Från och med januari 2023 ska du rapportera arbetsplats för varje anställd i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Var är då arbetsplatsen? Det är inte alltid självklart. Den som arbetar med byggen har alltid haft varierande arbetsplatser. I många andra yrken har det blivit allt vanligare att arbeta på distans i varierande grad. Om du har bedömningssvårigheter så kanske du kan få hjälp av Skatteverkets vägledning om vad en arbetsplats är, eller tjänsteställe med ett skatterättsligt begrepp. Du kan självklart också vända dig till din kontaktperson hos oss.

Dessutom beskriver vi bakgrunden och reglerna här. Förhoppningsvis kan det också hjälpa dig. Viktigast av allt är att du är beredd på den nya uppgiftslämningen som gäller från och med AGI för januari 2023, som du ska lämna senast 13 februari 2023. Om du använder ett löneprogram så behöver du kolla att programleverantören förbereder utrymme för de nya uppgifterna i tid. Om du anlitar oss för din lönehantering så lämnar du in uppgifter om arbetsplats till oss, vi ordnar resten.

 

Arbetsplats i AGI blev kvar när skattereduktionen för arbetsresor blev slopad

Regeln att rapportera arbetsplats för varje anställd kom i skatteförfarandelagen i ett riksdagsbeslut 9 juni 2022, i samband med att en skattereduktion för arbetsresor skulle ersätta dagens system med avdrag för arbetsresor (resor mellan hemmet och arbetet). Riksdagen rev upp det beslutet i rambeslutet den 13 december 2022 om den nya budgeten 2023. En punkt blev dock kvar, nämligen just regeln om rapportering av arbetsplats för anställda. Den punkten börjar gälla 1 januari 2023.

 

Arbetsplats – Begreppet tjänsteställe

Från och med 1 januari 2023 ska du som arbetsgivare alltså lämna uppgift om arbetsplatsens adress i AGI. Det framgår av den nuvarande regeringens proposition Bibehållet reseavdrag med vissa förändringar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor (prop. 2022/23:18).

Den förra regeringen utformade kravet i propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228). Du kan glömma den propositionen eftersom den nuvarande regeringen rev upp innehållet genom prop. 2022/23:18 ovan, utom på den viktiga punkten om uppgift i AGI om arbetsplatsens adress (prop. 2021/22:228 s. 63) som är kvar.

Regeringens förslag: En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.

I de fall kontrolluppgift ska lämnas ska arbetsplatsens adress lämnas, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning.

Regeringens bedömning: För att Skatteverket enklare ska kunna beräkna avståndet mellan bostad och arbetsplats bör Skatteverket månatligen få uppgift om den skattskyldiges arbetsplatsadress i arbetsgivardeklarationen eller i förekommande fall årligen i kontrolluppgift.

Skatteverket har redan tillgång till bostadsorten genom folkbokföringen. Med den nya uppgiften om arbetsplats i AGI kommer Skatteverket även att få tillgång till information om orten för tjänstestället. Därmed kan Skatteverket göra utökade automatiska kontroller av yrkade avdrag för resor mellan hemmet och arbetet (prop. 2021/22:228 s. 64-67).

Som reglerna är utformade ska arbetsgivaren lämna uppgift om arbetsplats för samtliga anställda, även för de som inte kommer att yrka avdrag för arbetsresor (prop. 2021/22:228 s. 66).

En anställd kan också ha flera arbetsplatser. Då ska arbetsgivaren inte lämna uppgift om arbetsplatsens adress, utan bara göra en kryssmarkering i AGI om att den anställde har flera arbetsplatser (prop. 2021/22:228 s. 66).

 

Reglerna bakom det nya kravet

Kravet på uppgift om arbetsplats styrs av regler i två lagar.

