Inledningen till budgetpropositionen för 2022
Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Den 20 september avlämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Den innehåller många nyheter, som har förhandspublicerats successivt. Här kan vi äntligen ge dig en helhetsbild.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Vi delar upp nyheterna i färdiga förslag och aviseringar om att regeringen återkommer.

Numret i början av varje punkt refererar till var förslaget behandlas i respektive del av budgeten. Vi berättar om förslagen i två avsnitt. Först skattefrågor, sedan övriga frågor.

 

Skattefrågor – Aviserade förslag

På samtliga punkter aviserar regeringen vad de avser att förändra, men utan att lämna färdiga lagförslag. Regeringen ska återkomma senare till riksdagen med färdiga lagförslag för  beslut.

Regeringen anger i budgeten bara ungefärliga tidpunkter för när de ska återkomma. Vi har lagt in ”Proposition planerad till…” där vi har närmare besked från propositionsförteckningen för hösten 2021.

Volym 1 – Förslag till statens budget för 2022, finansplan och skattefrågor.

 • 11.1 Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster
  • Skattereduktionen höjs till 2 820 kr
  • … för fastställd förvärvsinkomst (alltså efter grundavdrag) från en årsinkomst på 65 000 kr, med full effekt från en årsinkomst på 265 000 kr
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-19
 • 11.3 Skattereduktion för avgift till A-kassa
  • Skattereduktion införs med 25 % av årets betalade avgift
  • Börjar gälla 2022-07-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.4 Skattelättnad för cykelförmån
  • Cykelförmån ska vara skattefri för första 3 000 kr, skattepliktig bara över 3 000 kr
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-19
 • 11.5 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
  • Dagens nedsättning ska ersättas med en fast schablonmässig nedsättning, utifrån bilens miljöteknik
   • Ska endast gälla elbilar, laddhybridbilar, gasbilar, vätgasbilar
   • Ska inte gälla elhybridbilar, etanolbilar
  • Börjar gälla 2022-07-01, för inkomstår 2022 och framåt
   • Gäller bilar som blir skattepliktiga för vägtrafikskatt från och med 2022-07-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.6 Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
  • Två förenklingar som ska möjliggöra skattefria och avgiftsfria kostnadsersättningar beräknat utifrån att tjänstestället är i bostaden
   1. Tillfälligt arbete på annan ort, högst under 1 månad och längre än 50 km från hemmet
   2. Tillfällig offentlig anställning för att delta i insatser vid speciella händelser
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-05
 • 11.7 Utvidgning av reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
  • Förmån av personaloption beskattas i kapital efter avyttring i stället för i tjänst, inga arbetsgivaravgifter
   • Gränsen antal anställda höjs till 150 från 50
   • Gränserna nettoomsättning eller balansomslutning (summa tillgångar) höjs till 280 mkr från 80 mkr
   • Ska gälla även förvärv av teckningsoption, inte bara förvärv av andel
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-12
 • 11.8 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni-augusti 2022 – Ungdomsavgifter
  • Bara ålderspensionsavgift 10,21 %
  • Samma utformning som för juni-augusti 2021
  • Börjar gälla 2022-06-01, för inkomstår 2022
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
   • Promemoria utsänd på remiss 2021-09-20
 • 11.9 Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
  • Fysiska personer kan hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kr per år
  • Börjar gälla 2022-01-01, för inkomstår 2022 och framåt
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-19
 • 11.11 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
  • Inget avdrag efter ägarförändring om underskotten varit det övervägande skälet till ägarförändringen
  • Ny begränsning av underskottsavdrag (artikel 2021-06-26 på vår hemsida)
  • Börjar gälla 2022-05-01
   • Stopplagstiftning, ska tillämpas på ägarförändringar fr o m 2021-06-11
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.12 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
  • Sänkta gränser för att ta ut det förhöjda koldioxidbeloppet
  • Sänkta belopp för klimatbonus 2022 och 2023
  • Börjar gälla 2022-06-01 och 2023-01-01
   • Gäller bilar som blir skattepliktiga för vägtrafikskatt från och med 2022-06-01 och 2023-01-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen under våren 2022
 • 11.16 Avskaffad reklamskatt
  • Börjar gälla 2022-01-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen under hösten 2021
   • Proposition planerad till 2021-10-12
 • 11.21 Höjd omsättningsgräns för moms
  • Omsättningsgränsen för befrielse från moms höjs till 80 tkr från 30 tkr
  • Börjar gälla 2022-07-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen (utan tidsangivelse)
 • 11.22 Ytterligare sänkt moms på vissa reparationer
  • Momsen bör sänkas till 6 % från 12 %
   • För reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder, hushållslinne
  • Börjar gälla 2022-07-01
  • Regeringen återkommer till riksdagen (utan tidsangivelse)
 • 11.23 Avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Övriga frågor – Färdiga förslag

Regeringen har lämnat färdiga förslag för beslut i riksdagen. Årets kanske viktigaste nyhet är höjningen av inkomsttaket för sjukpenningen!

Utgiftsområde 2 – Samhällsekonomi och finansförvaltning

 • 6.6.5 Bokföringsnämnden
  • Budgeten är på ca 14 mkr per år
  • Höjning enligt index med 125 tkr 2022, 149 tkr 2023, 142 tkr 2023
  • Färdigt budgetförslag i budgetpropositionen

Utgiftsområde 10 – Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

 • 3.9 Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen – SGI-taket

Utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning

 • 5.6.4 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
  • Privata utbildningsanordnare ska kompenseras för att de har fått ökade kostnader pga moms
  • 100 mkr per år under åren 2022, 2023, 2024
  • Färdigt budgetförslag i budgetpropositionen

 

Höständringsbudgeten för 2021

Även höständringsbudgeten för 2021 avlämnades idag. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2022 inga nyheter som berör företag och företagare. Vi berättar om det i en separat artikel.

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.