cardboard-box-155480_960_720

Uppdatering: Regeringen har lämnat en lagrådsremiss den 2 februari 2017 (Delstoppet för paketering av fastigheter till lagrådet). De nya reglerna ska gälla redan från den 28 oktober 2016. Förslagen i lagrådsremissen stämmer med promemorian som vi beskriver nedan.

Regeringen har gått ut med stopplagstiftning för skatteplanering med paketering av fastigheter i aktiebolag inför försäljning. Men var lugn, det gäller inte den typ av paketering som vi brukar tillhandahålla!

Paketering som stoppas

Den 28 oktober sändes en promemoria ut på remiss med förslag till lagändring som ska gälla från samma dag. Lagändringen tar sikte på när en fysisk person (enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag) ska sälja näringsfastighet till en extern köpare, men gör det via gåva till aktiebolag för att förvandla en del av den skattepliktiga vinsten till skattefria pengar.

Upplägget har använts för näringsfastigheter med ett skattemässigt anskaffningsvärde (långt) under taxeringsvärdet, alltså typiskt sett gamla innehav. Försäljning upp till det skattemässiga värdet är alltid skattefri, men genom att överlåta fastigheten till strax under taxeringsvärdet som gåva har även mellanskillnaden upp till taxeringsvärdet blivit skattefritt.

Överlåtelsen görs till ett aktiebolag som ägs av ett annat aktiebolag bildat av den fysiska personen och sedan har dotterbolaget sålts, med fastigheten i, till fastighetens marknadsvärde. Moderbolaget har då gjort en skattefri vinst på försäljningen av dotterbolaget, enligt allmänna regler om näringsbetingade andelar, och ägarna har kunnat ta ut vinsten utöver gåvans värde till skatt på 25 %. Upplägget kallas för Kattrumpan, efter ett kvarter på Södermalm i Stockholm där det användes.

Detta upplägg stoppas nu genom att en överlåtelse över det skattemässiga värdet ska anses vara en avyttring, inte en gåva. Det betyder att skatteberäkning ska göras som vid en vanlig försäljning, det går inte att få ut mellanskillnaden över det skattemässiga värdet skattefritt såsom för en gåva.

Vår paketering godtas

Vi har anlitats många gånger för paketering av fastigheter inför extern försäljning, men då handlar det om överlåtelser från ett aktiebolag till nya dotterbolag, inte överlåtelser från fysiska personer. Vår teknik leder också till skattefria vinster men på ett sätt som fortsätter att vara godkänt.

Du har som anlitat oss, eller tänker göra det, inför fastighetsförsäljning kan vara lugn eftersom vi inte arbetar med det upplägg som nu stoppas.

Kontakta oss inför din fastighetsförsäljning

Vi hjälper dig med alla steg i planeringen när du har en fastighetsförsäljning på gång. Tala med din kontaktperson hos oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.