Fribeloppet för företagens ränteavdrag blir 5 mkr
Fribeloppet för företagens ränteavdrag blir 5 mkr. Bild: RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Nu har regeringen överlämnat propositionen om nya skatteregler för företagssektorn till riksdagen. Motionstiden slutar den 18 maj och riksdagen planerar att fatta beslut den 13 juni 2018. De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2019.

 

Propositionens huvuddrag

I Månadens Nyheter för april på YouTube berättade vi om lagrådsremissen och förutsade att snart skulle propositionen komma. I går 3 maj 2018 kom den.

Ränteavdragen begränsas på flera sätt.

 • Generellt, med beloppsbegränsningar
 • Riktat, för internationella företagsgrupper
 • Hybridregler, mot finansiella instrument som beskattas på olika sätt i olika länder
 • Leasingregler, ska förhindra kringgåenden av ränteavdragsbegränsningarna
 • Ingen aktivering av ränteutgifter för tillgångar, ska förhindra kringgåenden av ränteavdragsbegränsningarna

Som kompensation ska ett par förbättringar genomföras.

 • Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks
 • Primäravdrag införs för hyreshus

 

Begränsningar av ränteavdrag för företag

Här ser du närmare vad var och en av dessa punkter innebär.

 1. Ränteavdrag
  • Generell begränsning, gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer
   • Alltså inte för enskilda näringsidkare eller handelsbolag som bara ägts av fysiska personer hela året
  • Avdrag medges för negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor per företag och företagsgrupp, eller
  • … upp till 30 % av EBITDA (resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatter) per företag och företagsgrupp
   • EBITDA-regeln beräknas påverka 0,4 % av samtliga aktiebolag, främst inom sektorerna el, gas och fastigheter
 2. Ränteavdrag inom företagsgrupper
  • Riktad begränsning, dagens avdragsförbud i vissa internationella transaktioner begränsas för att öka träffsäkerheten
 3. Hybridregler
  • Avdragsförbud för ränta i vissa internationella situationer
 4. Skatteregler om leasing
  • Nya skatteregler för finansiella avtal
  • Gäller samma typer av företag som för den generella begränsningen av ränteavdrag (se punkt 1)
   • Alltså aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer
  • Sammanlagda leasingavgifter för finansiella avtal mindre än 1 miljon kronor för räkenskapsåret för företaget och företagsgruppen
   • Hela leasingavgiften för finansiella avtal får dras av som rörelsekostnad, liksom idag
  • Sammanlagda leasingavgifter för finansiella avtal 1 miljon kronor eller mer för räkenskapsåret för företaget och företagsgruppen
   • Räntedelen ska brytas ut vid beräkningen av räntenettot
 5. Aktivering av ränta för tillgångar
  • Gäller juridiska personer som tillämpar K3 (större företag) eller internationella regler
  • Ränteutgifter för tillgångar, såsom lager, immateriella och materiella anläggningstillgångar, får inte räknas in i tillgångens anskaffningsvärde
  • Förbudet mot aktivering gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare
   • Befintliga aktiveringar får vara kvar, för att bibehålla sambandet redovisning-beskattning och rätten till räkenskapsenliga avskrivningar

 

Kompensationer

 1. Bolagsskatten
  • Sänks i två steg, från 22 % till 21,4 % år 2019 och till 20,6 % år 2021
   • 21,4 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare
   • 20,6 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare
  • Expansionsfondsskatten sänks i ett steg, från 22 % till 20,6 % år 2021
   • 20,6 % gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 och senare
 2. Primäravdrag
  • 2 % tidigarelagd avskrivning på hyreshus per år under de första 6 åren

 

Kontakta oss om ränteavdrag i ditt företag

Tidigare artiklar om de nya skatterreglerna hittar du här.

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om de nya reglerna och hur de påverkar ditt företag.

Ekonominyheter på YouTube
Ekonominyheter på YouTube

Nu finns Månadens Nyheter för april på YouTube. Ekonominyheter i urval för dig som företagare.

På 19 minuter får du koll på nuläget i lagstiftningens alla faser och mer därtill.

På 15 minuter få du koll på aktuella rättsfall att dra erfarenheter av.

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Anlita oss för ditt företag – Vi har koll på nyheterna!

Nya lagar nästa månad
Nya lagar nästa månad (bild: Wikimedia Commons)

EU:s dataskyddsförordning GDPR börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen gäller som direkt lag i för alla medlemsländer inom EU från den dagen. Dessutom har Sverige stiftat en lång rad nya och ändrade lagar för anpassning till de nya dataskyddsreglerna.

