Elbil, illustrerar att riksdagen har beslutat om skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen från 1 juli 2023 (Ekonominyheter del 1)
Ekonominyheter del 1: Skattefri förmån av laddel vid arbetsplatsen beslutad (Toyota elbil vid miljöbilsutställning i Visby hamn, Bild News Øresund – Johan Wessman, Wikimedia Commons)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 20 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 förordningar (Elstöd till företag i elområde 3 och 4, Riktålder för pension)

Riksdagen
–   4 nya beslut (Förfaranderegler för elstöd till företag, Inkomstskatterapporter, Skattefri laddel på arbetsplatsen, Höjt tak för FoU-avdraget)
–   2 väntande beslut (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Lätt att kontrollera utländska direktpensioner
– Första värderingen inför fastighetstaxeringen småhus 2024
– Skatteregler födda 1957 och senare
– Intyg för rätt skatt på sommarjobbet
– Ansökan för elstöd till företag öppnade 30 maj 2023
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Uppdateringar inför nya momslagen 1 juli 2023
FI Finansinspektionen
– P27 läggs på is
– Bankernas bruttomarginal på bolån första kvartalet 2023
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
– Sanktionsavgift för okrypterat USB-minne
Bolagsverket
– Sänkt expeditionsavgift för företagsinteckningar
– Utveckling av standard för e-kvitton
– Stora företag ska rapportera betalningstider
Pensionsmyndigheten
– Då går olika yrkesgrupper i pension
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fler frågor och svar om elstöd
– Yttrande till domstol om vilket räkenskapsår en avsättning ska göras i redovisningen (mål om olaglig värdeöverföring)
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Global minimiskatt (pelare II), upplysningar redan i årsredovisningen för 2023
BAS-kontogruppen
– Bulletinen
– Årsmöte, ny medlem (Visma SPCS)
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse (ny bevakning)
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan (ny bevakning)
– Dagens Juridik, DJPodden (ny bevakning)
Branschnytt
–  Byråer, Programvaruföretag, Finansiering

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Åtta aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Olaglig värdeöverföring?
MÖD – Mark- och miljööverdomstolen
– Moms: Ersättning för ombudsarvode enligt rättegångsbalken, med eller utan moms?
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Frivillig skattskyldighet för gemensamma lokaler?
– Moms: Avdrag för ingående moms när personalen gör utlägg för utrustning i hemmet?
– Förhandsbesked: Nya uppgifter till HFD efter besked från Skatterättsnämnden?
– Förhandsbesked: När rättshandlingarna redan är genomförda (3 fall)?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Viktig och lönsam information för dig företagare – Alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev fick i måndags (2023-05-15) färsk information och nya tips.

Nyhetsbrev med innehåll

Ekonominyheter | Nya momslagen | Elstöd för företag | Remisser

Gratis abonnemang

Se nyhetsbrevet Här om du inte redan har fått det. Anmäl dig i så fall för gratis abonnemang!

Staplar med ökande längd illustrerar artikel om höjd skatt på ränteförmån
Förslag om höjd skatt på ränteförmån (Bild Vitaly Smolygin, publicdomainpictures.net)

Regeringen har skickat ut förslag om att höja jämförelseräntan med 0,5 procentenheter vid beräkning av ränteförmån.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Ränteförmån

Reglerna om ränteförmån finns i inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Ränteförmån är lån till anställd eller uppdragstagare som är räntefritt eller löper med en lägre ränta än marknadsräntan. Förmånsvärdet är skattepliktigt och beskattas under inkomst av tjänst (11 kap. 1 § IL). Samtidigt får du göra avdrag med förmånsvärdet under inkomst av kapital, på samma sätt som om du hade betalat räntan.

Marknadsräntan definieras idag som statslåneräntan (SLR) plus 1 procentenhet (jämförelseränta). Förmånsvärdet beräknas som jämförelseräntan minus räntan på lånet.