 1. Inkomstskattelagen (1999:1229), IL
  • Arbetsplatsens adress = Den anställdes tjänsteställe enligt 12 kap. 8 § IL (prop. 2022/23:18 s.18)
   • ”Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.” (12 kap. 8 § första stycket IL)
   • ”Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe.” (12 kap. 8 § andra stycket IL)
 2. Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL
  • Lagändringarna  om uppgift om arbetsplats ska träda i kraft den 1 januari 2023 (prop. 2022/23:18 s. 19)
  • Ändring 1, kontrolluppgift (normalt sett behöver du inte lämna kontrolluppgift om du lämnar alla uppgifter i AGI)
   • ”I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:
    … 6. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning.” (15 kap. 9 § SFL)
  • Ändring 2, Arbetsgivardeklaration (AGI)
   • ”En arbetsgivardeklaration ska även för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om
    … 7. arbetsplatsens adress, om betalningsmottagaren har haft endast en arbetsplats i en och samma anställning under redovisningsperioden.” (26 kap. 19 a § SFL)

 

Kontakta oss om den nya arbetsgivardeklarationen – AGI från och med 2023

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om hur du och vi klarar det nya uppgiftskravet om arbetsplats. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt. Om du inte är kund hos oss så ta kontakt för att bli det!

Inslagna paket, illustrerar att även ägare utan andra anställda kan få julgåva från sitt bolag skattefritt (del 3 Redovisning, Srf konsulterna)
Även ägare utan andra anställda kan få julgåva från sitt bolag skattefritt – Del 3 Redovisning, Srf konsulterna (Bild photo_collection pixnio)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 7 fall på 26 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 13 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 1 lagrådsyttrande i väntan på proposition
– 1 ny proposition (ändringar i jordförvärvslagen)
– 1 ny förordning (skiktgräns för statlig inkomstskatt 2023)

Riksdagen
– 4 nya beslut (bolagens rörlighet över gränserna, rambeslutet för budgeten 2023 med höjt jobbskatteavdrag för födda 1957, höjd skattereduktion för installation av solceller, reseavdrag med höjda schablonbelopp)
– 2 väntande beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (skattereduktion för gåvor, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (tillfälliga lagen om bolags- och föreningsstämmor upphör 31 dec 2022)
– Pensionsmyndigheten (premiepensionsrätter och inkomstpensionsrätter för 2021 insatta på pensionssparkontona dec 2022)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation nov 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (årsuppdatering RFR 1 och RFR 2 för 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten, bl a om julgåvor för företagare och styrelseledamot i fåab av Therése Allard)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (integration mellan skattekontot och Fortnox)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 26 minuter – effektivt förklarade på knappt 4 minuter per fall!

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Riktade ränteavdragsbegränsningarna (avdrag vid intern omstrukturering efter externa förvärv?)
KR Kammarrätterna
– Nedskrivning finansiell tillgång (skattetillägg för missad återföring?)
– Nedskrivning kundfordran (avdrag utan nedskrivning i årsredovisningen?)
– Utomståenderegeln fåab (vad är utomstående ägande i betydande omfattning?)
– Tomtmark (privatbostadsfastighet eller näringsfastighet?)
– Inkomst av tjänst (bruttolön och avdragen skatt enligt AGI eller lönespecifikationer?)
– Dispositionsrätt till bostäder (förmånsbeskattning i tjänst eller kapital?)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på solceller på hustak, illustrerar att skattereduktionen för installation av solceller förstärktes i rambeslutet för budgeten 2023.
Förstärkt skattereduktion för installation av solceller i rambeslutet 2023 (Bild pxhere.com)

Den 13 december 2022 tog riksdagen rambeslutet 2023 för nästa års budget. Regeringens riksdagsmajoritet höll och budgetramarna antogs i sin helhet. I beslutet ingick flera skattenyheter, bland annat jobbskatteavdrag för äldre, avdrag för arbetsresor och tjänsteresor, samt höjd skattereduktion för installation av solceller.

Vi har beskrivit innehållet i budgeten i följande artikel.

 

I rambeslutet 2023 – 1: Jobbskatteavdrag för äldre

Budgeten innehöll ett färdigt lagförslag för den som har fyllt 65 år den 1 januari 2023 och senare.

Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag är redan höjd, från dagens 65 år till att gälla de som har fyllt 66 år den 1 januari 2023 och senare. Den nya åldersgränsen medförde dock att de som är födda 1957, och alltså fyllde 65 år under 2022, riskerade högre skatt 2023.

Det förstärkta jobbskatteavdraget rättar till problemet med glappet för födda 1957.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

I rambeslutet 2023 – 2: Arbetsresor och tjänsteresor

Den 15 november 2022 kom propositionen Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor (prop. 2022/23:18). Vi har skrivit om att detta skulle komma i följande artikel.

Arbetsresor = Resor mellan hemmet och arbetet.
Tjänsteresor = Resor i arbetet.

Riksdagens beslut om denna proposition ingår i rambeslutet om budgeten. Därmed är det nu beslutat att övergången från avdrag till skattereduktion för arbetsresor 2023 inte blir av. Systemet med avdrag blir kvar och de gamla kraven på tidsvinst, avstånd med mera fortsätter att gälla.

Vi får i stället nya schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor. Det är första höjningen sedan 2008.

 • 25:00 kr/mil Egen bil
 • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
 •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

I rambeslutet 2023 – 3: Installation av solceller

Den 10 november 2022 kom propositionen Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (prop. 2022/23:15).

Riksdagens beslut om denna proposition ingår i rambeslutet om budgeten. Därmed är det nu beslutat att skattereduktionen ökar från 15 % till 20 % av arbete och material.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

 

Kontakta oss om skattenyheterna för 2023

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Bild på omdöme 100 och 101 illustrerar att vi i november 2022 passerade vi 100 kundomdömen
Nu har vi fått över 100 kundomdömen och genomsnittsbetyget är högt!

Reco.se bjuder in alla som är verifierade kunder hos oss att lämna ett omdöme om vårt arbete för dem. Vi är glada och stolta över att nu har över 100 kundomdömen kommit in och genomsnittsbetyget fortsätter att vara högt, nämligen 4,7 av 5 möjliga. Stort tack till dig som har lämnat omdömen om oss. Stort tack också för att du är så nöjd med vårt arbete. Det sporrar oss till att fortsätta göra vårt allra bästa och se till att du får rätt hjälp med bra kvalitet och stort kundvärde.

 

Fristående insamling av kundomdömen från bekräftade kunder

Detta är en transparent process. Du kan se varje omdöme med kommentar och betyg. Insamlingen går också till på ett sätt som gör att reco.se kan verifiera att det bara är verkliga kunder som lämnar omdömen. Som de uttrycker det, ”101 uppriktiga omdömen”.

 • Du kan se resultatet direkt på vår Startsida
 • Du kan också se alla omdömen Här

Vill du lämna ett omdöme men har inte gjort det ännu? Håll i så fall utkik efter nästa kontakt från reco.se. Tack på förhand!

Bild på logo från reco.se "Rekommenderat företag 3 år i rad" illustrerar artikel om våra fina rekommendationer 2020-2022
Vi har blivit rekommenderat företag tre år i rad 2020-2022

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Vi har löpande nyhetsbevakning som du ser länkar till från vår startsida. Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av de olika nyheterna. Till exempel hittar du mycket matnyttigt i våra stora översikter om basbeloppen (Basbelopp för 2023 – Exempel), SLR (Statslåneräntan 2023 och dina skatter) och möjligheter till lägre skatt från ditt aktiebolag (Utdelning från och försäljning av AB). Vi uppdaterar översikterna varje år och nu har du alla viktiga värden för 2023 framräknade. Varje månad hjälper vi dig också att på kort tid få koll på läget i våra nyhetsfilmer på YouTube (Ekonominyheter nov 2022 på YouTube).

Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Skylt för Riksgälden, illustrerar att de fastställer statslåneräntan (SLR)
Riksgälden har fastställt statslåneräntan 2023 (Bild: Holger Ellgaard, Wikipedia Public Domain)

Statslåneräntan 2023 (SLR) blir 1,94 % (2022: 0,23 %).

