kassaskåp 3:12-utredning låsta pengar låst utdelning låst vinst höjd skatt fåab

Uppdatering 2017-08-27: Regeringen backar helt om 3:12-regler.

Uppdatering 2017-03-27: Regeringen backar om delar av 3:12-förslaget.

3:12-utredningen har lämnat sina förslag till lagändringar för att höja skatten på utdelningar och vinster i ägarledda aktiebolag från 2018.

Utdelningar och vinster beskattas med 20 % inom ett årligen framräknat utdelningsutrymme och belopp över utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst med upp till 57 %. Utredningen har nu tagit fram förslag till nya regler som begränsar detta utdelningsutrymme ytterligare och dessutom höjer skatten inom utrymmet från 20 % till 25 %. Vi berättar här hur de nya reglerna ser ut, jämför dem med dagens regler och tipsar om hur du kan planera.

Alternativa beräkningar

Utdelningsutrymmet beräknas varje år i din privata deklarationsbilaga K10. Du väljer varje år det bästa av:

 1. Huvudregeln
  1. Kapitalbaserat utrymme och
  2. Lönebaserat utrymme eller
 2. Förenklingsregeln

Utdelningar begränsas dessutom, framför allt, av hur mycket bolaget faktiskt kan dela ut av sin vinst. Oavsett hur stort utdelningsutrymme du kan beräkna privat så går det ju inte att använda utrymmet om bolaget har lägre vinst eller förlust.

Kapitalvinst/förlust styrs av hur mycket du kan få för ditt bolag vid en försäljning.

Här koncentrerar vi oss dock på hur utdelningsutrymmet beräknas, inom vilket du beskattas för utdelningar och vinster inom kapital med en lägre skatt än inom tjänst.

 

Förenklingsregeln

Vi börjar med förenklingsregeln, alternativ 2.

 

schablonbeloppet sänks

Enligt denna regel får du beräkna ett schablonbelopp för utdelning varje år. Utrymmet för utdelning till 20 % skatt under 2017 är 163 000 kr, men 2018 sänks utrymmet till 108 000 kr.

Schablonbeloppet gäller bolaget. Om ni är flera delägare i bolaget fördelas utrymmet på andelen var och en av er äger. Är ni två delägare som äger hälften var blir det alltså 81 000 kr per person 2017 och 54 000 kr per person 2018.

 

Schablonbelopp bara i ett bolag

Företagare som äger flera aktiebolag kan enligt dagens regler beräkna förenklingsregeln i ett valfritt bolag varje år, men måste då använda huvudregeln för att beräkna utdelningsutrymmet i de övriga bolagen. Det föreslår utredningen ska ändras från 2018 till att om förenklingsregeln används i ett bolag så får inget utdelningsutrymme alls beräknas i de övriga bolagen samma år.

 

Huvudregeln

Nu kommer vi till huvudregeln, alternativ 1.

 

kapitalbaserat utrymme

Du får varje år beräkna ett utdelningsutrymme med en procentsats på ditt anskaffningsvärde för aktierna. För utdelningar under 2016 är procentsatsen 9,65 %. Om du har betalat 100 000 kr för aktierna i ditt bolag blir det kapitalbaserade utdelningsutrymmet 2016 alltså 9 650 kr. Utdelningsutrymmet 2017 och 2018 kan vi inte beräkna ännu, eftersom det dröjer ett par veckor till innan vi känner till statslåneräntan för 2016 och 2017.

Anskaffningsvärdet är vad du har betalat för aktierna, ökat med eventuella ovillkorade aktieägartillskott. Vi avråder dock från sådana tillskott eftersom de låser in pengarna i bolaget och du måste vänta till en framtida försäljning för att få tillbaka tillskottet, på samma sätt som aktiekapitalet.

Utredningen föreslår ingen ändring för det kapitalbaserade utrymmet, så samma principer ska alltså fortsätta att gälla.

 

lönebaserat utrymme

Det kapitalbaserade utrymmet ovan kombineras med ett lönebaserat utrymme – förutsatt att bolaget har betalat ut löner förstås!

Du måste först uppfylla ett krav på egen lön för att få beräkna lönebaserat utrymme. Uppfyller du kravet så får du använda en viss andel av bolagets totala lönesumma som eget utdelningsutrymme.

 

löneuttagskrav – Lägsta

För att ta ut utdelning inom löneregeln 2017 enligt dagens regler krävs det att du har tagit ut en lön under 2016 på minst 375 000 kr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon annan än dig.