Reglerna gäller alla företag och organisationer som har personuppgifter i sina register. De gäller med all sannolikhet även ditt företag. Vi har skrivit flera artiklar om hur du förbereder dig. Sök på GDPR här på hemsidan och gör en sista avstämning av att du ligger rätt innan reglerna börjar gälla!

 

Kontakt om GDPR

Datainspektionen är ansvarig myndighet för frågor om och uppföljning av dataskyddsreglerna i Sverige. Kolla gärna deras portal Dataskyddsreformen eller kontakta dem direkt om dina frågor. Du kan också tala med din kontaktperson hos oss!

Finansminister Magdalena Andersson avlämnar vårbudgeten för 2019
Finansminister Magdalena Andersson avlämnar vårbudgeten för 2019 (bild: Wikipedia)

Idag den 16 april 2018 presenterade finansminister Magdalena Andersson vårbudgeten 2018. Den innehåller regeringens bedömning av det ekonomiska läget samt riktlinjer för finanspolitiken inför budgeten för 2019.

Riksdagen planerar att fatta beslut om vårbudgeten den 15 juni 2018. Själva budgeten lämnas till riksdagen under hösten.

 

Inga lagändringar för företagandet

Vårbudgetarna brukar bara innehålla ett fåtal konkreta lagförslag. Den här gången lämnades förslag till en lagändring, utan anknytning till företagande. Det gäller en ändring av riksdagsordningen om budgetprocessen.

Inte heller i övrigt presenteras några direkta nyheter för företagandet. Vårbudgeten refererar till beslutade eller pågående lagändringar som redan är kända. Exempel är utvidgningen av Växa-stödet och Nya skatteregler för företagssektorn.

 

Vårbudgetens två delar

Regeringen presenterar varje vår två budgetar som tillsammans kallas vårbudget, men de gäller faktiskt både innevarande år och nästa år.

 • Vårändringsbudget för 2018 (föregående artikel Vårändringsbudgeten för 2018)
  • Ändringar i budgeten för innevarande år, 2018
  • Brukar få propositionsnummer 99 (i år 2017/18:99)
 • 2018 års ekonomiska vårproposition (denna artikel)
  • Riktlinjer för den ekonomiska politiken inför budgeten för nästa år, 2019
  • Brukar få propositionsnummer 100 (i år 2017/18:100)

 

Kontakta oss

Har du frågor om vårändringsbudgeten så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Finansminister Magdalena Andersson avlämnar vårändringsbudgeten för 2018
Finansminister Magdalena Andersson avlämnar vårändringsbudgeten för 2018 (bild: Flickr)

Idag den 16 april 2018 presenterade finansminister Magdalena Andersson vårändringsbudgeten för 2018. Riksdagen planerar att fatta beslut om vårändringsbudgeten den 15 juni 2018.

Regeringen får lämna propositioner om ändring av budgeten vid högst två tillfällen (vårändringsbudget och höständringsbudget). Ändringar kan också föreslås vid andra tillfällen när det finns särskilda skäl.

 

Inga lagändringar för företagandet

Ändringsbudgetarna brukar bara innehålla ett fåtal konkreta lagförslag. Den här gången lämnas förslag till en nya lag och tre lagändringar, ingen med anknytning till företagande.

 

Fler kontroller av personalliggare

Regeringen föreslår att Skatteverket får 7 miljoner kr extra för utökade kontroller av personalliggare. Kontrollerna ska avse både de nuvarande reglerna och de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2018.

 

Vårbudgetens två delar

Regeringen presenterar varje vår två budgetar som tillsammans kallas vårbudget, men de gäller faktiskt både innevarande år och nästa år.

 • Vårändringsbudget för 2018 (denna artikel)
  • Ändringar i budgeten för innevarande år, 2018
  • Brukar få propositionsnummer 99 (i år 2017/18:99)
 • 2018 års ekonomiska vårproposition (nästa artikel Vårbudgeten inför 2019)
  • Riktlinjer för den ekonomiska politiken inför budgeten för nästa år, 2019
  • Brukar få propositionsnummer 100 (i år 2017/18:100)

 

Kontakta oss om vårändringsbudgeten

Har du frågor om vårändringsbudgeten så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Skattefri sjuk- och hälsovård försvinner 1 juli 2018
Skattefri sjuk- och hälsovård försvinner 1 juli 2018

Skattefri förmån av privat sjuk- och hälsovård försvinner snart. Du behöver agera snabbt om du vill utnyttja möjligheterna innan dess.