 

Statslåneräntan fastställs varje vecka

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 24 november 2022 fastställde Riksgälden SLR till 1,94 %. Det är 1,71 procentenheter högre än de 0,23 % som gäller för 2022. SLR 1,94 % kommer att styra många skattevärden under år 2023.

 

Golvregel för räntor i skattereglerna

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre.

2023 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

 

Statslåneräntan 2023 styr flera skatteberäkningar

Här är några exempel på effekterna av statslåneräntan som just har fastställts för 2023.

 

Utdelningsutrymme (gränsbelopp)

Utdelningsutrymme för kapitalbeskattning av utdelning och vinst vid försäljning av kvalificerade aktier i fåmansföretag. Här följer regler styrda av SLR.

 • Huvudregeln
  • Anskaffningsvärde x 10,94 % – Höjning
   • 2023: 1,94 % (golv 0 %) + 9 procentenheter
   • 2022: 9,23 %
   • För gamla aktieinnehav kan anskaffningsvärdet i stället vara ett indexuppräknat värde, förmögenhetsvärdet 1990 eller kapitalunderlaget 1992
 • Huvudregeln och förenklingsregeln
  • Sparat utdelningsutrymme x 104,94 % – Höjning
   • 2023: 1,94 % (golv 0 %) + 3 procentenheter
   • 2022: 103,23 %

Dessutom styr basbeloppen utdelningsutrymmet på flera sätt. Du har en sammanfattande beskrivning av beräkningarna här.

 

Räntefördelning

Räntefördelning för fysiska personer som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag.

 • Positiv räntefördelning 7,94 % – Höjning
  • 1,94 % (golv 0 %) + 6 procentenheter
  • 2022: 6,23 %
 • Negativ räntefördelning 2,94 % – Höjning
  • 1,94 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 1,50 %

 

Periodiseringsfonder

Ränta för räkenskapsårets ingående periodiseringsfonder hos juridiska personer.

 • Schablonintäkt IB x 1,94 % – Höjt
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %)
  • 2022: 0,50 %

 

Förmåner

Bilförmån, ränterelaterat belopp beräknat på nybilspriset. Dessutom ska du lägga till prisrelaterat belopp, ett fast belopp och fordonsskatten i förmånsvärdet.

Följande gäller för bilar registrerade från 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 2,358 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) x 0,70 = 1,358 % + 1 procentenhet = 2,358 %
  • 2022: 1,35 %

Följande gäller för bilar registrerade före 1 juli 2021.

 • Ränterelaterat belopp 1,455 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) x 0,75 = 1,455 %
  • 2022: 1,35 %

Ränteförmån vid lån med rörlig ränta, den del av låneräntan som understiger jämförelseräntan.

 • Jämförelseränta 2,94 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 0,50 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 0,50 %

Om SLR ökar eller minskar minst 2 procentenheter jämfört med 1,94 % till utgången av maj 2023 så blir den nya SLR jämförelseränta för juli-december 2023.

Räntefria lån och lån med fastränta ska i stället jämföras med SLR vid lånetillfället plus 1 procentenhet, men minst 0,50 %.

 

Investeringssparkonto

Schablonintäkt för en fjärdedel av ett kapitalunderlaget beräknat av investeringsföretaget varje kvartal.

 • Schablonintäkt 2,94 % – Höjning
  • 2023: 1,94 % (golv 1,25 %) + 1 procentenhet
  • 2022: 1,25 %

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag blir påverkade av statslåneräntan. Med resultatplanering och inkomstplanering hjälper vi dig att undvika negativa överraskningar och i stället bli offensiv. Bäst av allt – Den rådgivningen brukar ingå i ditt abonnemang till fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Arkiv, illustrerar rättsfall om reducerade arbetsgivaravgifter för forskning i arkiv (Månadens Nyheter nov 2022 del 4, rättsfall)
Arkiv (Bild Skuddermudder, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om arkivforskning