Utredningen ökar löneuttagskravet. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 518 000 kr, fortfarande förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon fler än dig.

En första förutsättning är förstås att bolaget klarar av en sådan lönekostnad till dig samt de arbetsgivaravgifter som hela lönen medför. Du kan i så fall väga bolagets kostnad för löner och avgifter mot de privata konsekvenserna. Du kommer att ligga strax över gränsen för att betala statlig skatt 20 %, men du har också tjänat in maximal sjukpenninggrundande inkomst och maximal pensionsgrundande inkomst. Har du bilförmån bör du absolut använda dig av omvänd löneväxling för att får drag hjälp till rätt lönenivå.

 

löneuttagskrav – högsta

Om bolaget betalar löner även till andra än dig själv så ökar kravet på din egen lön för att du ska få använda löneregeln, men bara upp till en viss nivå.

För att få använda löneregeln 2017 i ett bolag med höga lönesummor (över 4 270 000 kr) måste du ta ut en egen lön under 2016 på minst 570 000 kr.

Utredningen ökar taket för löneuttagskravet. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 i ett bolag med höga lönesummor (över 8 610 000 kr) som du äger själv krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 923 000 kr.

Så höga lönenivåer kräver mycket eftertanke. Privat beskattas ca 200 000 kr med statlig skatt 20 % och närmare 300 000 kr med högsta statliga skatt 25 %. Bolaget fortsätter att betala fulla arbetsgivaravgifter, men lönenivån på 923 000 kr ger inga ytterligare sociala förmåner jämfört med den lägsta lönen för löneregeln, 518 000 kr. Huvudfrågan blir då om det ökade utdelningsutrymmet kommer att användas inom kort och om det ger sådan avkastning privat att det är värt de stora extrakostnaderna.

Se över din årsinkomst från bolaget för 2016, det är sista chansen att få ett bra löneunderlag 2017 till rimlig lönenivå innan de nya reglerna börjar gälla!

 

löneuttagskrav – närstående

Närstående kan kombinera sina löneuttag, t.ex. räcker det att en av de närstående som arbetar i bolaget uppfyller lönekravet.

Om bolaget inte klarar hög lön till alla närstående så kan en bra planering vara att en i taget av de närstående uppfyller lönekravet varje år, medan de övriga tar ut löner upp till gränsen för jobbskatteavdraget som i alla fall ger ett bra tillskott utan inkomstskatt.

huvudregeln – utdelningsutrymme för löneunderlaget

Om du nu har klarat löneuttagskravet, vad ger det då i utdelningsutrymme?

Enligt dagens regler får du använda 50 % av bolagets totala lönesumma som utdelningsutrymme, förutsatt att du äger hela bolaget. Annars får du använda din andel av bolagets lönesumma för att beräkna utdelningsutrymmet. Utdelningsutrymmet enligt huvudregeln blir då 197 000 kr 2017 om du tar ut 375 000 kr i årslön 2016 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer, och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 000 kr. Det är bättre än förenklingsregeln, som ju ger ett utrymme på 163 000 kr 2017. Löneregeln är alltså förmånligare redan på lägsta nivån och sedan ökar skillnaden snabbt med högre lönesummor.

Utredningen föreslår nu en trappa där du får räkna löneutrymme för din andel av bolagets totala lönesumma med 10 % av lönesumman upp till 492 000 kr, 25 % av lönesumman mellan 492 000 kr och 3 690 000 kr samt 50 % av lönesumman över 3 690 000 kr.

Utdelningsutrymmet 2018 blir då 65 000 kr om du tar ut 518 000 kr i årslön 2017 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer, och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 000 kr. Det är sämre än förenklingsregeln, som ju ger ett utrymme på 108 000 kr 2017.

Trots att löneuttaget i detta exempel är 143 000 kr högre (518 000 kr – 375 000 kr) blir alltså utdelningsutrymmet 132 000 kr lägre (65 000 kr – 197 000 kr).

 

Brytpunkt mellan huvudregeln och förenklingsregeln

I praktiken krävs det ett löneunderlag på minst 688 000 kr enligt de nya reglerna, i kombination med ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 000 kr, innan löneregeln blir förmånligare än förenklingsregeln.

