Hälsovård Sjukvård Skattefri förmån slopas SjukvårdsförsäkringDagens skattefria förmån av privat sjukvårdsförsäkring slopas från den 1 juli 2018. Det föreslår regeringen i promemorian ”Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård”, som avlämnades den 26 september av Finansdepartementet.

 

Tidplan

 • 2017-09-20: Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018 att de ska återkomma med förslag
 • 2017-09-26: Finansdepartementet avlämnar en promemoria med färdigt förslag till lagändring
 • 2017-09-26: Promemorian sänds ut på remiss (här är vi nu)
 • 2017-11-24: Sista dag för remissvar
 • 2017/2018: Vägen fram till lagändring
  • Förslagen i promemorian och remissvaren bereds inom Finansdepartementet
  • Nytt förslag lämnas till Lagrådet för granskning (detta steg hoppas ibland över om ändringen bedöms som enkel)
  • Efter eventuella ändringar lämnas proposition till riksdagen
   • Uppdatering 2018-03-25: Proposition avlämnades 2018-03-15
  • Förslaget behandlas i Skatteutskottet
  • Riksdagen fattar beslut
   • Uppdatering 2018-04-15: Riksdagsbeslut är planerat till 2018-05-16
 • 2018-07-01: Lagändringen träder i kraft

 

Förmån av vård

Om företaget betalar kostnader för offentligt finansierad vård för en anställd, t.ex. sjukvårdsförsäkring eller läkemedelskostnader inom högkostnadsskyddet, så är kostnaderna avdragsgilla i företaget och beläggs med arbetsgivaravgifter. Den anställde ska skatta för förmånen, den är skattepliktig.

Om företaget betalar kostnader för privat finansierad vård för en anställd, t.ex. privat sjukvårdsförsäkring, så är kostnaderna inte avdragsgilla i företaget och beläggs inte med arbetsgivaravgifter. Den anställde skattar inte för förmånen, den är skattefri.

Ibland har företaget och den anställde kommit överens om löneväxling, dvs. sänkt lön mot att företaget betalar sjukvårdsförsäkringen. Då har den anställde bytt en del av den skattepliktiga lönen mot en skattefri förmån.

Regeringen vill ta bort den skattefria förmånen. Om företaget betalar privat sjukvårdsförsäkring så blir det en avdragsgill kostnad och den anställde ska skatta för förmånen, den blir skattepliktig. Förmånsvärdet ska vara företagets kostnad, t.ex. försäkringspremien. Liksom för andra skattepliktiga förmåner så minskar förmånsvärdet med vad den anställde eventuellt betalar.

Effekten av regeringens förslag blir att offentligt finansierad vård och privat finansierad vård kommer att hanteras likadant i skattereglerna. Det innebär bland annat slutet för att företag betalar privata operationer genom förmånlig skatteväxling.

Vårdkostnader och läkemedel som företag betalar för anställd som insjuknar utomlands under tjänsteresa eller under utlandsstationering ska dock vara skattefria även i fortsättningen, men inte om den anställde insjuknar utomlands under semester.

 

Se över din sjukvårdsförsäkring

Många människor berörs av ändringen. Nästan 650 000 personer har idag privata sjukvårdsförsäkringar. 72 procent av dessa försäkringar betalas av arbetsgivaren. Var tionde person av antalet sysselsatta i åldern 15-74 år har idag en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren.

Om du berörs, som företagare eller anställd, så bör du följa upp beslutet om lagändringen. Beslutar riksdagen enligt förslaget så bör du ha planerat i förväg för hur du vill göra med din sjuk- och hälsovård från den 1 juli 2018. Finns det t.ex. förutsättningar för dig att göra en privat operation med förmånlig löneväxling innan lagen i så fall träder i kraft? Tala gärna med din kontaktperson hos oss om dina funderingar!

Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet. Exakt vad det innebär får vi hoppas blir förtydligat under tiden fram till beslut om lagstiftning.

Kommentarsfunktionen är avstängd.