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

 1. Nytt från politiken
 2. Nytt från myndigheter
 3. Nytt om redovisning
 4. Nya rättsfall – 13 rättsfall på 36 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 11 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 2 lagrådsremisser och yttranden i väntan på proposition
– 6 nya propositioner (bl a budgetpropositionen för 2023, höjd skattereduktion för installation av solceller, höjda schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor med bil)

Riksdagen
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (kontroller av byggen och bilvårdsföretag, höjda räntor på skattekontot, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån, råd om ditt bolån)
– Pensionsmyndigheten (inkomstbasbelopp för 2023, kvarskatt för pensionärer)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation oktober 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 3/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 finns att förhandsbeställa, remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv av redovisningsbyråer, framgångsrikt byråkoncept, att vara franchisetagare)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 13 rättsfall på 36 minuter – effektivt förklarade på knappt 3 minuter per rättsfall!

HovR Hovrätterna
– Bokföringsbrott
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Utomståenderegeln (lägre beskattning trots kort avbrott?)
KR Kammarrätterna
– Formlös resultatutjämning (får kostnader fördelas valfritt inom en koncern?)
– Brister i kassahanteringen
– Koncernredovisning med bostadsrättsföreningar?
– Garantiavsättning (schablonregeln och utredningsregeln, steg för steg)
– Företrädaransvar (4 mål)
– Arbetsgivaravgifter (3 mål, varav två om FoU-avdraget)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Budgetproposition 2023, titelsidan illustrerar artikel om budgeten
Budgetproposition 2023, titelsidan (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 8 november 2022 avlämnade regeringen sin budgetproposition för 2023 till riksdagen.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Numret i början av varje punkt refererar till var förslaget behandlas i respektive del av budgeten.

 

Skattefrågor i regeringens budgetproposition för 2023 (avsnitt 12)

Budgetförslaget innehåller nio färdiga förslag till lagändringar (avsnitt 11), bland annat av inkomstskattelagen. Skattefrågor på 16 områden beskrivs i avsnitt 12. Vi anger för varje område om budgeten innehåller ett färdigt förslag till lagändring eller om regeringen ska återkomma.

 • 12.1 Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre (färdigt lagförslag i budgeten)
  • Gäller den som har fyllt 65 år den 1 januari 2023 och senare
  • Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag är redan höjd från dagens 65 år till att gälla de som har fyllt 66 år den 1 januari 2023 och senare
  • Det förstärkta jobbskatteavdraget rättar till problemet med att de som är födda 1957 annars skulle ha fått en högre skatt 2023
 • 12.2 Arbetsresor (förslag kommer hösten 2022)
  • Den beslutade övergången från avdrag till skattereduktion blir inte genomförd
  • Nya schablonbelopp för avdrag från 1 januari 2023, första höjningen sedan 2008
   • 25:00 kr/mil Egen bil
   • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
   •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven
   • Kraven på tidsvinst med mera fortsätter att gälla
  • Nya avdraget för arbetsresor 2023 stoppas (artikel 26 oktober)
 • 12.3 Tjänsteresor och hemresor (förslag kommer hösten 2022)
  • Nya schablonbelopp för avdrag från 1 januari 2023, första höjningen sedan 2008
   • 25:00 kr/mil Egen bil
   • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
   •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven
  • Nya avdraget för arbetsresor 2023 stoppas (artikel 26 oktober)
 • 12.4 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (förslag kommer hösten 2022)
  • Höjning från 15 % till 20 %
 • 12.5 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (förslag kommer våren 2023)
  • Skattefri laddning av el på arbetsplatsen för egen bil eller förmånsbil
  • Ska gälla 1 juli 2023-30 juni 2026
 • 12.6 Förstärkt FoU-avdrag (förslag kommer våren 2023)
  • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling
  • Ska börja gälla 1 juli 2023
 • 12.7 Avskaffad avfallsförbränningsskatt (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.8 Slopad skattenedsättning för datorhallar (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.9 Slopad koldioxidskatt på bränsle i värmeverk (förslag kommer hösten 2022)
 • 12.10 Tillfälligt sänkt energiskatt på drivmedel (förslag kommer hösten 2022)
 • 12.11 Tillfälligt sänkt energiskatt på diesel inom lantbruk (förslag kommer våren 2023)
 • 12.12 Ingen BNP-indexering av kemikalieskatten (justering av budget 2023)
 • 12.13 En enklare och tydligare kemikalieskatt (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.14 Höjd moms på vissa reparationer (förslag kommer)
 • 12.15 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (förslag kommer våren 2023)
 • 12.16 Utvärdering av utjämningsordningen med Danmark