Värderingen beror på flera saker:

 • Löper lånet med fast eller rörlig ränta?
 • Är lånet i svensk eller utländsk valuta?

Skatteverket (SKV) beskriver reglerna om ränteförmån i en vägledning. Dessutom finns lättillgängligare information och exempel på deras hemsida.

Regeringen föreslår att jämförelseräntan ska höjas från SLR + 1,0 procentenheter till SLR plus 1,5 procentenheter.

Förslaget medför ändringar av 61 kap. 15-16 §§ IL.

 

Genomförande

Förslaget i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om det genomförs.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att tas med i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Prao-elev i restaurang, illustrerar artikel om höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar 15-18 år
Förslag om höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar 15-18 år (Bild Charlotta Wasteson, flickr, beskuren)

Regeringen har skickat ut förslag om att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 15 år men inte 18 år, för att testa gensvaret inför förhandlingarna om höstbudgeten 2024.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Arbetsgivaravgifter för anställda ungdomar

Fulla arbetsgivaravgifter uppgår till 31,42 % av bruttolönen. Från den nivån finns det olika former av undantag.

Bland fick vi den 1 augusti 2019 en permanent nedsättning av avgifterna till 10,21 % av bruttolönen. Nivån 10,21 % motsvarar ålderspensionsavgiften som alltid ska betalas för att garantera pensionssystemet. Nedsättningen gäller upp till 25 000 kr i månaden i ersättningar. Belopp över 25 000 kr i månaden belastas med fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %.

Ungdomar är i detta sammanhang som personer som har fyllt 15 år men inte 18 år den 1 januari inkomståret.

Nu vill regeringen slopa nedsättningen och att fulla arbetsgivaravgifter 31,42 % ska gälla för ungdomar från och med nästa år. Argumentet är att ”Skattereglerna ska som utgångspunkt vara generella, med så få undantag som möjligt”. Höjningen av avgifterna ska ”tas i anspråk för andra effektivare åtgärder”.

Förslaget påverkar flera lagar.

 • Upphävande av 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL
 • Ändring av 2 kap. 29 § SAL
 • Ändring av 1 § lagen om allmän löneavgift (1994:1920)
 • Ändring av 2 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

 

Genomförande

Förslaget i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om det blir genomfört.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att ingå i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att bli ändrade innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på överlämning av nycklar, illustrerar uthyrning av bostad
Förslag om sänkt skatt på uthyrning av bostad (Bild Tumisu, Pixabay, beskuren)

Regeringen har skickat ut förslag om bland annat sänkt skatt på uthyrning av bostad för att testa gensvaret inför förhandlingarna om höstbudgeten 2024. Förslaget innehåller även ändringar för samfälligheter och vid allframtids-upplåtelser.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Privatbostad: Högre skattefritt belopp vid uthyrning av bostad

Schablonavdraget vid uthyrning av bostad höjs enligt förslaget från 40 000 kr till 50 000 kr per år. Det är första höjningen sedan 2013 (promemorian s. 9).

Schablonavdraget gäller vid uthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostad och hyreslägenhet. Bostad som innehas med bostadsrätt räknas som privatbostad.

Förslaget medför ändring av 42 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Förutom schablonavdraget får du som hyr ut din privatbostad dessutom göra avdrag för dina kostnader enligt följande oförändrade regler (42 kap. 31 § IL).

 • Privatbostadsfastighet (till exempel villa): 20 % av hyresintäkten
 • Bostadsrätt: Den del av din avgift eller hyra som avser den uthyrda delen, men inte eventuellt kapitaltillskott som ingår i avgiften eller hyran
 • Hyresrätt: Den del av din hyra som avser den uthyrda delen av bostaden

Schablonavdraget tillsammans med kostnadsavdraget får inte vara högre än intäkten för uthyrningen. Det gäller redan idag.

