Fackföreningsavgift LO-borgenSkattereduktionen för fackföreningsavgift återinförs den 1 juli 2018. Det föreslår regeringen i promemorian ”Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift”, som avlämnades den 6 oktober av Finansdepartementet.

 

Tidplan

 • 2017-09-20: Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018 att de ska återkomma med förslag
 • 2017-10-06: Finansdepartementet avlämnar en promemoria med färdigt förslag till lagändring
 • 2017-10-06: Promemorian sänds ut på remiss (här är vi nu)
 • 2017-12-01: Sista dag för remissvar
 • 2017/2018: Vägen fram till lagändring
  • Förslagen i promemorian och remissvaren bereds inom Finansdepartementet
  • Bearbetat förslag lämnas till Lagrådet för granskning
   • Lagrådsremissen hoppas dock över ibland om ändringen bedöms som enkel
  • Efter eventuella ändringar lämnas proposition till riksdagen
   • Uppdatering 2018-03-25: Proposition avlämnades 2018-03-15
  • Förslaget behandlas i Skatteutskottet
  • Riksdagen fattar beslut
 • 2018-07-01: Lagändringen träder i kraft

 

Fackföreningsavgift ska ge sänkt skatt

 

Fram till 2007 fanns en skattereduktion för fackföreningsavgift. Skattereduktionen slopades dock den 1 januari 2007. Nu vill regeringen återinföra skattereduktionen.

Skattereduktionen ska bli 25 % av den sammanlagda fackföreningsavgiften som medlemmen har betalat under året, förutsatt att den sammanlagda avgiften är minst 400 kr. För 2018 räknas bara betalda medlemsavgifter under halva året, juli – december 2018.

Fackföreningen ska lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift, men en medlem kan begära att kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket.

 

 

Ingen ändring för arbetsgivarorganisationer

När skattereduktion för fackföreningsavgifter infördes förra gången, den 1 januari 2002, var ett av argumenten att åstadkomma en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till organisationer för arbetsgivare och arbetstagare.

Medlemsavgifter är inte avdragsgilla för företag. Arbetsgivarorganisationerna tillhandahåller dock sin service genom separata servicebolag och kostnaden för den delen är avdragsgill. Det var avdragsgillheten för servicen som ansågs vara en skattemässig olikbehandling.

Ingen ändring föreslås nu beträffande medlemsavgifter till arbetsgivarorganisationer, de är även i fortsättningen inte avdragsgilla.

 

Kommentarsfunktionen är avstängd.