 

Riksdagens behandling av regeringens budgetproposition för 2023

Tillägg 2022-11-10. Riksdagens arbete med att besluta om budgeten sker i flera steg.

Riksdagens partier kan lämna in alternativa förslag i form av budgetmotioner under den allmänna motionstiden, 26 september – 23 november 2022. Sedan beslutar riksdagen om statens budget i två steg.

 1. 2022-12-13 Steg 1 Rambeslutet
  • Hur mycket får varje utgiftsområde kosta?
  • Hur stora inkomster kan staten räkna med?
 2. 2022-12-14 — 2022-12-21 Steg 2 Beslut om respektive utgiftsområde

Därefter sammanställer Finansutskottet riksdagens alla beslut om statens budget i betänkandet Statens budget för 2023 (2022/23:FiU10). Riksdagen överlämnar sammanställningen till regeringen före jul.

 

Höständringsbudgeten för 2022

Även höständringsbudgeten för 2022 avlämnades till riksdagen idag. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2022 inga nyheter som berör företag och företagare.

 

Kontakta oss om nyheterna i regeringens budgetproposition för 2023

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kalender, illustrerar att viktiga datum för skatter och avgifter är uppdaterade hos Skatteverket
(Bild: pxhere.com, har beskurits)

Nu finns viktiga datum 2023 framme för skatter och avgifter. Vår sida Viktiga datum hjälper dig att hålla reda på tidpunkter i kontakterna med oss, Skatteverket och Bolagsverket. Här ser du också när det är dags att gå över till och från sommartid.

 

Datum för skatter och avgifter 2023

Skatteverket har uppdaterat sin utmärkta tjänst om när det är dags att deklarera eller betala skatter och avgifter. Nu finns datumen angivna ända fram till januari 2024. Välj rätt förutsättningar och du får fram en filtrerad lista med vad som gäller för just ditt företag. Enkelt och smidigt!

 

Begär utbetalning för rot och rut senast 31 januari 2023

Ett annat datum är viktigt att hålla reda på för dig som utför rot- och rutarbeten. Den 31 januari 2023 är sista dagen att skicka in ansökan om rot- och rututbetalning för 2022, alltså där kunden har betalat före årsskiftet. Utförare som missar det får inte ut några pengar och kunden går miste om sin skattereduktion. Du som är utförare – se till att få ut dina pengar i tid!

Kontakta oss om viktiga datum 2023 för dig

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om dagar som du behöver passa för just för dig och din verksamhet.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt. Här hittar du också våra öppettider under 2023.

Skylt Skatteverket, illustrerar nya räntor på skattekontot
Skatteverkets skylt på Esseltehuset i Stockholm (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Vi får ny ränta på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, berättar Skatteverket (SKV).

Att räntan ökar är inte bara en dålig nyhet. Visserligen ökar kostnadsräntan om du har skuld på skattekontot. Men för första gången sedan 2017 får du återigen intäktsränta om du har pengar på skattekontot. Det har vi hittills bara fått i specialfall, som till exempel när stödpengar har stått på skattekontot innan de betalas ut. Men nu ska det alltså bli intäktsränta även i övriga fall, till exempel vid skatteåterbäring.

Från den 1 november 2022 gäller följande räntenivåer.