Dagens undantag ska fortsätt att gälla, nämligen att du får i stället bara göra ett skäligt avdrag för faktiska utgifter om du hyr ut till (42 kap. 32 § IL):

 • Svenskt handelsbolag som du eller närstående är delägare i
 • Din eller någon närståendes arbetsgivare
 • Kommentar: Undantaget gäller även uthyrning till ditt eget aktiebolag, eftersom bolaget i så fall är din arbetsgivare

 

Samfällighet: Högre skattefri kapitalvinst vid fastighetsbildning

Beloppsgränsen höjs från 5 000 kr till 42 000 kr vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering eller klyvning. En kapitalvinst som överstiger beloppsgränsen blir skattepliktig med det överskjutande beloppet.

Beloppsgränsen infördes 1972 och blev ett fribelopp 1976. Förslaget är nu att höja fribeloppet med förändringen av konsumentprisindex (KPI) sedan 1971 vilket skulle bli 41 800 kr. Förslaget är därför att höja fribeloppet till avrundat 42 000 kr.

Förslaget medför ändring av 45 kap. 5 § IL.

 

Fastighet: Högre skattefri allframtids-upplåtelse

Det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtids-upplåtelser höjs från 5 000 kronor till 12 000 kronor.

Beloppsgränsen infördes 1969 som ett fribelopp och höjdes senast 1987. Förslaget är nu att höja fribeloppet med förändringen av konsumentprisindex (KPI) sedan 1987 vilket skulle bli 11 135 kr. Förslaget är därför att höja fribeloppet till avrundat 12 000 kr.

Förslaget medför ändring av 45 kap. 24 § IL.

Fribeloppet är ett alternativ till att i stället göra avdrag med verkliga omkostnadsbeloppet.

 

Samfällighet: Högre skattefri inkomst från samfällighet

Beloppsgränsen höjs från 600 kr till 1 500 kr för beskattning av inkomst från delägarbeskattad samfällighet.

Beloppsgränsen infördes under 1970-talet som ett fribelopp och höjdes senast 2004. En inkomst som överstiger beloppsgränsen blir skattepliktig med det överskjutande beloppet. Av förenklingsskäl är förslaget nu att höja fribeloppet mer än vad som motsvarar ökningen av KPI, nämligen till 1 500 kr.

Förslaget medför ändringar av 15 kap. 10 § IL, 39 kap.26 § IL och 42 kap. 29 § IL.

Förslaget leder också till en följdändring av 22 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, beträffande gränsen för kontrolluppgift.

 

Genomförande

Förslagen i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om de genomförs.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att tas med i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Karta över Sveriges fyra elområden, illustrerar elstöd till företag i elområde 3 och 4
Elstöd till företag men bara i elområde 3 och 4 (Bild fortum.se)

Nu är förordningen beslutad om elstöd till företag i elområde 3 och 4.

Skatteverket (SKV) handlägger ansökningarna. Ansökningsperioden öppnar den 30 maj.

Fysiska personer och juridiska personer som driver näringsverksamhet kan ansöka om detta elstöd, som är Riktat stöd 2 till företag i vår översikt över de för närvarande 4 elstöden.

Elintensiva företag har ett eget stöd som vi också beskriver i översikten, men denna nyhet gäller alla företag oavsett bransch.

 

Villkor

För att få detta elstöd ska det finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 senast 17 november 2022.

Alla skatter ska vara betalade och deklarationen ska vara inlämnad i tid.

Du ansöker via en e-tjänst hos SKV mellan 30 maj och 25 september 2023. Länken till SKV i början av denna artikel leder till en sida som kommer att länka till ansökan.

Villkoren för stödet finns i förordningen som regeringen beslutade den 8 maj 2023.

Hanteringen av elstödet hos SKV är reglerat i en egen lag, som beslutades av riksdagen så sent som den 4 maj 2023.

Stödet betalas ut via skattekontot.

 

Undantag

Flera undantag gör att det inte går att få detta elstöd. Bland annat gäller följande undantag.

