kassaskåp 3:12-utredning låsta pengar låst utdelning låst vinst höjd skatt fåab

Uppdatering 2017-08-27: Regeringen har dragit tillbaka förslaget 2017-08-26 och går alltså inte vidare med lagändringen (Regeringen backar helt om 3:12-regler).

Uppdatering 2017-06-10: Lagrådsremiss om nya 3:12-regler.

3:12-utredningens förslag till höjd beskattning av utdelning och vinst vid försäljning av aktier i ägarledda aktiebolag har varit ute på remiss och mött hård kritik. Regeringen backar nu på viktiga punkter (men tar igen det på andra ställen) och har just sänt ut ett nytt förslag på remiss. Den kanske enskilt viktigaste ändringen är att schablonbeloppet får vara kvar oförändrat.

Du hittar en utförlig beskrivning av utredningens förslag i vår artikel 3:12-utredningen höjer skatt på utdelning och vinst, med räkneexempel som illustrerar de olika reglerna nu och efter lagändringen.

Regeringen har dock ändrat förslaget på flera punkter. De nya reglerna ska liksom enligt förra förslaget gälla från och med inkomståret 2018, dvs utdelningar och vinster vid försäljning av aktier från och med nästa år. Vi berättar här om de väsentligaste ändringarna.

 

Löneunderlag

Utdelning kan tas ut inom ett lönebaserat utrymme, ditt löneunderlag. Det är din andel av bolagets totala löneunderlag beräknat enligt din andel av bolagets aktier.

Så här ser regeringens nya förslag ut. Beloppen har beräknats enligt inkomstbasbeloppet för 2017, vilket tillsammans med löner utbetalda under 2017 kommer att styra utrymmet för utdelningar under 2018.

 1. 15 % av ditt löneunderlag upp till 369 000 kr (6 inkomstbasbelopp)
  • Förra förslaget: 10 % upp till 492 000 kr (8 inkomstbasbelopp)
 2. 30 % av ditt löneunderlag mellan 369 000 kr och 3 690 000 kr (6 – 60 inkomstbasbelopp)
  • Förra förslaget: 25 % mellan 492 000 kr och 3 690 000 kr (8 – 60 inkomstbasbelopp)
 3. 40 % av ditt löneunderlag över 60 inkomstbasbelopp
  • Förra förslaget: 50 % över 3 690 000 kr (60 inkomstbasbelopp)

I steg 1 och 2 ökas alltså procentsatserna och gränserna sänks. Båda ändringarna leder till bättre utdelningsutrymme för de allra flesta utdelningar som brukar tas ut, alltså i de lägre nivåerna.

I steg 3 minskas däremot procentsatsen, vilket leder till sämre utdelningsutrymme i på den högsta nivån.

Idag får lönebaserat utrymme beräknas upp till ett generellt tak på 50 gånger den egna eller närståendes lön från företaget per år. Det taket föreslås slopas från 2018.

Den som äger mindre än 4 % av kapitalet i bolaget får inte tillämpa löneregeln idag. Regeringen föreslår att löneregeln ska få tillämpas från och med 2018 även för dessa delägare, men ett tak på 25 % av löneuttaget införs. En ägare till mindre än 4 % av kapitalet ska alltså få tillämpa löneregeln och beräkna löneutrymme 2018 upp till maximalt 25 % av sin egen lön från företaget under föregående år, 2017.

 

Löneuttagskrav

För att få använda löneregeln krävs det att du tar ut tillräckligt hög lön själv. Regeringen föreslår nu att nuvarande regler ska få vara kvar, i stället för de kraftigt höjda kraven som utredningen föreslog.

Så här ser det ut, med regeringens förslag att inte göra någon ändring. Beloppen har beräknats enligt inkomstbasbeloppet för 2017, vilket tillsammans med löner utbetalda under 2017 kommer att styra utrymmet för utdelningar under 2018.