 

Tidplan

Vi berättade den 17 oktober 2017 om regeringens förslag till lagändring i artikeln Skattefri hälsovård och sjukvård slopas.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen den 15 mars 2018. Riksdagen planerar att fatta beslut den 16 maj 2018. Därefter ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2018. Vi återkommer därför igen till dig som vill försöka hinna med någon åtgärd före lagändringen.

 

Du kan tjäna mycket på löneväxling

I dag kan du byta skattepliktig bruttolön mot skattefri hälso- och sjukvård. Vitsen med en sådan löneväxling kommer dock att försvinna den 1 juli, när skattefriheten försvinner. Om du har planer på en operation så är det därför bråttom att få tid för behandlingen och löneväxla.

 • Bolaget betalar operationen
 • Du avstår samtidigt så mycket bruttolön att minskningen av lönen och sociala avgifter motsvarar kostnaden för operationen
 • För bolaget blir nettoeffekten noll kr
 • För dig blir minskningen av nettolönen betydligt mindre än kostnaden för operationen skulle ha varit
 • Du som är företagsledare och ägare bestämmer dessutom själv om du vill minska lönen

 

Kontakta oss om sjuk- och hälsovård och om löneväxling

Har du funderingar om den kommande lagändringen är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss – men snarast!

Gränserna för revisionsplikt höjs inte
Gränserna för revisionsplikt höjs inte (bild: Pixabay)

Regeringen lämnade igår besked om att gränserna för revisionsplikt ligger kvar oförändrade, de varken höjs eller slopas. Beskeden finns i regeringens skrivelse till riksdagen Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag (Skr. 2017/18:201).

 

Riksrevisionen – återinför revisionskravet för små aktiebolag

Riksrevisionen publicerade en rapport den 21 december 2017.

 • Avskaffandet av revisionsplikten för små AB – en reform som kostar mer än den smakar (RIR 2017:35).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att återinföra revisionsplikten för alla aktiebolag. Rapporten blev dock hårt kritiserad för slutsatser utan ordentlig underbyggnad och samband utan stöd i forskning.

Regeringens svar i gårdagens skrivelse är att man ser inte tillräckliga skäl för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Alltså inget slopande av gränserna.

 

Riksdagen – undanta fler aktiebolag från revisionskravet

Riksdagen riktade den 18 januari 2018 ett tillkännagivande till regeringen med motsatt innebörd. Regeringen bör höja gränserna så att fler aktiebolag kan undantas från revisionsplikt.

Regeringens svar i gårdagens skrivelse är att man avser inte att vidta några åtgärder på grund av riksdagens tillkännagivande. Alltså ingen höjning av gränserna.

 

Gränserna för revisionsplikt

Sedan 2010 gäller revisionsplikt för aktiebolag som de senaste två åren ligger över fler än en följande tre gränser.

 1. Nettoomsättning
  • 3 miljoner kronor (Sverige)
  • 6 miljoner euro (EU)
 2. Balansomslutning – Summa tillgångar
  • 1,5 miljoner kronor (Sverige)
  • 12 miljoner euro (EU)
 3. Antal anställda
  • 3 personer (Sverige)
  • 50 personer (EU)

EU-direktivet medger som du ser att medlemsländerna sätter betydligt högre än vad Sverige har gjort. Därför begärde riksdagen att regeringen skulle se över möjligheten att undanta fler aktiebolag från revisionsplikten. Något regeringen alltså sa nej till igår. Den diskussionen lär dock fortsätta.

 

Kontakta oss om din revisionsplikt

Har du frågor om hur revisionsplikten gäller i ditt aktiebolag? Tala i så fall med din kontaktperson hos oss så hjälper vid dig klara ut begreppen.

Räknehjälp för ditt reseavdrag hos Skatteverket
Räknehjälp för ditt reseavdrag hos Skatteverket (bild: Pixabay)

Skatteverket lanserar ny tjänst för beräkning av reseavdrag. Och den behövs!

 

Hög risk för granskning

Reseavdraget är det absolut vanligaste avdraget i en privatdeklaration. Varje år gör nästan 1 miljon människor avdraget. Men hälften gör fel. Därför är detta avdrag något som Skatteverket granskar. Har du råkat ut för det?