 • Stödet gäller inte elnätsavtal i elområde 1 och 2
 • Stödet gäller inte fastprisavtal som började gälla före 24 februari 2022
  • … och fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023
  • … eftersom EU vill försäkra sig om att stödet bara går till företag som har påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina
 • Stödet gäller inte om elnätsavtalet är tecknat efter 17 november 2022
 • ”Vissa skulder” får inte finnas hos Kronofogden

 

Kontakta oss om elstöd till företag

Det är inte lätt att följa med i alla nyheter. Vad påverkar dig och ditt företag? Vi hjälper dig att sålla i nyhetsfloden och tolka vad som är viktigt för just dig. Du kan följa med genom nyhetsartiklar här på hemsidan, vårt Nyhetsbrev och våra fria filmer Månadens Nyheter på YouTube.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Personer i sammanträde, illustrerar artikel om skatt på arbete (arbetsinkomster) och pension
Förslag om sänkt skatt 2024 på arbetsinkomster och pension (Bild Jason Goodman, unsplash.com, beskuren)

Regeringen har skickat ut förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension för att testa gensvaret inför förhandlingarna om höstbudgeten 2024.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Tre åldersgränser

Inkomstbeskattningen ska styras av tre åldersgränser enligt förslaget. Alla gränserna gäller åldern vid årets ingång, alltså 1 januari inkomståret.

 1. Upp till 65 år
  • Har alltså inte fyllt 66 år eller mer den 1 januari
  • Gränsen finns redan idag
 2. 66-69 år
  • Har alltså fyllt 66 år eller mer men inte 69 år eller mer den 1 januari
  • Nytt intervall, gränsen 66 år finns idag men inte gränsen 69 år
 3. Över 69 år
  • Har alltså fyllt 69 år eller mer den 1 januari
  • Ny åldersgräns

 

Sänkt skatt på arbete

Skattesänkningar för framför allt heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster.

 • Höjning av ordinarie jobbskatteavdrag
  • Skatteminskning med i genomsnitt 1 900 kr/år
 • Sänkt marginalskatt på arbetsinkomster
  • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget, vid höga inkomstnivåer
 • Höjning av jobbskatteavdrag för äldre
  • Skatteminskning med i genomsnitt 1 000 kr/år
 • Sänkt marginalskatt på arbetsinkomster för äldre
  • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget för äldre, vid höga inkomstnivåer
 • Indexering av jobbskatteavdraget för äldre
 • Höjd åldersgräns för jobbskatteavdraget för äldre
  • Från fyllda 65 år till 66 år vid årets ingång
 • Höjning av jobbskatteavdraget för den som har fyllt 69 år vid årets ingång

 

Sänkt skatt på pension

Skattesänkningar för pensionärer och för äldre som fortsätter att arbeta.

 • Ökning av det förhöjda grundavdraget till den som har fyllt 66 år vid årets ingång
  • Skatteminskning med i genomsnitt 1 100 kr/år
 • Sänkt marginalskatt för den som har fyllt 66 år vid årets ingång
  • Slopad avtrappning av det förhöjda grundavdraget, vid höga inkomstnivåer

 

Genomförande

Förslagen i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om de genomförs.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att tas med i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Finansminister Elisabeth Svantesson visar upp vårbudgeten 2023 (2023 års ekonomiska vårproposition) med ramarna för höstbudgeten
Finansminister Elisabeth Svantesson med vårbudgeten 2023 och nu förbereds höstbudgeten (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Regeringen har skickat ut tio förslag på skatteområdet på remiss. Beroende på synpunkterna i remissomgången, och budgetförhandlingarna, får vi därefter se vilka skatteförslag som går vidare till det färdiga budgetförslaget för 2024. Remisserna är alltså bara en test.

 

Inga skattenyheter i vårpropositionen

2023 års ekonomiska vårproposition innehöll ramarna för budgeten 2024, men inga nyheter på skatteområdet. Det berättade vi om här.

 

Desto fler nyheter på väg inför höstbudgeten

Om det var brist på nyheter i vårpropositionen så kommer det desto mer här. Regeringen testar nu genom utskick av följande remisser.

