Stoppskylt, stopplagstiftning om underskottsavdrag
Bild: pxhere.com

Regeringen vill omgående skärpa reglerna som begränsar avdrag för underskott i ett företag som får ny ägare. Ägarförändringar i företag med outnyttjade underskott kan gå förlorade helt, om företaget bara har likvida medel eller fordringar på andra koncernföretag som tillgångar.

Denna nyhet gäller därför dig som planerar att köpa ett företag med underskott. Regeringen vill göra ändringen genom stopplagstiftning, innebärande att de nya reglerna ska gälla köp av företag från och med den 11 juni 2021.

 

Bakgrund

2009 fick vi dagens regler i inkomstskattelagen om begränsningar av avdrag för underskott i företag som får ny ägare. Syftet var att hindra handel med underskottsföretag. I juni har en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) satt igång en snabb händelsekedja.

  1. Dom: Den 3 juni 2021 kom HFD fram till att ett företag förvärvade ett annat företag med underskott på ett sådant sätt att varken begränsningarna i inkomstskattelagen eller skatteflyktslagen trädde in. Underskottsföretaget fick därmed behålla avdraget för underskottet (HFD 2021-06-03 mål nr. 7005–7007-19 och 7009–7011-19).
  2. Stoppskrivelse: Redan den 10 juni 2021 lämnade regeringen en stoppskrivelse till riksdagen (Skr. 2020/21:212). I skrivelsen aviserade regeringen att ett förslag till lagändring skulle sändas på remiss inom kort. En stoppskrivelse innebär att de nya reglerna ska gälla redan från dagen efter skrivelsen, alltså från den 11 juni 2021, förutsatt att riksdagen antar förslaget.
  3. Remiss: Dagen efter, den 11 juni 2021, kom själva förslaget. Regeringen sände ut en promemoria från Finansdepartementet på remiss, Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021/02354). Promemorian innehåller förslag till lagändring för att stoppa förfarandet som godkändes av HFD. Promemorian innehåller också en beskrivning av gällande regler samt argument för att ändra reglerna. Regeringen framför farhågor för att domen i HFD kan medföra ökad handel med underskottsföretag, framför allt under rådande lågkonjunktur.
  4. Sista svarsdag: Senast den 27 augusti 2021 ska remissvaren komma in till Finansdepartementet. Myndigheter under regeringen måste svara på remissen, alltså ge sina synpunkter på förslaget. För övriga mottagare av remissen är det en inbjudan att komma med synpunkter, inte ett krav. Även andra än mottagarna av remissen får lämna synpunkter, till exempel du.

 

Dagens regler om underskottsavdrag

Reglerna gäller företag med underskott från tidigare år, alltså inte underskott under samma räkenskapsår som företaget får en ny ägare. Referenser till lagstiftningen hittar du i departementspromemorian som vi har länkat till högre upp i punkt 3.

Huvudregeln är att ett underskott från tidigare år är avdragsgillt. Men vid ägarförändringar gäller en beloppsspärr.

Ägarförändringar är när ett annat företag eller en annan fysisk person får bestämmande inflytande över underskottsföretaget.

Bestämmande inflytande innebär att den nya ägaren förvärvar (köper) andelar med mer än 50 % av samtliga röster i underskottsföretaget.

Beloppsspärren innebär att underskottsföretaget får dra av högst 200 % av den nya ägarens pris för att köpa andelar med bestämmande inflytande över underskottsföretaget. Exempel:

Ett företag eller en fysisk person köper andelar i ett underskottsföretag för 1 miljon kronor. Andelarna ger den nya ägaren mer än 50 % av rösterna i underskottsföretaget.

 

Underskottsföretaget har outnyttjade underskott från tidigare år på 5 miljoner kronor, men får bara behålla 2 miljoner kronor av avdraget (priset för andelarna 1 miljon kronor x 200 %). Överskjutande 3 miljoner kronor av underskottsavdraget försvinner och kan aldrig utnyttjas mot kommande vinster.

 

Underskottsföretaget har också ett underskott på 400 000 kr under samma räkenskapsår som den nya ägaren tar över det bestämmande inflytandet. Det underskottsavdraget påverkas inte av beloppsspärren utan får utnyttjas fullt ut mot kommande vinster.

Undantag: Beloppsspärren gäller inte om köparen ingår i samma koncern som underskottsavdraget. I det fallet får underskottsföretaget behålla hela det outnyttjade underskottsavdraget trots ägarbytet.

Kapitaltillskott: Priset för att köpa andelarna i ett underskottsföretag ska i vissa fall minskas med kapitaltillskott till underskottsföretaget. Syftet är att förhindra kringgående av beloppsspärren genom att höja priset för köpet med hjälp av kapitaltillskott.

