Budgetpropositionen 2019
Budgetpropositionen 2019 (Bild: Riksdagen)

Efter många turer har riksdagen nu kunnat besluta om budgeten för 2019. Riksdagen frångick Finansutskottets förslag att godkänna regeringens budgetproposition och avslå motionerna. Riksdagen antog visserligen regeringens proposition, men med ett antal ändringar enligt budgetförslagen från M och KD. Vi beskriver här de viktigaste färdiga och kommande skatteändringarna.

 

Färdiga skatteändringar från 1 januari 2019

Jobbskatteavdraget förstärks genom förslaget från M och KD, i stället för att sikta på ett avskaffande som regeringen ville.

Brytpunkten för 20 % statlig skatt ändrades från regeringens förslag 487 700 kr till förslaget från M och KD 504 400 kr. Upp till den inkomsten betalas alltså enbart kommunal inkomstskatt. Ändringen minskar avståndet till PGI-taket, som är 519 700 kr. För att tjäna in maximal pensionsgrundande inkomst 2019 under 2019 måste du alltså betala statlig skatt på 15 300 kr av inkomsten (519 700 kr – 504 400 kr). Det innebär 3 060 kr i statlig skatt (15 300 kr x 20 %), jämfört med 6 400 kr enligt regeringens förslag. Våra beräkningar hittar du på sidan Basbelopp för 2019.

Skattesänkningen för pensionärer utökas. Det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 65 år den 1 januari 2019 höjs för fler personer genom förslaget från M och KD än i förslaget från regeringen.

Socialavgifterna blir oförändrade 2019 trots att både sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har kunnat sänkas. Anledningen är att den allmänna löneavgiften höjs lika mycket. Den allmänna löneavgiften har därmed höjts från 1,50 %, när den infördes 1995, till 11,62 % under 2019. Avgiften, som kallas en dold skatt i debatten, kritiseras starkt och ett antal företag har framfört att utan den allmänna löneavgiften skulle fler kunna anställas. Trots kritiken antogs regeringens förslag på denna punkt. 2019 har vi alltså kvar samma nivåer som 2018 för de fulla arbetsgivaravgifterna (31,42 %) och egenavgifterna (28,97 %).

 

Kommande skatteändringar under 2019

Riksdagens beslut att anta budgetreservationerna från M och KD innebär också en uppmaning från riksdagen till regeringen att återkomma med förslag till lagändringar på en rad punkter, som ska börja gälla den 1 april och den 1 juli 2019. Vi återger argumenten i budgetreservationerna utan att ta ställning till dem. Avsikten är att sätta in ändringarna i ett sammanhang, oavsett synen på dem.

 

Skatteändring från 1 april 2019

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter ska slopas. M och KD motiverar det med att ”lägre skatt på arbete generellt är att föredra framför en skattereduktion som baseras på medlemskap i en förening”. Den generella skattesänkningen för arbete uppnås genom förstärkta jobbskatteavdrag.

 

Skatteändringar från 1 juli 2019

Växa-stödet till enskilda näringsidkare ska slopas. M och KD motiverar det med att ”den del av stödet som riktar sig till enskild firma är felriktat och riskerar att skapa problem för just dem man avser att hjälpa. Enskild firma är inte en lämplig företagsform för anställningar, då den innebär ett obegränsat ekonomiskt ansvar för alla företagets åtaganden. Med anställningsansvar ökar den ekonomiska risken när företaget ska ta ansvar för t.ex. arbetsledning, arbetsmiljö, sjuklön och löneadministration”. Detta stämmer väl med vårt synsätt, vi har varnat för det obegränsade personliga ansvaret i enskild näringsverksamhet sedan stödet infördes. I aktiebolag däremot ska stödet finnas kvar, vilket vi inte heller ser någon risk med.

Den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. M och KD säger här att ”Många vill stanna kvar ett eller flera år längre på arbetsmarknaden och då ska politiken underlätta för det genom att ge arbetsgivare större möjligheter att via lägre skatter skapa förutsättningar för att ge goda villkor för den som stannar kvar på arbetsmarknaden lite längre i slutet av yrkeslivet.”

Hindren för generationsskiften i ägarledda aktiebolag ska tas bort, eftersom det är ”orimligt att det är skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till närstående jämfört med någon annan”. Här finns det ett färdigt lagförslag från 2016 som M och KD vill ska leda till lagstiftning.

RUT-avdraget ska utvidgas och höjas. Taket ska höjas i ett första steg från dagens 25 000 kr till 50 000 kr. Tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget ska utvidgas till ”t.ex. tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården” enligt M och KD, som också vill utreda ”ett mer generöst RUT-avdrag för äldre”. När tjänsterna som kan ingå i RUT-avdraget har utökats anser de att taket bör höjas i ett nästa steg till 75 000 kr per person och år.

Flygskatten ska slopas. Flygskatten som infördes 2018 ”har visat sig ha negativa samhällsekonomiska effekter och mycket liten positiv inverkan på klimatet” enligt M och KD.

Skattereduktionen för gåvor ska återinföras. ”Skatteavdraget visade god effekt, då givandet ökade till välgörande ändamål. Utformningen av ansökningsförfarandet säkerställde att organisationen och ändamålen för gåvorna levde upp till lagstiftningens krav” menar M och KD.

 

Kontakta oss om budgetbeslutets effekter för dig

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Kommentarsfunktionen är avstängd.