 1. Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
 2. Sänkt skatt på uthyrning av bostäder och från samfälligheter
 3. Höjd skatt på ränteförmån
 4. Höjda arbetsgivaravgifter för 15–18-åringar
 5. Förlängd skattelättnad för expertskatt
 6. Ändringar av FoU-avdraget och den generella nedsättningen av egenavgifter
 7. Sänkt skatt på plastbärkassar
 8. Ändringar på bränsleskatteområdet
 9. Pausad indexering av energiskatt på el
 10. Ändringar av skatt på naturgrus och avfall

Den 28 april 2023 sände regeringen ut promemorior på remiss för var och en av punkterna. Remisserna har 28 juli 2023 som sista svarsdag. Här ger regeringen samlad information om de tio förslagen.

Vi kommenterar de mest allmänintressanta nyheterna i separata artiklar och följer utvecklingen. Följ länkarna i tiopunktslistan!

 

Tidplan för höstbudgeten

Här är vägen fram till en beslutad budget för 2024.

 1. 28 juli 2023
  • Sista svarsdag för de tio skatteremisserna
 2. Slutet av september 2023
  • Regeringen avlämnar budgetproposition för 2024 till riksdagen
 3. November-december 2023
  • Riksdagen fattar beslut om de olika delarna av budgeten för  2024

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Riksdagen, illustrerar riksdagsbeslut
Riksdagen – Nu har vi fått beslutet om ny momslag! (Bild: Johannes Jansson, Wikimedia Commons, beskuren)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 17 pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   3 nya propositioner (Vårändringsbudget 2023, Vårproposition inför budget 2024, Förfarandefrågor för elstöd till företag)
–   1 förordning (Förlängt elstöd för elintensiva företag)

Riksdagen
–   1 nytt beslut (Ny momslag, Nya momslagen kommer 1 juli 2023)
–   3 väntande beslut (Inkomstskatterapporter, Förstärkt FoU-avdrag, Tillfälligt skattefri förmån av laddel på arbetet)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Reseavdrag med bil kräver tidsvinst
– Inget återkrav av elstöd för enskilda näringsidkare
– Elstöd är skattepliktigt näringsbidrag för enskild näringsverksamhet
– Sundare hästbransch
– Räntor på skattekontot
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
– Moms på förmåner
FI Finansinspektionen
– Utredning om makrotillsyn utvärderar bolånetak och amorteringskrav
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Data- och integritetsskydd, kameratillstånd
Bolagsverket
– Digital inlämning av årsredovisning i ESEF-format
Pensionsmyndigheten
– Genomsnittligt pensionssparande
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Remisser för K-regler om årsredovisningar
– Frågor och svar om elstöd
– Studie om införandet av K3
– Nuläget för fem pågående projekt
1. K-regler om årsredovisningar
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
BAS-kontogruppen
– Bulletinen 1/2023)
Srf konsulterna
– Tips om artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Sex aktuella fall från högsta instans.

HD – Högsta Domstolen
– Domvilla, skyldighet för domstol att inhämta förhandsavgörande från EUD på eget initiativ?
– HD utvecklar verksamheten
HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen
– Moms: Förmedling av sjukvård (momsplikt?)
– Moms: Vindkraft till havs (skattepliktiga fastighetstjänster?)
– Näringsverksamhet: Gäldenärsbyte (skattepliktig avyttring?)
– Kapital: Rumsuthyrning med frukost i privatbostadsfastighet (näringsverksamhet?)
– Kapital: Gåva från aktiebolag (skattepliktig utdelning?)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… RedovisningsHuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Idag har vi den stora äran att välkomna Madeleine Stenharg till oss på RedovisningsHuset. Hon har tidigare arbetat på en redovisningsbyrå och kommer att vara kundansvarig här på RedovisningsHuset.

Vi är väldigt glada att Madeleine har börjat hos oss.

Välkommen Madeleine!