 • 2,5 % Låga kostnadsräntan från 1 november 2022
  • Kvarskatt, anstånd att betala skatter och avgifter
  • 1,25 % Låga kostnadsräntan till 31 oktober 2022
 • 17,5 % Höga kostnadsräntan från 1 november 2022
  • Skuld som inte är betalad senast på förfallodagen
  • 16,25 % Höga kostnadsräntan till 31 oktober 2022
 • 1,125 % Intäktsräntan från 1 november 2022
  • 0 % till 31 oktober 2022

 

Ränta på skattekontot är skattefri eller inte avdragsgill

Kostnadsräntan är inte avdragsgill, intäktsräntan är skattefri. Därför måste du räkna om räntenivåerna med hänsyn till skatten innan du kan jämföra med till exempel ett banklån.

 • 2,5 % i låg kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 3,57 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (2,5/0,7)
  • Motsvarar 3,15 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (2,5/0,794)
 • 17,5 % i hög kostnadsränta på skattekontot, inte avdragsgillt
  • Motsvarar 25 % i avdragsgill skuldränta för en fysisk person som får skatten minskad med 30 % (17,5/0,7)
  • Motsvarar 22 % i avdragsgill skuldränta för en juridisk person som får skatten minskad med 20,6 % (17,5/0,794)
 • 1,125 % i intäktsränta på skattekontot, skattefritt
  • Motsvarar 1,607, % i skattepliktig inkomstränta för en fysisk person som betalar 30 % skatt på ränteinkomster (1,125/0,7)
  • Motsvarar 1,417 % i skattepliktig inkomstränta för en juridisk person som betalar 20,6 % skatt på ränteinkomster (1,125/0,794)

 

Kontakta oss om ditt skattekonto

Undrar du om ändringarna berör ditt skattekonto? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Bild på skomakare illustrerar sänkt moms på vissa reparationer
Den 1 april 2023 ska det bli högre moms på reparationer igen (Bild piqsels.com)

Regeringen föreslår höjd moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 6 % till 12 %.

Den nya momssatsen 12 % börjar gälla den 1 april 2023, genom ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200) i 7 kap. 1 §. Den nuvarande skattesatsen 6 % gäller till och med den 31 mars 2023.

Regeringen anger som skäl att utgångspunkten bör vara en enhetlig moms och tillämpning av normalskattesatsen 25 %. Höjd moms på reparationer är tänkt att öka enhetligheten. Genom höjningen från 6 % till 12 % ”behandlas dessa tjänster mer likt varor och tjänster som beskattas med normalskattesatsen 25 %”.

Förslaget är remitterat med sista svarsdag 25 november 2022.

 

Tredje ändringen av moms på reparationer

Sverige tillämpar en normalskattesats på 25 %. Det innebär att momsen är 25 % vid försäljning om det inte finns undantag.

Den 1 januari 2017 sänktes momsen från 25 % till 12 % på reparationer av ”cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne” (prop. 2021/22:96 s. 5).

Den 1 juli 2022 började nästa sänkning att gälla, från 12 % till 6 %. Sänkningen omfattar samma slag av reparationer som tidigare (prop. 2021/22:96).

Den 1 april 2023, bara nio månader efter den senaste sänkningen, ska momsen alltså höjas tillbaka till 12 %. Det är inte lätt för företagare i berörda branscher att hänga med!

Skatteverket har redogjort för sin syn på hur vi ska avgränsa vilka reparationer som omfattas av momssänkningen. Ställningstagandet uppdaterades den 20 oktober 2022 på grund av momssänkningen till 6 %. Vi kan förvänta oss en ny uppdatering när momshöjningen tillbaka till 12 % är beslutad i riksdagen, men i övrigt bör innehållet fortsätta att gälla.

 

Kontakta oss om momshöjningen

Arbetar du i någon av de berörda branscherna? Då behöver du anpassa dina prislistor och ditt kassaregister. Du behöver också se över hur momshöjningen påverkar din marknadsföring.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!