688 000 kr i egen lön 2017, och inga övriga löner i bolaget, ger nämligen ett löneutrymme 2018 på 98 000 kr och ett kapitalbaserat utrymme på ca 10 000 kr, tillsammans 108 000 kr vilket är det samma som förenklingsregelns 108 000 kr.

 

Skattesatserna höjs

Utdelning och vinst vid försäljning av aktier beskattas nu i tre nivåer enligt följande.

 1. Inkomst av kapital: 20 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: 30 % över 5 337 000 kr (utdelning) eller 5 930 000 kr (vinst vid försäljning) under 2017

Utredningen föreslår förändringar av skattesatserna samt att taken samordnas för tjänstebeskattning av utdelning och vinst vid försäljning.

 1. Inkomst av kapital: Höjs från 20 % till 25 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Oförändrat upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: Sänks från 30 % till 25 % över 6 150 000 kr i utdelning och vinst vid försäljning under 2018

Utdelningar inom utdelningsutrymmet beskattas alltså med 20 % under 2017 och 25 % under 2018. Det innebär att du bör försöka ta ut utdelning inom hela utdelningsutrymmet 2017, även om du brukar spara en del av utrymmet i vanliga fall. Om bolaget inte klarar en så hög utdelning likviditetsmässigt så kan du låna tillbaka pengar till bolaget, efter avdrag för skatten som du behöver betala för utdelningen. Sådana lån förutsätter dock att bolaget just behöver låna pengarna, om du ska kunna ta ut ränta. Dessutom bör du tänka på att det finns en förlustrisk för ditt lån till bolaget om verksamheten får problem i framtiden.

Att skatten för höga utdelningar och vinster vid försäljning av aktier sänks till 25 % medför att skatten hamnar på samma nivå som för okvalificerade andelar, som ju beskattas med 25 % för all utdelning och vinst vid försäljning oavsett belopp. Det innebär att den som strävar efter en karantänlösning (5-25-bolag) för att få 25 % beskattning på hela det återstående kapitalet efter att ha varit passiv i fem år nu får mindre anledning att samla på sig höga utdelningsutrymmen före försäljningen, om de inte används för löpande utdelningar. Ett högt utdelningsutrymme är dock bra för att få ut mer av försäljningsbeloppet direkt, men skatten blir den samma (25 %) som för resten av beloppet som erhålls efter fem år.

 

Utdelningsutrymmet kan sparas

Om utdelningsutrymmet inte kan användas, helt eller delvis, så får du spara det oanvända utrymmet till kommande år. Den möjligheten kommer att finnas kvar oförändrat enligt förslaget till nya regler.

 

Nya 3:12-reglerna ska gälla från 2018

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska gälla fr.o.m. 2018-01-01, alltså för utdelningar och försäljning av aktier under 2018 och senare.

Tänk på att utdelningsutrymmen 2018 bygger på löner under 2017!

Utredningsförslaget ska nu remissbehandlas, dvs. myndigheter, organisationer och andra ska ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Reglerna är redan komplicerade och kommer att bli ännu svårare att förstå med utredningsförslaget, vilket stämmer dåligt med den stående instruktionen för lagstiftningsärenden att tänka på förenklingar. Det kan bli ändringar innan regeringens slutliga förslag till lagändring kommer.

 

Kontakta oss

Reglernas utformning gör att det måste bli olika rekommendationer till olika företag och företagare, beroende på den ekonomiska situationen hos respektive företag och dess ägare. Vi hjälper dig självklart med rådgivning om din situation och tar fram svar för just dig på t.ex. följande punkter.

 • Hur påverkas exemplen ovan om du inte äger alla aktier i bolaget?
 • Hur mycket ger förenklingsregeln i ditt fall?
 • Hur stort kapitalbaserat utrymme har du?
 • Hur stor lön bör du ta ut 2016 för att utnyttja sista året med löneregeln 2017?
  • Kombinera med omvänd löneväxling för bilförmån?
  • Hur stämmer den planerade lönen med mål för förmånsgrundande inkomster, inkomstskatt etc?
  • Kan närståendereglerna användas?
  • Hur stort löneutrymme får du då?
 • Är det värt kostnaden för dig att öka lönen 2017 för löneregeln 2018?
 • Planera för utdelning/försäljning 2017 för att utnyttja sista året med lägre kapitalskatt?
 • Resultatplanering i företaget för att få fram utdelningsbara medel?
 • Vilken regelkombination passar dig bäst?
 • Planera för försäljning?

Kontakt

Kommentarsfunktionen är avstängd.