Ändringar i budgeten för 2019
Ändringar i budgeten för 2019 (Bild: Picpedia)

Regeringen har lämnat sina förslag till ändringar av budgeten i Vårändringsbudget för 2019. Finansutskottet arbetar nu med sitt betänkande fram till den 28 maj, sedan ska riksdagen fatta sitt beslut den 18 juni 2019. Vårbudgeten innehåller följande förslag.

Uppdateringar 2019-06-22:

 

Växa-stödet förlängs

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde förlängs till att gälla 24 månader i stället för 12 månader. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men tillämpas redan för anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde upphör den 31 december 2021 (se dock avsnittet Växa-stödet bör göras permanent längre ner).

 

Växa-stödet behålls för enskilda näringsidkare

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att Växa-stödet skulle slopas för enskilda näringsidkare från den 1 juli 2019. Skälet var att enskild näringsverksamhet, med sitt obegränsade personliga ansvar, är en olämplig företagsform för att anställa personal.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att växa-stödet behålls för enskilda näringsidkare. Regeringens argument är att ”enskilda näringsidkare behandlas likvärdigt med aktiebolag och handelsbolag”.

 

Växa-stödet bör göras permanent

Lagstiftningen om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställde är tillfällig. Nedsättningen ska upphöra den 31 december 2021.

Regeringen har nu kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att nedsättningen bör göras permanent. Inget färdigt förslag lämnas i vårändringsbudgeten för 2019, utan regeringen avser att återkomma med ett förslag ”under mandatperioden”. Om förslaget antas så får det effekt från och med 2022.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna införs för ungdomar som den 1 januari har fyllt 15 men inte 18 år. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som betalas efter den 31 juli 2019.

Nedsättningen innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % ska betalas för ersättningar upp till 25 000 kr per månad, i stället för de fulla arbetsgivaravgifterna på 31,42 %. Om ersättningen är högre än 25 000 kr för en månad så ska fulla arbetsgivaravgifter betalas för den överskjutande delen. Se även 2019 års ekonomiska vårproposition!

Förutom den nya nedsättningen för unga har vi redan följande nedsättningar av arbetsgivaravgifter.

 • För personer som vid årets början har fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare
  • 16,36 % (särskild löneskatt 6,15 % + ålderspensionsavgift 10,21 %) i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %) eller fulla egenavgifter (28,97 %)
 • För personer som vid årets början har fyllt 65 år och är födda före 1938
  • 6,15 %  i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %) eller fulla egenavgifter (28,97 %)
 • För näringsidkare och anställda i stödområden
  • Avdrag enligt stödområdelagen
 • För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
  • Avdrag från egenavgifterna med 7,5 % av underlaget, upp till 15 000 kr
 • För personer som arbetar med forskning och utveckling
  • Avdrag enligt särskilda regler
 • För den första anställningen (växa-stödet)
  • 10,21 % i ålderspensionsavgift i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %)

 

Punktskatter

Regeringen föreslår flera ändringar av punktskatter.

 • Avskaffad skattenedsättning för gruvdiesel
 • Avskaffad skattenedsättning för värmeproduktion i kraftvärmeverk
 • Höjd kemikalieskatt
 • Bibehållen flygskatt

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att flygskatten skulle slopas från den 1 juli 2019.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att flygskatten ska behållas. Det stämmer också med punkt 32 i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Se även 2019 års ekonomiska vårproposition, avsnittet Flygskatten!

 

Moms på naturguidning

När riksdagen beslutade om budgeten för 2019 var det utifrån en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna. I den reservationen ingick att momsen på naturguidning skulle höjas från 6 % till 25 %.

Regeringen går emot det riksdagsbeslutet och föreslår i vårbudgeten att skattesatsen 6 % behålls för naturguidning.

 

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Den 1 januari ändrades definitionen av fastighet i momslagen. En EU-rättslig definition ersatte den tidigare svenska definitionen och den svenska kopplingen till Jordabalken försvann.

Riksdagen begärde i samband med lagändringen att regeringen skulle göra en uppföljning av hur de ändrade bestämmelserna påverkade företagens administrativa börda. Regeringen gav Skatteverket i uppdrag att analysera regeländringarnas praktiska effekter. Skatteverket och regeringen har dock kommit fram till att det finns inget behov av åtgärder. Inga ändringar föreslås.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare i Månadens Nyheter på vår YouTube-kanal. Vad är bara förslag ännu, vad är beslutat och när det börjar det gälla?  Välkommen att titta och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om regeringens vårändringsbudget 2019

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du påverkas av regeringens vårändringsbudget 2019!

Kommentarsfunktionen är avstängd.