 • Du måste ta ut en egen lön på minst 369 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala lönesumma
  • Förra förslaget: 492 000 kr (8 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala lönesumma
  • Om du är den ende anställde i bolaget innebär det att du måste ta ut minst 387 450 kr i lön
  • Löneregeln ger dig då ett utdelningsutrymme på 60 885 kr (15 % av 369 000 kr + 30 % av 18 450 kr)
  • Om du är ende ägaren i bolaget blir schablonregeln betydligt förmånligare (se nästa avsnitt nedan)

I bolag med höga lönesummor, dvs. med många anställda, skulle löneuttagskravet bli orimligt högt. Därför finns det ett tak som regeringen nu också föreslår ska få bli kvar oförändrat.

 • Om du tar ut en egen lön på minst 590 400 kr (9,6 inkomstbasbelopp) så får du använda löneregeln, oavsett hur högt lönebeloppet är i bolaget
  • Förra förslaget: 922 500 kr (15 inkomstbasbelopp)

 

Schablonregeln

I stället för löneregeln får du använda en schablonregel. Utredningen föreslog en sänkning av schablonbeloppet, men regeringen föreslår nu att nuvarande regler behålls.

Så här ser det ut, med regeringens förslag att inte göra någon ändring. Beloppen har beräknats enligt inkomstbasbeloppet för 2017, vilket kommer att styra utrymmet för utdelningar under 2018.

 • Ägarna i bolaget får med denna regel ett gemensamt utdelningsutrymme på 169 125 kr (2,75 inkomstbasbelopp)
  • Utredningen föreslog en sänkning till 107 625 kr (1,75 inkomstbasbelopp)
  • Äger du alla aktier i bolaget själv så får du också hela schablonbeloppet som utdelningsutrymme

 

Kombination av reglerna

Om du äger flera bolag får du bara använda schablonregeln i ett bolag, valfritt vilket. I övriga bolag ska du beräkna utdelningsutrymmet enligt huvudregeln, som bl.a. innehåller löneregeln.

Utredningen föreslog att om du använder schablonregeln i ett bolag så ska du inte få beräkna något utdelningsutrymme alls i dina övriga bolag under det året. Denna inskränkning behåller regeringen, som alltså går vidare med utredningens förslag med avsikten att denna nya begränsning ska gälla från och med utdelningar under 2018.

 

Tak för tjänstebeskattning

Utdelning och vinst vid försäljning av aktier beskattas i tre nivåer för ägarledda aktiebolag. Så här ser regeringens förslag ut nu. Beloppen avser utdelning och/eller försäljning under 2018.

 1. Inkomst av kapital: Höjs från 20 % till 25 % av belopp inom utdelningsutrymmet
  • Stämmer med förra förslaget
 2. Inkomst av tjänst: Oförändrat, upp till 57 % av belopp över utdelningsutrymmet men under takbeloppen
  • Stämmer med förra förslaget och med dagens regler
 3. Inkomst av kapital: Oförändrat, 30 % av utdelning/vinst över takbeloppen
  • Stämmer med dagens regler, medan utredningen föreslog 25 %
 • Takbelopp för tjänstebeskattning av utdelning och/eller vinst: Höjs till 7 380 000 kr (120 inkomstbasbelopp)
  • Förra förslaget: 6 150 000 kr (100 inkomstbasbelopp)
  • Enligt dagens regler är takbeloppen 5 535 000 kr för utdelning (90 inkomstbasbelopp) och 6 150 000 kr för vinst (100 inkomstbasbelopp)

Skatten höjs alltså för utdelningar och vinster inom utdelningsutrymmet från och med nästa år (nivå 1). För överskjutande belopp tas den högre tjänstebeskattningen ut upp till ett högre tak än idag, vilket alltså höjer skatten vid höga utdelningar och vinster (nivå 2). Slutligen uteblir skattesänkningen som utredningen hade föreslagit för utdelningar och vinster över takbeloppen (nivå 3).

 

Tidplan

Regeringens nuvarande förslag har sänts ut på remiss den 22 mars 2017. Remisstiden går ut den 24 april 2017. Därefter bearbetas remissynpunkterna innan en lagrådsremiss kan beslutas. Efter granskningen i lagrådet tar regeringen fram en proposition till riksdagen för beslut. De nya reglerna ska sedan träda i kraft den 1 januari 2018 och börja gälla från och med inkomståret 2018.

 

Kontakt

Tala med din kontaktperson hos oss om hur förslaget till nya regler kommer att påverka just dig!

Kommentarsfunktionen är avstängd.