Det vanligaste felet är att tidsvinsten beräknas fel och att kravet på tidsvinst för att få göra avdraget inte uppfylls. Dessutom finns det människor som har rätt till avdrag men inte gör det.

 

Beräkningshjälp för avdraget

Nu försöker Skatteverket hjälpa dig att göra rätt från början. Därför har de har lanserat en ny beräkningshjälp på sin hemsida.

 1. Gå in på skatteverket.se
 2. Gå in på sidan Beräkna ditt reseavdrag
  • … eller sök på ”beräkna ditt reseavdrag” om du har problem med länken – den är lång!
 3. Gör beräkningen
 4. Gör avdraget om beloppet blir över 11 000 kr

 

Kontakt

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om du har frågor om avdraget. Vi hjälper dig!

personalliggare för fler
Personalliggare för fler (bild: Pexels)

Riksdagen har beslutat om de nya reglerna för personalliggare, helt enligt regeringens förslag. De börjar gälla den 1 juli 2018.

 

Fler branscher och fler personer

I går den 28 mars 2018 fattade riksdagen beslut om att fler branscher och personer ska föra personalliggare. Syftet är att förhindra svartarbete.

De nya branscherna är fordonsservice, livsmedelsgrossister, tobaksgrossister, samt kropps- och skönhetsvård.

De nya personerna som ska föras in i liggaren är företagaren själv, med familjemedlemmar. Dessutom ska personer som arbetar i andra verksamheter inom företaget anteckna sig i liggaren om företaget omfattas av reglerna. Detta gäller alla branscher som ska föra personalliggare (utom byggbranschen), alltså inte bara de nya branscherna.

Här beskriver vi reglerna närmare för dig.

 

Kontakt om personalliggare

Den 1 juli är snart här, det är om bara tre månader. Du bör redan nu kolla om du berörs och hur du i så fall ska göra för att uppfylla kraven. Tala gärna med din kontaktperson hos oss om du har funderingar!

Företagens ränteavdrag OK upp till 5 mkr
Fribeloppet för företagens ränteavdrag höjs till 5 mkr. Bild: RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Lagrådsremissen om nya skatteregler och begränsade ränteavdrag för företag innehåller flera viktiga ändringar, precis som vi har förutsett.

 

Uppdaterad artikel om begränsade ränteavdrag med mera

Vi har uppdaterat vår artikel om det stora skattepaketet här.

 

Ändringarna i korthet

Här nedanför ser du ändringarna i sammandrag. Förklaringar till de olika regeländringarna och begreppen hittar du i artikeln.

 • Reglerna gäller räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 och senare
  • I stället för den 1 juli 2018 och senare
 • Företagens ränteavdrag begränsas till 30 % av EBITDA
  • I stället för 30 % av EBIT alternativt 25 % av EBITDA
 • Förenklingsregel: Ränteavdrag får alltid göras upp till 5 000 000 kr om året
  • I stället för 100 000 kr
 • Bolagsskatten sänks 2019 till 21,4 % och 2021 till 20,6 %
  • I stället för från andra halvåret 2018 till 20 %
 • Expansionsfondsskatten sänks 2021 till 20,6 %
  • I stället för från andra halvåret 2018 till 20 %
 • Skatteregler för leasing införs för företag med mer än 1 miljon kronor i sammanlagd leasingavgift per år
  • I stället för mer än 3 miljoner kronor i sammanlagd leasingskuld per år
 • Primäravdrag för hyreshus med 2 % under de första 6 åren
  • I stället för de första 5 åren
 • Periodiseringsfonder ska återföras med 103-106 % beroende på när avsättning och återföring görs
  • I stället för 110 %
 • Avdrag för outnyttjade underskott begränsas inte
  • I stället för 50 % av inkomsten under 2-3 år efter lagändringen

 

Kontakta oss om de nya skattereglerna för företag

Nästa steg efter lagrådets granskning är att regeringen överlämnar en proposition till riksdagen. Sedan ska riksdagen besluta om lagändringarna. Först därefter vet du och vi exakt vad som gäller, men vi råder dig att ändå förbereda dig redan nu.

Många av ändringarna måste Sverige genomföra senast den 31 december 2018 enligt tvingande EU-regler. EU i sin tur följer globala överenskommelser inom OECD. Därför bedömer vi att lagförslagen kommer att genomföras, även om det kan bli detaljförändringar in i det sista.

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur förändringarna påverkar ditt företag och hur du bör agera!