Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd "Vårbudget 2017" "2017 års ekonomiska vårproposition" "Vårändringsbudget 2017"
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

När finansminister Magdalena Andersson presenterar vårbudgeten 2017 saknas företag och företagande helt bland de prioriterade områdena.

Vårbudgeten tar dock upp bl. a. beskattningen av fastighetsägare, utvidgning av växa-stödet och höjd beskattning av delägare i fåmansföretag. Vi beskriver nuläget här nedanför, men först något kort om begreppen i vårbudgeten.

 

Vårbudgetens två delar

Regeringen presenterar varje vår två budgetar som tillsammans kallas vårbudget, men de gäller faktiskt både innevarande år och nästa år.

 

Vårändringsbudget för 2017

I ändringsförslagen för innevarande års budget finns ett enda skatteförslag med. Regeringen går vidare med stopplagstiftningen för överlåtelse av fastighet från fysisk person genom gåva till juridisk person. Som fysiska personer räknas dels privatpersoner, dels företagare som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag. Lagändringen beslutades i samband med att vårändringsbudgeten godkändes av riksdagen.

Vi har tidigare berättat om innebörden av stopplagstiftningen och vilken typ av överlåtelse den gäller. Här kan du läsa mer.

Lagrådet har framfört flera synpunkter på stopplagstiftningen.

 • Regeringen borde ha kunnat undvika stopplagstiftning och invänta Paketeringsutredningen
  • Regeringen håller fast vid sitt förslag till stopplagstiftning och väljer att bemöta lagrådets synpunkter direkt i vårändringsbudgeten
  • Regeringen håller därmed även fast vid att lagändringarna ska gälla överlåtelser av det beskrivna slaget från och med den 28 oktober 2016
 • Regeringen är oklar i beskrivningen av vad som menas med att en del av värdeökningen på en fastighet kan tas ut skattefritt
  • Även här väljer regeringen att bemöta lagrådets synpunkter direkt i vårändringsbudgeten, utan ändringar
 • Regeringens förslag bör ändras lagtekniskt
  • Regeringen har tillmötesgått lagrådet och gjort de lagtekniska ändringar som behövdes

 

Riktlinjer för budget 2018

Budgeten innehåller principiella riktlinjer för hur regeringen anser att budgeten för 2018 ska utformas, men inga konkreta skatteförslag. De kommer i höst, efter riksdagens beslut om riktlinjerna. Regeringen aviserar dock att de återkommer i höst om utvidgningen av växa-stödet till fler företagsformer och om skattehöjningar för delägare i fåmansföretag (3:12-utredningen). Även höjd beskattning av bilförmån ligger på bordet inför höstens budget för 2018.

Uppdatering 2017-08-27: Regeringen backar helt om 3:12-regler.

En allmän fråga av intresse är ränteavdragens framtid för privatpersoner. 2015 års långtidsutredningen föreslog att det skattemässiga avdraget för ränteutgifter bör fasas ut successivt, med t.ex. 1-2 procentenheter om året, från dagens 30 % till 0 %. Regeringen redogör i ett särskilt avsnitt för sin syn på långtidsutredningens resultat men nämner ingenting om ränteavdragen här.

På andra håll i vårpropositionen berörs dock ränteavdragen, men då i samband med prognoser om att ränteavdragen bedöms öka mer än ränteinkomsterna framöver vilket innebär sänkta skatteintäkter på ränteområdet.

 

Kontakta oss

Tala med din kontaktperson hos oss om din resultatplanering och inkomstplanering och hur de kan påverkas av budgetförslagen.

Kommentarsfunktionen är avstängd.