Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Under en turbulent dag i riksdagen tillträdde vår nya statsminister, varefter riksdagen röstade igenom oppositionens budget och statsministern avgick. Det är inte helt lätt att följa vad som beslutades, men i denna artikel ska vi hjälpa vi dig att se vad som faktiskt hände.

 

Rambeslutet för budgeten 2022

Budgeten för varje år beslutas i två steg. Steg 1 är rambeslutet i november, därefter kommer steg 2 med beslut om varje utgiftsområde senast i mitten av december. Steg 1 med rambeslutet för budgeten 2022 fattade riksdagen beslut om den 24 november. Vi har skrivit om budgetpropositionen för 2022 här.

Riksdagen har nu antagit Finansutskottets betänkande, men med oppositionens budget i stället för regeringens. Här är länkar till dokumenten.

 

propositioner som togs in i rambeslutet

I budgetpropositionen aviserade regeringen att man skulle återkomma med färdiga förslag till riksdagen. Det har man gjort i särskilda propositioner, varav fem kom att ingå i rambeslutet den 24 november.

 1. Enklare regler för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort
  • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri
   ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag (prop. 2021/22:16 )
  • Ja till hela propositionen
   • 1. Skattefri ersättning för ökade utgifter (traktamente) vid tillfälligt arbete på annan ort
   • … på samma sätt som för tjänsteresa
   • … om arbetet ska pågå högst 1 månad och avståndet mellan bostad och arbetsplats är längre än 50 km
   • 2. Skattefri kostnadsersättning för den som är tillfälligt anställd hos statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid kris eller liknande i Sverige
 2. Reklamskatten avskaffas
  • Avskaffad reklamskatt (prop. 2021/22:20)
  • Ja till hela propositionen
 3. Höjda gränser för när personaloptioner kan användas på skatteförmånligt sätt
  • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av
   personaloptioner i vissa fall (prop. 2021/22:25)
  • Ja till hela propositionen
   • Beskattning som inkomst av kapital först när andel som förvärvas genom personaloptionen säljs, inga arbetsgivaravgifter för företaget
   • Systemet bygger på ett antal förutsättningar men nu har följande ändrats
   • Ska gälla företag med under 150 anställda (höjning från under 50 anställda)
   • Ska gälla företaget med nettoomsättning eller balansomslutning (summa tillgångar) på högst 280 mkr (höjning från 80 mkr)
   • Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna
   • Personaloptionen ska kunna användas för förvärv inte bara av andel utan även av teckningsoption
 4. Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks
  • Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster,
   sjukersättning och aktivitetsersättning (prop. 2021/22:33)
  • Nej till förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
  • Ja till förstärkt skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning
   • Skattereduktionen ska i princip motsvara jobbskatteavdraget, för att ta bort skillnaden i beskattning jämfört med arbetsinkomster
 5. En cykelförmån införs
  • Skattelättnad för cykelförmåner och skattefri
   uthyrning av personliga tillgångar (prop. 2021/22:34)
  • Ja till skattelättnad för cykelförmåner
   • Skattefri förmån upp till 3 000 kr om året, om förmånen är högre ska bara det överskjutande beloppet beskattas
  • Nej till skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Alla lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

 

Tre nya skatteförslag från oppositionen

Rambeslutet i riksdagen omfattade ytterligare tre skattebeslut, som inte grundade sig på propositioner från regeringen. De grundade sig i stället på förslag från oppositionen som togs in i Finansutskottets betänkande (bilaga 9 Utskottets lagförslag).

 1. Höjt grundavdrag för personer över 65 år
 2. Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare
 3. Utökad avdragsrätt för gåvor
  • Skattereduktionen ska uppgå till 25 % av underlaget, liksom idag
  • Men taket för skattereduktionen fördubblas, från dagens 1 500 kr till 3 000 kr per år från 2022
  • Det höjda taket innebär att gåvor upp till 12 000 kr per år kommer att ge skattereduktion (12 000 kr x 25 % = 3 000 kr)

Även dessa lagändringar börjar gälla den 1 januari 2022.

 

Inget beslut nu om taket för sjukpenninggrundande inkomst

Regeringens budget innehöll bara ett färdigt lagförslag, nämligen om höjning av taket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den frågan ledde inte till något beslut nu, det blir troligen inom sitt utgiftsområde till mitten av december 2021. Vi kan inte nu förutsäga hur beslutet blir, om taket för SGI kommer att höjas eller inte, men vi följer frågan.

Uppdatering 16 december 2021: Riksdagen har antagit regeringens förslag till höjt SGI-tak.

 

Höständringsbudgeten för 2021

Samtidigt med budgetpropositionen för 2022 presenterade regeringen även sin ordinarie höständringsbudget för 2021. Det har vi skrivit om här.

Riksdagen antog Finansutskottets betänkande med regeringens budget, utan ändringar. Här är länkar till dokumenten.

 

Kontakta oss om skattenyheterna

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.