bil reseavdrag

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över systemet för reseavdrag. I höstbudgeten för 2018 aviserades att en översyn ska göras och nu har arbetet startat.

 

Tidplan

Den 21 december 2017 tillsattes en kommitté, som ska lämna ett betänkande senast den 1 juli 2019.

Ingenting sägs i utredningsdirektivet om när de nya reglerna är tänkta att börja gälla, annat än att den nya utformningen av reseavdraget ska bidra ”till klimatmålet för transportsektorn 2030”.

 

Målsättningar

Utredningen ska ta fram ett förslag till förändrat system för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Ett nytt system ska uppfylla flera mål.

 • Gynna låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar
 • Vara enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än idag
  • I en undersökning 2003 hittade Skatteverket fel hos 48 % av de som begärt reseavdrag
 • Bidra till regionförstoring och därmed rörligheten på arbetsmarknaden
 • Bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030

Klimatmålet för transportsektorn beslutades i juni 2017. Innebörden är ”att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010”.

 

Avståndsbaserat reseavdrag

Kommittén ska analysera hur ett avståndsbaserat system kan utformas. Om kommittén bedömer att detta är ett lämpligt system ska den ta fram lagförslag för ett avståndsbaserat reseavdrag.

Kommittén ska undersöka flera saker inom ramen för ett avståndsbaserat avdrag.

 • Ska det finnas en nedre gräns för reseavdraget?
  • Idag får reseavdrag göras bara för den del som överstiger 11 000 kr per år
 • Bör det införas en övre gräns för reseavdrag?
 • Beloppet för avdrag per mil?
  • Idag gäller 18,50 kr/km (egen bil), 6,50 kr (förmånsbil som är dieseldriven) och 9,50 kr (förmånsbil som drivs med övriga drivmedel)
 • Vilket minsta avstånd mellan bostad och arbetsplats ska krävas för reseavdrag?
  • Idag gäller minst 2 km vid resor med allmänna färdmedel, samt 5 km och 2 timmars tidsvinst vid resor med bil

 

Kontakt

Har du frågor om ditt reseavdrag så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.