Bild från regeringstillträdet 18 oktober 2022, illustrerar återtagna regler om skattereduktion för bilresor
Regeringens tillträde 18 oktober 2022 (Bild Frankie Fouganthin, commons.wikimedia.org, har beskurits)

Bara två dagar efter den nya regeringens tillträde släppte de nyheten att vi ska återgå till dagens regler med avdrag för arbetsresor. Den nya skattereduktionen från 2023 ska alltså inte bli verklighet.

Regeringens nya förslag finns i en promemoria som just har lämnats på remiss, med sista svarsdag redan 30 oktober 2022.

Promemorian innehåller i huvudsak två förslag.

  1. Riksdagens beslut om lagändringar den 9 juni om arbetsresor ska utgå
  2. Schablonavdragen för arbetsresor ska höjas 2023

Vi använder här ordet arbetsresor i betydelsen resor mellan hemmet och arbetet, samt tjänsteresor i betydelsen resor i arbetet.

Gamla reglerna för arbetsresor ska fortsätta gälla

Den nya regeringen: De beslutade lagändringarna om skattereduktion ska utgå. Det innebär att de nya reglerna om skattereduktion backas tillbaka till dagens system med avdrag.

Du får även i fortsättningen göra avdrag för arbetsresor med egen bil om du uppfyller samma villkor som idag. Du hittar en beskrivning av dagens villkor här.

Kravet att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress för varje anställd till Skatteverket genomförs inte.

 

Höjda schablonbelopp för arbetsresor från 2023

Den nya regeringen: Schablonbeloppet för avdragsgilla driftskostnader höjs från 1 januari 2023 (IL = Inkomstskattelagen):

  • 25,00 kr/mil: Egen bil (12 kap. 27 § IL)
  •   9,50 kr/mil: Förmånsbil, enbart el (12 kap. 29 § IL)
  • 12,00 kr/mil: Förmånsbil, övriga drivmedel inklusive hybrid (12 kap. 29 § IL)

 

Höjda schablonbelopp för tjänsteresor från 2023

Den avgående regeringen: Schablonbeloppen för tjänsteresor berördes inte i riksdagens beslut om skattereduktion för arbetsresor. Däremot remitterade förra regeringen en departementspromemoria med sista svarsdag 19 augusti 2022. I den remissen finns förslag om höjda schablonbelopp för tjänsteresor.

  • 25,00 kr/mil: Egen bil (12 kap. 5 § IL, 16 kap. 27 § IL)
  •   6,00 kr/mil: Förmånsbil, enbart el (12 kap. 5 § IL, 16 kap. 27 § IL)
  • 12,00 kr/mil: Förmånsbil, övriga drivmedel inklusive hybrid (12 kap. 5 § IL, 16 kap. 27 § IL)

Beloppen stämmer med den nya regeringens förslag till höjda schablonbelopp för arbetsresor, sånär som på beloppet för elbilar där förslaget från den avgående regeringen är 6 kr/mil för tjänsteresor och från den nya regeringen 9,50 kr för arbetsresor. Den nya regeringen kommenterar skillnaden, men tar inte upp reglerna för tjänsteresor i promemorian ”Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil”.

En möjlighet är att den nya regeringen tar upp schablonbeloppen för tjänsteresor i budgetpropositionen för 2023, och att beloppen blir lika för arbetsresor och tjänsteresor. Eftersom det senaste budet om schablonbelopp för elbilar är 9,50 kr/mil för arbetsresor bör detta komma att bli vad som gäller även för tjänsteresor.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse reglerna för arbetsresor och tjänsteresor har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag så du kan fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.