din bank till bättre villkor (se nästa avsnitt)!

 

Lån med kreditgaranti

Staten garanterar 70 % av lån som banker beviljar till i första hand små och medelstora företag. Lånen ska gå till företag som fått problem pga coronaviruset men som för övrigt bedöms vara livskraftiga. Regeringen förväntar sig att den statliga garantin ska märkas på kreditvillkoren från banken, i form av sänkt ränta. Riksgälden administrerar lånegarantin till bankerna från 3 april 2020, då Företagsakuten öppnades. Lånegarantin gäller lån som beviljas till 30 juni 2020.

Företaget ska vända sig till sin bank, som gör sedvanlig kreditprövning. Banken tar sedan kontakt med Riksgälden för lånegarantin.

 

Periodiseringsfond

Egenföretagare får normalt göra avsättning till periodiseringsfond med upp till 30 % av inkomsten före avsättningen. Den gränsen höjs tillfälligt till 100 % för inkomståret 2019, upp till 1 miljon kronor. Genom en så hög avsättning kan egenföretagaren får tillbaka preliminär skatt som har betalats in under 2019, men tänk på att avsättningen ska återföras till inkomstbeskattning förr eller senare!

En hög avsättning för 2019 kan få en bra effekt om den kan återföras mot en låg inkomst 2020. Annars finns det dock en stor risk att höga avsättningar till periodiseringsfonder blir skuldfällor när de ska återföras i framtiden, så se upp här!

 

Kontakta oss om vilka corona-åtgärder som är lämpliga för ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen, även om situationen är svår att överblicka för alla. Vi känner dock till ditt företag när du anlitar oss och vi är därför ett bra bollplank för dig.

Kommentarsfunktionen är avstängd.