Rosenbad, Stockholm, illustrerar extra ändringsbudgeten till riksdagen
Rosenbad, Stockholm (Bild: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons – har beskurits)

Regeringen har avlämnat tredje extra ändringsbudgeten till riksdagen den 3 februari. Samma dag avlämnade regeringen en proposition om tillfälligt återinförande av möjligheten till helt digitala bolagsstämmor och föreningsstämmor.

Uppdateringar 24 februari 2022: Riksdagen har fattat beslut om tredje extra ändringsbudgeten den 24 februari och om stämmor den 23 februari, se kommenterar till respektive punkt.

 

Tredje extra ändringsbudgeten

Här hittar du propositionen, regeringens förslag till riksdagen.

Propositionen innehåller förslag på följande områden.

 • Anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Skatteverket ska få medge ytterligare anstånd med upp till 24 månader, men bara i kombination med en avbetalningsplan
  • Beslut 24 februari 2022: Anståndstiden utökas till 36 månader i stället för 24 månader
  • Lagändring: Lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (2009:99)
  • Tidigare förslag var 15 månader, men regeringen drog tillbaka det inför detta nya förslag
 • Karenstiden för korttidsstöd
  • Tillfälligt slopande av karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete
  • Beslut 24 februari 2022: Enligt regeringens förslag
  • Arbetsgivare som har fått korttidsstöd under pandemin (mars 2020-september 2021) ska kunna få det igen utan hinder av den ordinarie karenstiden på två år
  • Lagändring: Lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948)
 • Evenemangsstöd
  • Förlängning av stödet till 30 juni 2022 (nu gäller 31 mars 2022)
  • Höjning av stödet till 90 % av kostnaderna (nu gäller 70 %)
  • Höjning av taket för stöd till 22,5 mkr (nu gäller 17,5 mkr)
  • Beslut 24 februari 2022: Enligt regeringens förslag
  • Budgetändring: Stödet förutsätter godkännande av EU-kommissionen

Den 24 februari planerar riksdagen att fatta beslut om den extra ändringsbudgeten (uppdatering 24 februari 2022: Riksdagen fattade beslutet enligt tidplan, den 24 februari 2022).

 

Digitala stämmor

Här hittar du propositionen, regeringens förslag till riksdagen.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198) ökade företagens möjligheter att använda sig av fullmakter och poströstning vid stämmor från 15 april 2020. Från 18 maj 2020 utökades undantaget så att det blev möjligt att genomföra helt digitala stämmor. Lagen upphörde att gälla 31 december 2021 och sedan har ordinarie regler om stämmor gällt.

Propositionen innehåller förslag om att återinföra de tillfälliga undantagen och att medge helt digitala stämmor, från 1 mars 2022 till 31 december 2022. Det ska vara möjligt att tillämpa undantagen redan nu, och t ex kalla till en digital stämma, men stämman måste hållas tidigast den 1 mars 2022.

Inom Justitiedepartementet pågår arbetet med att analysera om reglerna om digitala stämmor kan permanentas.

Den 23 februari planerar riksdagen att fatta beslut om propositionen (uppdatering 24 februari 2022: Riksdagen fattade beslutet som planerat den 23 februari 2022).

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation. Du kan också få stor hjälp av vår omfattande översikt över coronastöd för företagare.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.