Skatteflyktslagen: Förutom begränsningarna av förlustavdrag kan de särskilda reglerna i skatteflyktslagen bli tillämpliga för att stoppa upplägg:

  1. Som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige
  2. Där skatteförmånen är det övervägande skälet till upplägget av affären
  3. Som strider mot lagstiftningens syfte

Om en transaktionen omfattas av skatteflyktslagen ska den skattskyldige i stället beskattas enligt ordinarie skatteregler. Det innebär i detta fall att om ett upplägg av ett företagsköp medför ett kringgående av beloppsspärren så kan spärren i alla fall tillämpas om upplägget fälls enligt reglerna i skatteflyktslagen.

 

Upplägget

Ett underskottsföretag sålde samtliga tillgångar till andra företag i samma koncern. Därefter hade underskottsföretaget bara en fordran på sitt moderbolag och en uppskjuten skattefordran för underskott från tidigare år.

När moderbolaget sålde underskottsföretaget så betalade köparen dels kontant, dels genom att överta betalningsansvaret för moderbolagets skuld till underskottsföretaget.

Skatteverket menade att bara den kontanta delen av köpet skulle räknas som pris för andelarna. Därmed skulle beloppsspärren beräknas på enbart 200 % av den kontanta betalningen. En stor del av underskottsavdraget skulle då gå förlorat.

Företaget menade att både den kontanta delen av köpet och övertagandet av betalningsansvaret för moderbolagets skuld skulle räknas som pris för andelarna. Därmed skulle beloppsspärren beräknas på 200 % av både den kontanta betalningen och övertagandet av betalningsansvaret. Hela underskottsavdraget skulle då kunna behållas.

HFD godkände företagets synsätt och Skatteverket förlorade. HFD kom i domen den 3 juni fram till att det stred inte mot skatteflyktslagen att räkna in skuldövertagandet i priset för köpet av underskottsföretaget. Upplägget är ”inte ovanligt” och borde ha varit känt för lagstiftaren, alltså stred det inte mot lagstiftningens syfte enligt HFD. Därmed kunde hela underskottet behållas, både inom beloppsspärren och utan att bryta mot skatteflyktslagen.

 

Förslaget till nya regler

Dagens regler förhindrar att underskottsföretagets värde anpassas till underskottets storlek och till beloppsspärren med hjälp av kapitaltillskott till underskottsföretaget. HFD bedömde dock att inför den aktuella försäljningen hade underskottsföretagets värde anpassats på ett annat sätt än genom kapitaltillskott. Därför ansåg HFD att upplägget inte strider mot lagstiftningens syfte. I promemorian beskrivs det som att upplägget godkändes trots att skatteförmånen framstår som det övervägande skälet till att transaktionen gjordes.

Därför vill regeringen införa en särskild begränsningsregel som förhindrar upplägg där skattefrågan kan antas ha utgjort det övervägande skälet för ägarförändringen. Begränsningsregeln ska kunna fungera direkt vid tillämpning av reglerna om underskottsavdrag, även utan tillämpning av skatteflyktslagen. I promemorian formuleras det som att ”möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett” (vår markering). Det är en skärpning mot att idag åtminstone kunna använda upp till 200 % av priset vid köpet, oavsett vad priset bedöms vara. Den särskilda begränsningsregeln ska införas genom en ny paragraf, 40 kap. 16 a § i inkomstskattelagen (IL).

Ägarförändringar i underskottsföretag utan andra tillgångar än likvida medel och fordringar inom koncernen tyder på att underskotten har varit det övervägande skälet. Då ska rätten att utnyttja tidigare års underskott upphöra (författningskommentaren till 40 kap. 16 a § IL).

Ägarförändringar i underskottsföretag med andra tillgångar eller som bedriver en aktiv rörelse tyder på att andra skäl än underskotten har varit övervägande. Då ska rätten att utnyttja tidigare års underskott kunna behållas (författningskommentaren till 40 kap. 16 a § IL). Underförstått ska då beloppsregeln kunna gälla, alltså att underskottsavdrag kan göras men fortfarande bara upp till 200 % av priset för andelarna.

  • Kommentar: Den nya bestämmelsen kom att införas i 40 kap. 17 a § IL i stället för 40 kap. 16 a § IL (prop. 2021/22:93)

 

Kontakta oss om företagsöverlåtelser

Ska du köpa eller sälja företag? Denna artikel visar att det är mycket att tänka på om företaget har underskottsavdrag från tidigare år. Kontakta oss så hjälper vi dig att genomföra överlåtelsen på ett lämpligt sätt i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.